Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. augusta 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 49. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu M. Dzurindu. Na zasadnutí nie sú prítomní: E. Kukan (ZPC Austrália), P. Csáky (NR SR). Ministra zahraničných vecí zastupuje štátny tajomník J. Chlebo.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh špecifikácie a rozsahu humanitnej pomoci pre Tureckú republiku.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva.
Predkladá: minister kultúry SR.

Z programu rokovania boli odložené:

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Štatútu splnomocnenca vlády SR pre rokovanie o pristúpení SR do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).
Návrh Štatútu upravuje postavenie, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády pre rokovanie o pristúpení SR do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj s cieľom urýchlenia prístupového procesu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na menovanie Jána Jursu za splnomocnenca vlády SR pre rokovanie o pristúpení SR do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). J. Jursa pôsobil od roku 1994 do augusta 1999 vo funkcii "veľvyslanecký radca" na Zastupiteľskom úrade SR v Paríži na oddelení OECD.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmetom navrhovanej novely je predovšetkým odstránenie obmedzenia počtu súdnych exekútorov, riešenie problémov, ktoré vznikajú v aplikačnej praxi pri exekučnej činnosti, zabezpečenie rovnakého postavenia pre všetkých účastníkov exekučného konania, zvýšenie štátneho dohľadu nad činnosťou súdnych exekútorov a orgánov Slovenskej komory exekútorov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Účelom novelizácie zákona je rozšírenie možnosti použitia prostriedkov fondu na ochranu života a zdravia obyvateľov a na ochranu a rozvoj životného prostredia pre obce v oblastiach ohrozenia jadrovými zariadeniami a na nakladanie so zachytenými rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, tiež zosúladenie terminológie používanej v zákone č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. a zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladisla Pittner

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Zámerom poslaneckého návrhu zákona je ustanoviť 1. október za pamätný deň energetiky. Vláda SR si váži prácu zamestnancov energetického sektora, s návrhom zákona nesúhlasi preto, lebo by mohol viesť k precedensu vzniku neúmerne veľkého počtu pamätných dní.
Materiál predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.
Dohoda je v súlade so slovenským právnym poriadkom a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Dohoda vytvorí legislatívny rámec pre rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Rumunskom, umožní lepšiu vzájomnú informovanosť, upevní existujúce pracovné kontakty a návštevnosť.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Minister pôdohospodárstva SR stiahol z rokovania vlády návrh na zriadenie Platobnej agentúry pre prijímanie prostriedkov v rámci programu SAPARD.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Zásad štátnej vednej a technickej politiky. Návrh zásad štátnej vednej a technickej politiky poskytne východiská pre aktualizáciu krátkodobých cieľov koncepcie štátnej vednej a technickej politiky schválenej uznesením vlády SR č. 494 dňa 21. júna 1998 ako aj pre vypracovanie jej aktualizácie v dlhodobom horizonte.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Koncepciu spoplatnenia užívateľov diaľníc. Koncepcia obsahuje prehľad spoplatnenia diaľníc v Európe, základné tarify mýtnych režimov a ceny nálepiek. Podrobnejšie hodnotí tzv. nálepkový systém spoplatnenia, uplatňovaný aj na Slovensku.
Ná základe výsledkov predbežných analýz sa ukazuje za účelné a odôvodnené uplatňovať nálepkový systém na diaľniciach a rýchlostných cestách až do roku 2007.
Od roku 2007 sa predpokladá zaviesť mýtny režim t.j. úhradu za užívanie diaľníc podľa najazdených kilometrov.
V priebehu dvoch až troch rokov bude koncepcia spoplatnenia užívateľov diaľníc podrobne rozpracovaná. Bude naďalej skúmaná celková ekonomická efektívnosť mýtneho režimu, realizovateľnosť elektronickej technológie výberu mýta v našich podmienkach, vplyv zavedenia mýta na súbežnú cestnú sieť a samozrejme analýza výšky a štruktúry mýta.
Koncepciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave plnenia a rozvoja programu Partnerstvo za mier, za prvý polrok 1999. V súčasnej etape, po washingtonskom sumite, je úsilie SR zamerané na zintenzívnenie plnenia cieľov a konkrétnych úloh, ktoré jednoznačne prezentujú strategický smer zahraničnej politiky súčasnej vlády SR - vstup do NATO, a ktoré podporia zaradenie SR do ďalšej vlny rozširovania NATO a následne jej uľahčia prechod do systému kolektívnej obrany.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a schválila Program reštrukturalizácie vybraných bánk a reštrukturalizácie podnikového sektora. Cieľom procesu reštrukturalizácie bánk je, aby banky v čase ich privatizácie dosahovali 8 %-nú kapitálovú primeranosť a vo svojom úverovom portfóliu by nemali mať vyšší ako 20 %-ný podiel klasifikovaných úverov. V predprivatizačnej reštrukturalizácii sa uskutoční rekapitalizácia bánk. Časť klasifikovaných úverov Všeobecnej úverovej banky, a. s.. Bratislava, Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava bude presunutá v prvej etape do Konsolidačnej banky a v druhej etape do agentúry pre spravovanie klasifikovaných úverov.
Tento proces bude financovaný zo zdrojov NBS, emisiou štátnych dlhopisov a prípadne úverom svetovej banky. nevyhnutným predpokladom úspešnosti reštrukturalizácie bánk bude výrazná zmena množstva legislatívnych noriem, ktoré upravujú činnosť bánk a podnikov. Reštrukturalizácia bánk je nevyhnutným predpokladom ich privatizácie.
Program predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku vo výške 40 mil. Sk v prospech Štátneho fondu životného prostredia, ktoré sú určené na realizáciu zámerov štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister životného prostredia László Miklós

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a rozvoji malého a stredného podnikania a jeho podpore v SR v roku 1998.
Navrhovaná podpora malého a stredného podnikania vykonávaná v rámci Štátnej strednodobej politiky podpory malého a stredného podnikania (MSP) je zameraná hlavne na realizáciu priorít vyplývajúcich zo schváleného Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti malého a stredného podnikania.
Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k ďalšiemu skvalitneniu podnikateľského prostredia a posilní systém podporných programov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikateľov na zahraničné trhy, ako aj na rozšírenie poradenských, vzdelávacích a informačných služieb pre malých a stredných podnikateľov.
Cieľom navrhovaných opatrení je ďalší rozvoj malého a stredného podnikania v podmienkach pozitívneho makroekonomického vývoja tak, aby sa zvýšila ich konkurencieschopnosť a urýchlila ich internacionalizácia a prienik na nové trhy.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania návrh rámcového modelu transformácie elektroenergetiky SR s možnosťou budúceho vytvorenia samostatných právnych subjektov z energetických zariadení, ktoré nemajú povahu prirodzených monopolov, s perspektívou ich možnej privatizácie.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Správu o dostavbe novej budovy SND.
Správu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania návrh na zrušenie úlohy Ministerstva školstva SR vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 74 bod C.1. z 27. januára 1999 uvedenej v Pláne práce vlády SR na rok 1999 pre august v znení: Cyklotrónové laboratóriá v rámci Slovenského metrologického ústavu - informácia o zabezpečovaní úlohy.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac august 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Návrh štatútu Rady vlády SR pre mimovládne organizácie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR odložila na ďalšie prerokovanie Návrh na čiastkové riešenie kritickej situácie niektorých cirkevných inštitúcií v Slovenskej republike.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh špecifikácie možných foriem a rozsahu humanitárnej pomoci Tureckej republike v súvislosti so zemetrasením, ktoré postihlo túto krajinu v objeme 8,199 mil. Sk.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Informáciu o vyhodnotení činnosti Obchodno-technického oddelenia pri Zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, ktoré sa konalo dňa 21. júna 1999.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Správu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša v Kórejskej republike 15. - 20. júna 1999.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 25. augusta 1999
     M. Lengyel, hovorca predsedu vlády SR.