Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 31. augusta 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 50. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister vnútra Ladislav Pittner /pracovná cesta/, predseda Protimonopolného úradu Peter Nižňanský /NR SR/, predseda NKÚ Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené tieto body:

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane klasifikovaných informácií, materiálov a dokumentov
Návrh predkladajú minister vnútra Ladislav Pittner
                  a minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Návrh na menovanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR
Návrh predkladá minister kultúry Milan Kňažko

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999
Návrh predkladá minister zahraničných vecí Eduard Kukan

* * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie a vymenovala podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj do funkcie predsedu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.
Vláda SR zároveň poverila podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj vystaviť a odovzdať dekréty členom Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. a poverila predsedu vlády SR predložiť návrh skupiny poslancov na ďalšie ústavné prerokovanie.
Cieľom návrhu skupiny poslancov je prostredníctvom novely zákona o obecnej polícii vytvoriť možnosti na úspešné plnenie úloh obcí a miest na úseku miestnych vecí verejného poriadku a to tým, že sa podstatne rozšíria právomoci obecných polícií, ktoré budú spočívať v oprávnení použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, oprávnenie využívať evidencie pobytu občanov a evidenciu obyvateľov, ako aj oprávnenie požadovať údaje z evidencie motorových vozidiel.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh legislatívneho zámeru k vypracovaniu zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov.
Legislatívny zámer je v súlade s požiadavkou prispôsobovania národného právneho poriadku k právu Európskej únie. Sú v ňom premietnuté záväzné opatrenia prvej etapy harmonizácie spotrebných daní podľa Bielej knihy /kapitola 22 - nepriame zdaňovanie tak, ako to vyplýva zo smernice č. 92/12/EHS o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v znení smernice č. 92/108/EHS a č. 94/74/ES, ako aj opatrenia smernice č. 92/81/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre minerálne oleje v znení smernice č. 92/108/EHS a č. 94/74/ES. Zavednie fungovania daňových skladov v režime pozastavenia dane podmienenom zložením istiny na spotrebnú daň, kontroly pohybu tovarov formou kolobehu sprievodného dokumentu, vydefinovanie registrovaných obchodníkov, ako nadväzujúceho článku na daňové sklady a vymedzenie predmetu dane vytvorí základný legislatívny systém jednotný s legislatívou krajín EÚ, čo je nevyhnutný predpokladom pre integráciu do vnútorného trhu únie.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzatvorenie Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách, živelných pohromách a iných závažných nehodách.
Schválená dohoda je ďalším krokom pri vytváraní komplexného zmluvného systému so susednými štátmi pri riešení otázok personálneho, materiálneho a organizačného zabezpečenia záchranných a likvidačných prác za účasti síl a prostriedkov susedných krajín v prípade vzniku katastrofy, živelnej pohromy alebo inej závažnej nehody veľkého rozsahu.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzatvorenie Dohody medzi vládou SR a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách.
Schválená dohoda je ďalím krokom pri vytváraní zmluvného systému so susednými štátmi a ďalšími štátmi, s ktorými Slovenskú republiku spájajú spoločné záujmy v zahraničnopolitickej oblasti pri riešení otázok personálneho, materiálneho a organizačného zabezpečnia záchranných a likvidačných prác za účasti síl a prostriedkov viacerých krajín v prípade vzniku prírodných alebo iných katastrof veľkého rozsahu prekonanie následkov, ktorých nie je v silách zmluvnej strany žiadajúcej o pomoc.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím "Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o obnove mosta cez Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Štúrovo a Ostrihom a vybudovaní nadväzujúcich objektov".
Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ministerke financií SR zabezpečiť vykonávanie dohody a zabezpečiť financovanie obnovenia mosta a nadväzujúcich objektov v rokoch 2000 a 2001 v určených objemoch z kapitol obidvoch rezortov. Harmonogram prípravy a výstavby je navrhnutý tak, aby práce boli ukončené v decembri 2001.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Európskeho dohovoru o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti z 20. mája 1989.
Tento dohovor, spolu s haagskym Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, ktorého uzavretie schválila vláda SR už skôr, predstavujú dôležitý medzinárodný zmluvný mechanizmus na zabezpečnie návratu detí odňatých z výchovy osôb, ktorým boli súdom do výchovy zverené, a odvlečené do cudziny.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na odvolanie a vymenovanie nového splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL so sídlom v Štetíne.
Vláda SR odvolala RNDr. Juraja Tőzséra, CSc. z funkcie splnomocnenca vlády SR v spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL a od 1. septembra 1999 vymenovala do tento funkcie RNDr. Jozefa Franzena.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

* * *

Z programu bol odložený:

Návrh rámcového modelu transformácie elektroenergetiky Slovenskej republiky s možnosťou budúceho vytvorenia samostatných právnych subjektov z energetických zariadení, ktoré nemajú povahu prirodzených monopolov s perspektívou ich možnej privatizácie

* * *

Vláda SR prerokovala Správu o dostavbe novej budovy SND, v nasledovných alternatívnych riešeniach dobudovania stavby:
1. Dokončenie novostavby SND podľa súhrnného rozpočtu v 12/2002
2. Dokončenie novostavby SND pri minimalizácii nákladov stavby
3. Uvedenie opernej scény do prevádzky v novostavbe SND
4. Uvedenie činohernej scény do prevádzky v novostavbe SND
5. Dočasné zastavenie výstavby novostavby SND - zakonzervovanie
6. Odpredaj celej stavby
Vláda SR vyjadrila súhlas s navrhovanou alternatívou č.2 Dokončenie novostavby SND pri minimalizácii nákladov stavby s termínom ukončenia v roku 2002.
Správu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutia predstaviteľov hospodárskych rezortov vlády SR a vlády Poľskej republiky JAVORINA IV v Poľskej republike v dňoch 22. a 23. apríla 1999.
Vláda SR uložila ministrom rezortov vlády SR, ktorých predstavitelia sa zúčastnili na pracovnom stretnutí JAVORINA IV, zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z výsledkov rokovania v pracovných skupinách a zaznamenaných v protokole z pracovného stretnutia JAVORINA IV.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR na rok 1999 a zrušila niektoré úlohy pre Ministerstvo vnútra SR z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy Ministerstva školstva SR vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 74 bod C.1. z 27. januára 1999 uvedenej v Pláne práce vlády SR na rok 1999 pre august v znení: Cyklotrónové laboratóriá v rámci Slovenského metrologického ústavu - informácia o zabezpečovaní úlohy.
Návrh predložil ministerškolstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch inventarizácie a posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a vyjadrila súhlas s návrhom na podpísanie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi SR a Ukrajinou.
Podpísanie protokolu je súčasťou procesu postupného posudzovania dvojstrannej zmluvnej základne, ktoré prebieha s jednotlivými štátmi sveta po sukcesii Slovenskej republiky do zmluvných dokumentov, ktorými bola viazaná bývalá Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie Mgr. Emila Bartka do funkcie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane klasifikovaných informácií, materiálov a dokumentov.
Návrh predložiki minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o finančnej podpore na aktivity menšinových kultúrnych inštitúcií a organizácií maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.
Zabezpečnie finančnej dotácie pre národnostné menšiny zo štátneho rozpočtu je v súlade s obsahom Programového vyhlásenia vlády SR.
Informáciu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu zo summitu k Paktu stability pre juhovýchodnú Európu v dňoch 29. - 30. júla 1999 v Sarajeve.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 31. augusta 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.