Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. septembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 53. /mimoriadnej/ schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister kultúry SR Milan Kňažko, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o poľnohospodárstve a potravinástve v Slovenskej republike 1999.
Hodnotenie výsledkov hospodárenia ukázalo, že pretrváva celý rad problémov spôsobených nezvládnutím scenára ekonomickej reformy a sprevádzajúcich celý transformačný proces. Dôsledky z ich pôsobenia v r.1998 sa oproti roku 1997 ešte prehĺbili. Ide najmä ovplyv pretrvávajúcej cenovej disparity, ťažkú dostupnosť a vysokú cenu úverov, málo funkčné tovarovo-peňažné toky, starý blok úverov, málo účinná ochrana domáceho agropotravinového trhu a nedostatočná úroveň jeho organizácie, ale aj nedostatočná úroveň transformácie veľkej časti najmä poľnohospodárskych družstiev, nedostatočný marketing i nízka pestovateľská a chovateľská úroveň, predovšetkým v najviac zaostávajúcich podnikoch. Celkove sa zvýšila strata oproti roku 1997 o 284 Sk/ha p.p. a dosiahla 711 Sk/ha p.p.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999.
Základným cieľom Správy o lesnom hospodástve v SR je poskytnúť vláde a parlamentu objektívny obraz o stave lesného hospodárstva a aktualizovať nástroje lesníckej politiky na podmienky realizácie koncepčných zámerov v roku 2 000. Správa obsahuje štandardné informácie o ekonomickej pozícii lesného hospodárstva v rámci národného hospodárstva SR, objektivizuje ekonomické možnosti a rámcove kvantifikuje vzťahy k štátnemu rozpočtu, najmä pokiaľ ide o podporu z verejných prostriedkov. Správa hodnotí realizáciu zámerov ekonomickej reformy a plnenie rozhodujúcich úloh, ktoré vyplývajú zo štátnej lesníckej politiky, Stratégie a koncepcie rozvoja lesníctva na Slovensku.

Správa sa zaoberá lesným hospodárstvom ako celkom, analyzuje stav a opatrenia na riešenie nepriaznivých tendencií vývoja v sektore štátnych aj neštátnych lesov.Pozornosť sa venuje najmä zachovaniu a zveľaďovaniu stavu lesov a ich ochrane v sťažených ekologických podmienkach, ako aj problémom ekonomickej reformy lesného hospodárstva. Analyzuje sa dôchodková situácia lesného hospodárstva, ktorú negatívne ovplyvňujú pretrvávajúce problémy v obchode s drevom a vysoký stav pohľadávok po lehote splatnosti. V súvislosti s realizáciou koncepčných zámerov v roku 2 000 sa navrhujú legislatívne, ekonomické a ostatné podporné zabezpečovacie nástroje na dosiahnutie stanovených cieľov. Správa poukazuje na naliehavú potrebu riešenia ne-priaznivého zdravotného stavu lesov a nejmä akútny nedostatok finančých prostriedkov potrebných na realizáciu ozdravných opatrení v lesoch poškodených antropogénnymi vplyvmi. Z hľadiska dlhodobého rozvoja lesníctva vystupuje do popredia požiadavka realizácie rozvojových programov a ich finančného krytia.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1999.
Správu predložil minister pôdohospodástva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a prijala návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 1999, Správe o lesnom hospodárstve v SR 1999 a Správe o vodnom hospodárstve v SR 1999.
Na základe analýzy a stavu vývoja poľnohospodárstva a potravinásrstva, lesného a vodného hospodárstva SR a vládnych úloh k rozpracovaniu Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky pôdohospodárstva sa vypracovali Návrhy v oblasti nástrojov a opatrení pre rok 2 000 a ich zdôvodnenia. Vo vzťahu k vláde SR ide o návrhy v oblasti:
- legislatívnej, koncepčnej a normotvornej činnosti,
- ekonomických nástrojov a inštitucionálnych opatrení,
- dimáceho a zahraničného obchodu,
- vedy, vzdelávania a informatiky,
- regionálnej politiky a rozvoja vidieka a
- medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 13. septembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.