Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. septembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 54. riadnej schôdzi a rokovala pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC - Chorvátsko/, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát /ZPC Taliansko/, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko /ZPC/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /zasadnutie Štátneho fondu trhovej regulácie/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Zhodnotenie dopadov a realistického termínu odstavenia 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V-1 Jaslovské Bohunice v súlade s návrhom Energetickej politiky Slovenskej republiky.
Materiál predkladá minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Dodatok k Správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie 1. júl - 15. september 1999.
Návrh predkladá podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie
Návrh predkladá minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Informácia o krokoch zahraničnej politiky SR pred Helsinským summitom /10. - 11. decembra 1999/
Informáciu predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na hodnotiacej konferencii OBSE vo Viedni a zastúpenia Slovenskej republiky na konferenciách a summite OBSE vo Viedni a v Istambule v roku 1999
Návrh predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh novely Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Schválený návrh znamená ďalšiu liberalizáciu pohybu kapitálu.
Novela Devízového zákona umožní niektorým pobočkám zahraničných finančných inštitúcií nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na území SR, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich činností na účely podnikania.
Novela rozširuje okruh zahraničných cenných papierov, s ktorými sa môže obchodovať bez obmedzenia na tuzemskom verejnom a neverejnom kapitálovom trhu, ak ide o kótované cenné papiere emitenta, ktoré sú obchodované na hlavnom trhu zahraničnej burzy, resp. ktoré môžu tuzemci nakupovať alebo predávať bez obmedzenia. Zároveň sa ruší podmienka, že musí ísť o emitenta z OECD. Novela ďalej rozširuje pre tuzemcov možnosť kupovať alebo predávať zahraničné cenné papiere bez obmedzenia, napr. ak ide o zamestnanecké akcie.
Návrh predložila ministerka financií Brigita Schmögnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 246/1993 Z.z. o zbraniach a stretlive v znení zákona NR SR č. 284/1995 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR č. 209/1998 Z.z..
Účelom návrhu novelizácie zákona je reagovať na poznatky získané z analýzy problémov, ktoré nastali v súvislosti s novou organizačnou štruktúrou Policajného zboru a prijatím zákona č. 379/1997 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách a z potreby novo upraviť definovanie pojmov s prihliadnutím na poznatky o najnovších technologiách výroby zbraní a streliva na civilné účely.
Vláda SR návrh zákona schválila a uložila predsedovi vlády predložiť ho na ďalšie ústavné prerokovanie predsedovi NR SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR odložila z rokovania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o osvetovej činnosti, ktorý predkladá minister kultúry v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Návrh zákona definuje pojem a úlohy osvetovej činnosti, vymedzuje typy osvetových zariadení, ustanovuje práva a povinnosti ich zriaďovateľov a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku osvetovej činnosti.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 1/1996 Z.z., ktorým sa zlaďuje právna úprava v oblasti audiovízie s princípmi Liberalizačných zákonníkov OECD.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon.č.172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Vláda SR nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o vysokých školách.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala návrh poslanca NR SR Petra Bohunického na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Vláda SR súhlasí s predloženým poslaneckým návrhom v znení pripomienok Legislatívnej rady vlády.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na čiastkové riešenie kritickej situácie niektorých cirkevných inštitúcií v SR a súhlasila s mimoriadnou podporou konkrétnych požiadaviek gréckokatolíckej, pravoslávnej, reformovanej a rímskokatolíckej cirkvi v celkovej výške 10 784 197 Sk z výťažku lotérií a iných podobných hier za 1. štvrťrok 1999.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za 1. polrok 1999.
Vláda SR konštatovala, že:
- rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky sa skončilo schodkom vo výške 7 141, 2 mil. Sk, čo je 47,6 % z ročného rozpočtu,
- príjmy štátneho rozpočtu dosiahli 85 069,7 mil. Sk, čo je 47,3 % z ročného rozpočtu,
- výdavky štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 92 210, 9 mil Sk, čo je 47,3 % z ročného rozpočtu.
Správu predložila ministerka financií Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na použitie prostriedkov Fondu národného majetku vo výške 20 mil. SK v prospech Štátneho fondu životného prostredia, ktoré sú určené na realizáciu zámerov štátnej enviromentálnej politiky Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala Správu o príprave a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí, vrátane vyčíslenia nákladov na ich prípravu a vykonanie.
Vláda SR vyslovila poďakovanie pracovníkom Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR, pracovníkom zainteresovaných rezortov, pracovníkom okresných úradov, starostom obcí, primátorom miest, pracovníkom orgánov samosprávy obcí a členom volebných komisií, ktorí sa podieľali na organizačnej a technickej príprave a vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí.
Správu predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala Záverečnú správu o príprave a vykonaní voľby prezidenta Slovenskej republiky, vrátane nákladov na jej zabezpečenie.
Vláda SR vyslovila poďakovanie pracovníkom Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR, pracovníkom zainteresovaných rezortov, pracovníkom okresných úradov, starostom obcí, primátorom miest, pracovníkom orgánov samosprávy obcí a členom volebných komisií, ktorí sa podieľali na organizačnej a technickej príprave a vykonaní voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Správu predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Výročnú správu o plnení Zmluvy medzi SR a ČR o vytvorení colnej únie za rok 1998.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR schválila Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky na XIII. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie cestovného ruchu v Santiagu, Chile v dňoch 24.9. - 1.10.1999.
Vláda SR vymenovala Petra Brňu, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR za vedúceho oficiálnej slovenskej delegácie.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na zrušenie úlohy č. 11/júl, vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 74/1999, vrátane úlohy č. 55 vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 90/1999 a úlohy B.1. vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 293/1998.
Jedna z uvedených úloh bola premenovaná, druhá bola už splnená pod iným názvom.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a zrušila z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, schváleného 27. januára 1999 úlohy: legislatívny zámer zákona o obrane, návrh zákona o obrane a návrh zákona o ozbrojených silách.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 502 z 4.7.1995.
Vláda SR uložila ministrovi obrany predkladať Rade obrany štátu návrh na zníženie počtov rozhodujúcej výzbroje Armády SR uvedenej v Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
Účelom navrhovanej novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti je ustanoviť sídla regionálnych veterinárnych správ s vymedzením miestnej príslušnosti pre určené okresy podľa intenzity poľnohospodárskej výroby, veľkosti a štruktúry potravinárskeho priemyslu hustoty a štruktúry distribučnej a obchodnej siete.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o usporiadaní seminára z projektu Rady Európy a Európskej komisie "Boj proti korupcii a organizovanému zločinu v krajinách, prechádzajúcich transformačným obdobím" pod pracovným názvom "OCTOPUS II" na tému "Spolupráca s kriminálno-justičnými inštitúciami, ochrana svedkov a poškodených", ktorý sa uskutoční v dobe od 29.9.1999 do 1.10.1999.
Informáciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie.
Vláda SR schválila návrh na voľbu sudkýň Mgr. Andrey Melicherovej a Mgr. Martiny Valentovej.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR zobrala na vedomie Informáciu o krokoch zahraničnej politiky SR pred helsinským summitom /10. - 11. decembra 1999/.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh smernice pre postup delegácie SR na hodnotiacej konferencii OBSE vo Viedni a zastúpenia SR na konferenciách a summite OBSE vo Viedni a v Istanbule v roku 1999.
Tento materiál stanovuje pravidlá prípravy a účasti delegácií SR na hodnotiacej konferencii vo Viedni v dňoch 20.9. - 1.10. 1999, na pokračovaní hodnotiacej konferencie v Istanbule v dňoch 8. - 10.11.1999, na prípravnej konferencii v Istanbule v dňoch 11. - 17. 11 a na summite OBSE v Istanbule v dňoch 8. - 10.11.1999, na prípravnej konferencii v Istanbule v dňoch 18. - 19.11.1999.
V materiáli sa zdôrazňuje viacrezorntný charakter týchto aktivít vo vzťahu k OBSE s jej komplexným multidimenzionálnym ponímaním bezpečnosti. Konštatuje sa kvalitatívny posun v komunikácii a spolupráci jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v tejto oblasti, ktorý je potrebné udržať aj v realizačnej fáze účasti SR na uvedených podujatiach v záujme kvalifikovanej a dôstojnej reprezentácie.
Na summite hláv štátov alebo šéfov vlád účastníckych štátov OBSE v Istanbule bude Slovenskú republiku reprezentovať oficiálna delegácia vedená prezidentom Rudolfom Schusterom.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok k Správe o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii za obdobie 1. júl - 15. september 1999.
Dodatok predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Zhodnotenie dopadov realistického termínu odstavenia 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice v súlade s návrhom Energetickej politiky Slovenskej republiky.
Zhodnotenie predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 14. septembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.