Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 8. septembra 1999

     Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 51. riadnej schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister hospodárstva Ľudovít Černák /ZPC Holandsko/, minister životného prostredia László Miklós /ZPC Nórsko/, minister vnútra Ladislav Pittner /ZPC Štrasburg/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Dodatočne boli zaradené nasledujúce materiály:

Návrh na poskytnutie finančnej pomoci Matici slovenskej na krytie nákladov spojených s rekondičným pobytom detí z Juhoslávie v SR.
Návrh predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Správa o súčasnom stave predaja akcií Československej obchodnej banky, a.s. Praha, ktoré vlastní Národná banka Slovenska.
Návrh predkladá guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko.

Z programu rokovania boli odložené:

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh na čiastkové riešenie kritickej situácie niektorých cirkevných inštitúcií v Slovenskej republike.

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila novelu Nariadenia vlády č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách v znení neskorších predpisov s cieľom vytvoriť predpoklady pre vyššiu návratnosť prostriedkov štátneho rozpočtu oproti predchádzajúcej právnej úprave.
Novelou sa sprísňuje režim preberania štátnych záruk tým, že pri preberaní sa požaduje zdokumentovať výhľadové finančné toky (cash flow) v lehote splácania úveru, ďalej okrem predkladania informácií o finančnej a celkovej ekonomickej situácii dlžníkov aj účtovnú uzávierku platnú podľa zákona o účtovníctve a dokumentovať plnenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni.
Stanovením úročenia vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS pri naplnení podmienok zmluvy o návratnej finančnej výpomoci pre dlžníka sa úročenie pohľadávok štátu priblížilo k reálnej úrovni komerčných úrokových sadzieb, čím nevzniká motivácia dlžníka k neplneniu záväzkov voči bankám.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou SR a vládou Dánskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ministra zahraničných vecí SR a veľvyslanca SR v Kodani na podpis dohody.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou SR a vládou Nórskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ministra zahraničných vecí SR a chargé d affaires SR v Oslo na podpis dohody.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou SR a vládou Švédskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ministra zahraničných vecí SR a chargé d affaires SR v Štokholme na podpis dohody.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Memoranda o porozumení medzi SR a Dánskym kráľovstvom, Nórskym kráľovstvom Švédskym kráľovstvom o spolupráci medzi škandinávskymi štátmi vzhľadom na Škandinávsky systém leteckých spoločností (SAS).
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ministra zahraničných vecí SR na podpis Memoranda.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila materiál "Rozpracovanie Priemyselnej politiky Európskej Únie na podmienky Slovenskej republiky".
V predkladanom materiáli je analyzovaný súčasný stav a vývoj priemyslu SR, doteraz realizované opatrenia, ich účinnosť a súlad s celkovou koncepciou a Stratégiou Únie v oblasti priemyselnej politiky.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh rámcového modelu transformácie elektroenergetiky SR s možnosťou budúceho vytvorenia samostatných právnych subjektov z energetických zariadení, ktoré nemajú povahu prirodzených monopolov, s perspektívou ich možnej privatizácie.
Cieľom predloženého materiálu je navrhnúť rámcový vecný a časový postup transformácie sektoru elektroenergetiky za účelom zvýšenia jeho efektívnosti a vytvorenia základných predpokladov pre možný vstup SR, vrátane energetiky, na jednotný vnútorný trh EÚ.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a schválila Prognostickú úlohu pre spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001.
Prognostická úloha vo svojom zadaní určuje základné vstupné podmienky a požiadavky pre vypracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001, ktorými sú východiská, hlavné ciele riešenia, záväzná štruktúra a akčný plán územného rozvoja Slovenska.
Prognostická úloha bude slúžiť ako zadávací dokument pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001" s dôrazom kladeným na vyvážený priestorový rozvoj územia Slovenska.
Materiál predložil minister životného prostredia László Miklós

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu priemyselného výskumu a vývoja v SR s vymedzením okruhu priorít a prehodnotením existujúceho systému podpory.
Na základe vykonanej analýzy priemyselného výskumu a vývoja v SR a komparácie podpory výskumu a vývoja v EÚ Ministerstvo hospodárstva v SR navrhlo uplatniť princípy pre zvýšenie transparentnosti a efektívnosti podpory výskumu a vývoja zo zdrojov štátneho rozpočtu. Na základe týchto princípov sa pristúpi k diverzifikácii súčasných foriem štátnej podpory výskumu a vývoja, revitalizácii Inovačného fondu, aktivizácii nepriamej podpory a prehĺbenie synergie spolupráce pracovísk vedy a techniky previazaním financovania základného a aplikovaného výskumu. Zároveň sa uplatnia náročnejšie kritériá pre stanovenia priorít pri posudzovaní návrhov úloh výskumu a vývoja v rámci otvoreného systému verejných súťaží.
Analýzu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o povodniach na slovenských tokoch v júli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd.
V júli znovu postihli Slovenskú republiku rozsiahle povodne. Celkove bolo povodňami postihnutých 282 obcí.
Vláda SR schválila kvantifikáciu nákladov na záchranné práce a škôd spôsobených touto živelnou pohromou. Škody pri povodniach dosiahli výšku 2 317 mil. Sk. Celkové náklady na záchranné práce boli vyčíslené na 30,6 mil. Sk a náklady na zabezpečovacie práce na 15,6 mil. Sk.
Ministrom a prednostom krajských úradov vláda SR uložila zabezpečiť plnenie úloh týkajúcich sa odstraňovania následkov povodní.
Štátny rozpočet SR sa bude podieľať na krytí nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce a podľa svojich možností aj na odstraňovaní škôd na majetku občanov, obcí a štátu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu pre ministra vnútra SR uvedenú v bode B.1 na mesiac september pod poradovým číslom 14 uznesenie vlády SR číslo 68 z 27. januára 1999 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, Výhľadový plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000-2002 - predložiť legislatívny zámer zákona o vojskách MV SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila zrušenie úlohy uvedenej pod poradovým číslom 3 v mesiaci august 1999 v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 "Legislatívny zámer návrhu zákona o označovaní a identifikácii vybraných druhov zvierat".
Predmetná problematika bude riešená vo vykonávacom predpise k zákonu o šľachtení a plemenitbe zvierat.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila zrušenie uznesenia vlády č.488/1997 a č. 329/1998 zo dňa 12. mája 1998.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR schválila dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a vývoji bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti, pracovných podmienkach a ochoreniach podmienených prácou v Slovenskej republike.
Správa hodnotí stav a vývoj bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti a pracovné podmienky na základe poznatkov orgánov štátneho odborného dozoru rezortu Úradu bezpečnosti práce a Hlavného banského úradu Ministerstva hospodárstva SR, ako aj na základe údajov publikovaných za SR ŠÚ SR. Hodnotenie pracovných podmienok a ochorení podmienených prácou bolo v prerokovanej správe vypracované na základe poznatkov orgánov štátneho zdravotného dozoru Ministerstva zdravotníctva SR.
Správu predložil predseda Úradu bezpečnosti práce SR Vojtech Demeš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o prehodnotení doterajšieho postupu voči transformovaným investičným fondom a ďalšom postupe pri riešení tohto problému.
Správu predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o odhade úrody vybraných plodín podľa stavu k 15. 8. 1999.
Informáciu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu z prieskumu verejnej mienky Spotrebiteľský barometer 3. štvrťrok 1999.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie SR na 54. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa začne 14. septembra 1999 v New Yorku.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na postup pri racionalizácii siete stredných škôl v SR. Uložila ministrovi školstva SR zriadiť medzirezortnú komisiu pre racionalizáciu siete stredných škôl v SR ako poradný orgán Ministerstva školstva SR pri výkone rozhodovacej činnosti v určovaní siete stredných škôl. Príslušným vedúcim predstaviteľom ústredných orgánov v tejto súvislosti vláda SR uložila spolupracovať s ministrom školstva SR a to tak, že budú poskytovať potrebné podklady a údaje z oblastí svojej pôsobnosti, ktoré sú potrebné na objektivizáciu siete stredných škôl. Zároveň im uložila, aby do medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v SR delegovali za svoj rezort kompetentného vedúceho zamestnanca.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila účasť delegácie SR na 43. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktoré sa bude konať v dňoch 27. septembra až 1. októbra 1999 vo Viedni. Delegáciu SR na konferencii bude viesť predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.
Návrh predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Správu o súčasnom stave procesu predaja akcií Československej obchodnej banky, a.s. Praha, ktoré vlastní Národná banka Slovenska.
Správu predložil guvernér NBS Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na poskytnutie finančnej pomoci Matici slovenskej na krytie nákladov spojených s rekondičným pobytom detí z Juhoslávie v Slovenskej republike.
Vláda SR poverila ministra vnútra, aby vyčlenil z prostriedkov určených uznesením vlády č. 274 z 9.4.1999 na poskytnutie dočasného útočiska odídencom z Kosova čiastku 257 900 Sk, účelovo ju viazať na pomoc Matici slovenskej na krytie nákladov spojených s rekondičným pobytom detí z Juhoslávie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 8. septembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.