Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 18. augusta 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 48. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie je prítomný: minister zahraničných vecí E. Kukan (ZPC), zastupuje ho štátny tajomník MZV SR J. Figeľ.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 305 z 21. 4. 1999
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na odvolanie štátneho tajomníka MDPT SR F. Kureja
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Informácia o zásobovaní obcí Maňa a Kmeťovo pitnou vodou
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zriadenie prvej neštátnej Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
Predkladá: minister školstva SR

Informácia o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR za obdobie január až júl 1999
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na dobudovanie sekretariátu splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny
Predkladá: podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny
           a regionálny rozvoj

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity
Predkladá: podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny
           a regionálny rozvoj

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister školstva SR

Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
Predkladá: predseda vlády SR

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.
Účelom tohto návrhu je zosúladiť viaceré ustanovenia Zákonníka práce s právom EÚ. Navrhuje sa najmä úprava právnej ochrany zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, ďalej zrušiť zákaz nočnej práce žien, ktorý sa stáva prekážkou pri zamestnávaní žien. Zjednodušuje sa právna úprava pracovného pomeru na určitú dobu a navrhuje sa ustanoviť pracovný pomer na čiastočný úväzok. Právna úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zosúlaďuje s požiadavkami vyplývajúcimi z dohovorov MOP a smerníc EÚ, a to zdôraznením povinností zamestnávateľa v súvislosti so znižovaním rizík a zvýšením zodpovednosti zamestnávateľa za bezpečnosť a ochranu zamestnancov pri práci.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
Účelom návrhu zákona je zriadiť garančný fond na uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, vytvoriť legislatívne podmienky pre zamestnávateľov, aby mohli náhradným plnením, a to zadávaním zákaziek chráneným dielňam a chráneným pracoviskám dodržať povinný podiel zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím a vytvoriť podmienky pre účelnejšie a hospodárnejšie vynakladanie finančných prostriedkov získaných z príspevkov na poistenie v nezamestnanosti.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o príspevku na bývanie.
Účelom navrhovaného zákona je úprava poskytovania v poradí ďalšej štátnej sociálnej dávky, ktorou štát bude prispievať na úhradu výdavkov spojených s užívaním bytu alebo rodinného domu.
Navrhovaná konštrukcia výpočtu výšky príspevku umožňuje systémovo reagovať na zmenu výšky regulovaných cien tovarov a služieb spojených s bývaním a ich dopad na výdavky domácností.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR odložila na ďalšie rokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie predloženú Stratégiu ďalšieho postupu v procese decentralizácie a reformy verejnej správy s tým, že vecné riešenia budú využité pri vypracovaní koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy a pri príprave konkrétnych opatrení v harmonograme postupu prác.
Vláda SR chce, v nadväznosti na politickú a ekonomickú situáciu, riešiť optimálne usporiadanie verejnej správy tak, aby táto lepšie zabezpečovala základné potreby občanov. Predložená stratégia je prvou etapou realizácie uvedených zámerov vlády SR v tomto volebnom období.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru OSN o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti, jeho Dodatku a Dohovoru OSN o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti.
Prvý z dohovorov zabezpečuje jednotlivcom bez štátnej príslušnosti mnoho práv potrebných pre riadny život a druhý uvedený dohovor obsahuje základné princípy súvisiace s nadobúdaním štátneho občianstva s cieľom zabraňovať vzniku stavu bez štátnej príslušnosti.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu požiarnobezpečnostnej situácie a zhodnotenie stavu plnenia prijatých opatrení pre úsek požiarnej ochrany s návrhom vyplývajúcich úloh.
Materiál obsahoval súhrnnú informáciu o súčasnej požiarnobezpečnostnej situácii v SR s konkretizáciou pretrvávajúceho nepriaznivého stavu vo vývoji požiarovosti a jeho príčin.
Na ďalšie skvalitňovanie výkonu štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, hlavne pokiaľ ide o výkon štátneho požiarneho dozoru a súvisiace preventívno-výchovné pôsobenie, vláda v prijatom uznesení uložila konkrétne úlohy ministrovi vnútra, ministerke financií i ďalším vecne príslušným ministrom a prednostom krajských úradov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladisla Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o súčasnom stave kandidatúry SR na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2000 - 2001 a rozhodla pokračovať v aktivitách na získanie nestáleho členstva SR v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2000 - 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Ing. Vladimíra Masára a vymenovanie Ing. Mariána Juska za zástupcu SR v Medzinárodnom menovom fonde, v skupine Svetovej banky, v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a v Medzinárodnej investičnej banke v súvislosti s menovaním nového guvernéra národnej banky Slovenska.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Ing. Františka Palka za člena Dozornej rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh opatrení na zvýšenie finančnej disciplíny a zníženie výdavkov na dlhovú službu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy uvedenej v pláne práce vlády SR na rok 1999 v bode 27 v mesiaci marec - návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 1999.
V súčasnosti je rozpracovaných celkove 29 úloh technického rozvoja. Z toho pri 14 úlohách v priebehu roka 1998 došlo ku kráteniu finančných prostriedkov na ich realizáciu. V roku 1999 sa predpokladá splnenie 19 rozpracovaných úloh. Vzhľadom na tieto skutočnosti a výšku finančných prostriedkov v kapitole rezortu ministerstva obrany na riešenie úloh technického rozvoja na rok 1999 nemožno začať riešiť nové úlohy.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy uvedenej pod poradovým číslom 2 v mesiaci júl 1999 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 "Legislatívny zámer návrhu zákona o organizácii trhu s niektorými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami. Dôvodom zrušenia uvedenej úlohy je zosúladenie postupu prác na predmetnej úlohe, ktorú obsahuje aj Plán práce vlády SR na rok 1999.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o hospodárení a činnosti štátnych fondov v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva SR s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny. Cieľom je reštrukturalizácia a transformácia štátnych fondov v rezorte.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Z vyčlenenej sumy 10 mil. Sk budú v etape v roku 1999 spracované autorské originály mapových diel v štruktúre kapitol č. 1 až č. 7 a spracované digitálne mapové podklady v mierkach podľa prílohy uznesenia vlády SR.
Návrh predložil minister životného prostredia László Miklós

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave Stred Európy okolo roku 1000 v rokoch 2000 - 2002.
S prihliadnutím na súčasný stav príprav a realizáciu projektu medzinárodnej republiky na tejto výstave a vytvoriť podmienky na odbornú prezentáciu. Integračné zámery SR a jej ambície prijatia do EÚ a ďalších medzinárodných štruktúr predpokladajú najmä aktívnu spoluprácu so susednými krajinami. Slovensko musí vystupovať na tejto výstave ako plnohodnotný účastník. V tomto smere bude garantovať plnenie odborných úloh Slovenské národné múzeum a archeologický ústav SAV v Nitre.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila návrhy na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vláda SR poverila predsedu vlády Slovenskej republiky predložiť vládou schválené návrhy na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1998 (Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamitky okolia a Vlkolínec), ktorú spracovalo a predložilo Ministerstvo kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 509/1996.
Správa hodnotí plnenie úloh rezortov zameraných na záchranu, obnovu a oživenie týchto lokalít. Na základe predloženého vyhodnotenia vláda skonštatovala, že úlohy rezortov sa plnia podľa plánovaných termínov.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 1999, s osobitným zameraním, či kontrolované subjekty rozpracovali ciele Programového vyhlásenia vlády do vlastných dokumentov z hľadiska vecného zabezpečenia a termínov, vrátane ich nadväznosti na plán práce vlády SR a Plán legslatívnych úloh vlády SR.
Vláda SR vzala na vedomie stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR, ktoré boli schválené v období od 1. júla 1992 do 31. marca 1999 a ich splnenie bolo splatné v I. štvrťroku 1999. Z výsledkov tejto kontroly vyplynulo, že celkom je v sledovaní 5427 úloh. Z nich je 2134 termínovaných, z ktorých 892 bolo splatných v kontrolovanom období, pričom 15 úloh sa nesplnilo.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu uznesenia vlády SR č. 305 z 21. apríla 1999 k návrhu Schválenia delegácie SR na 22. Svetový poštový kongres v Pekingu v bode A. 1, B. 2 a D. 2. Touto zmenou uznesenia bude na nadchádzajúcom Svetovom poštovom kongrese v Pekingu Jozef Macejko, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR menovaný vedúcim delegácie SR a splnomocnený spolu s Jarmilou Brichtovou, zástupkyňou vedúceho delegácie a Jaroslavom Dobrotkom, členom delegácie spoločne a nerozdielne podpísať v mene vlády SR Akty Svetovej poštovej únie s výhradou prijatia.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch slovensko - maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie.
Vláda SR súhlasí v pokračovaní spoločného monitorovania vzhodnocovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie.
Informáciu predložil splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Dominik Kocinger

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša v Spojených štátoch amerických v dňoch 25. - 28. mája 1999.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša a ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša v Egyptskej arabskej republike v dňoch 6. - 9. júna 1999.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš a minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Rakúskej republike 15. júla 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch účasti vládnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Hospodárskom summite krajín strednej a východnej Európy v Salzburgu v dňoch 30. júna - 2. júla 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia Európskej konferencie v Bruseli dňa 19. júla 1999 a bilaterálnych rokovaniach ministra zahraničných vecí s ministrami ZV Belgického kráľovstva a Českej republiky.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch činnosti medzinárodných pozorovateľov na voľbe prezidenta Slovenskej republiky v roku 1999. Informácia vychádza zo záverečnej správy Pozorovacej misie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, v ktorej sa konštatuje, že priebeh voľby prezidenta SR zodpovedal demokratickým štandardom a záväzkom účastníckych štátov OBSE v tejto oblasti. Podrobné hodnotenie celého volebného procesu od vytvorenia legislatívnej bázy až po oficiálne vyhlásenie konečných výsledkov je prevažne pozitívne. Správa obsahuje aj niekoľko odporúčaní na odstránenie čiastkových nedostatkov a zdokonalenie volebnej legislatívy a praxe.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda Slovenskej republiky prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o odhade úrody vybraných plodín podľa stavu k 15.7.1999.
Informáciu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave nedoplatkov na daniach a cle k 31. 3. 1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch z 13. svetového meteorologického kongresu, ktorý sa uskutočnil v Ženeve v dňoch 4. - 26. mája 1999.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 247/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh zrušuje Úrad pre Stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR. Kompetencie z vyššie uvedeného úradu v oblasti programovania stratégie rozvoja vedy a techniky prechádzajú na Ministerstvo školstva SR a kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja prechádzajú na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy č. 23 na mesiac marec z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 - Návrh zákona o organizácii ministerstiev a ostaných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zriadenie Vysokej školy manažmentu v Trenčíne. Zriadením tejto vysokej školy sa z celoštátneho hladiska vytvoria predpoklady pre rozvoj neštátneho vysokého školstva SR, z regionálneho hľadiska sa rozšíri ponuka vzdelávacích možností v nadväznosti na požiadavky trhu práce v regióne západného Slovenska a Bratislavy.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh organizačného zabezpečenia prieskumu územnej štruktúry zamestnancov uvolňovaných v zmysle opatrení na zníženie výdavkov štátneho rozpočtu v oblasti štátnej správy.
Návrh predložil minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s dobudovaním sekretariátu splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR za obdobie január až júl 1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová
Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie Ing. Františka Kureja z funkcie štátneho tajomníka ministerstva dopravy, pôšt a telekominikácií SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie Gabriela Palacku a vymenovanie Jozefa Macejku do funkcie stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vyslanie kynologickej záchrannéj služby v počte 14 psovodov na vyhľadávanie obetí zemetrasenia v Tureckej republike. Vláda SR vyjadrila súhlas s uvoľnením 100 000 Sk, z rezervy vlády SR.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 18. augusta 1999
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR