Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 22. septembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 55. schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša.
Na zasadnutí nie sú prítomní: predseda vlády Mikuláš Dzurinda /ZPC USA/, podpredseda vlády Ivan Mikloš /ZPC/, podpredseda vlády Pál Csáky /ZPC Dánsko/, minister zahraničných vecí Eduard Kukan /ZPC USA/, minister životného prostredia László Miklós, minister spravodlivosti Ján Čarnogurský, minister obrany Pavol Kanis. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne zaradené:

Návrh na zriadenie Platobnej agentúry.
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Návrh predkladá minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle.
Návrh predkladajú minister vnútra SR Ladislav Pittner
                 a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Správa o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.9. - 10.9.1999.
Správu predkladá ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Informácia o požiadavkách spoločnosti INA Kysuce, a.s. Kysucké Nové Mesto na výnimky z právnych predpisov v súvislosti s jej investovaním v Slovenskej republike.
Informáciu predkladá ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

* * *

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území SR v znení zákona č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom návrhu novelizácie zákona je reagovať na poznatky získané z analýzy problémov, ktoré nastali pri aplikácii ustanovení zákona a snaha o zosúladenie súčasného platného zákona s ustanoveniami Správneho poriadku. Súčasne sa ustanovenia zákona zosúlaďujú so smernicami Európskej únie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 77/1998 Z.z. a vyslovila s ním súhlas v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády.
Predloženým poslaneckým návrhom sa navrhujú zmeny, týkajúce sa predovšetkým:
- ústavných otázok, súvisiacich s voľbou prezidenta,
- uvedenia ustanovenia o podpisovaní zákonov do súladu s Ústavou SR,
- podrobnejšej úpravy režimu práce NR SR formou novelizácie ústanovení, ktoré sú častým predmetom kompetenčných sporov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš.

Vláda SR prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, ktorým sa zosúlaďuje právna úprava vydávania dlhopisov s požiadavkami Liberalizačných zákonníkov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Integrácia a z nej vyplývajúce prepojenie slovenského kapitálového trhu so zahraničnými kapitálovými trhmi si vyžaduje kompatibilitu právnych predpisov vymedzujúcich slovenský kapitálový trh s právnym rámcom kapitálových trhov štátov, ktoré sú členmi týchto organizácií.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala predložený Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona NR SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže v znení zákona č. 378/1998 Z.z. a zaujala k nemu stanovisko, ktoré oznámi Národnej rade Slovenskej republiky.
Vláda SR nesúhlasí s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona NR SR č. 189/1993 Z.z. o Fonde detí a mládeže
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR vyslovila súhlas s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu /MAAE/ o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá nahradí dohodu uzatvorenú v roku 1972 medzi vládou ČSSR a MAAE.
Nová dohoda zohľadňuje predovšetkým rozdelenie bývalej ČSFR a s tým súvisiaci právny stav vo vzťahu ku kontrole jadrových materiálov.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR súhlasila s uzavretím Dodatkového protokolu k Dohode medzi vládou SR a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu /MAAE/ o uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
Predmetom Dodatkového protokolu je rozšírenie právomocí MAAE pri kontrole jadrových materiálov a súvisiacich činností. Týmto krokom SR zvýšenou mierou prispeje k transparentnosti svojho jadrového programu a že jadrová energia sa využíva výhradne na mierové účely. Dodatkový protokol už podpísalo 35 štátov vrátane krajín Európskej únie a USA.
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci.
Dohoda umožňuje prehlbovanie a upevňovanie spolupráce pri prevencii a odhaľovaní trestnej činnosti a v boji proti nej, predovšetkým proti zvlášť nebezpečným druhom trestnej činnosti a proti organizovanej trestnej činnosti.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.
Vláda SR súhlasila s predmetnou Dohodou a zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátorov štátnych tajomníkov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikícií SR a ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody.
Jednotlivé články dohody definujú pojmy, používané v medzinárodnej cestnej doprave, vymedzujú podmienky vykonávania nesprevádzanej a sprevádzanej kombinovanej dopravy, stanovujú doklady pre medzinárodnú kombinovanú dopravu.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu ministra zdravotníctva SR o analýze ekonomického vývoja v zdravotnom poistení a predpokladané vývojové trendy v zdravotnom poistení po roku 2000.
Vláda SR uložila ministrovi zdravotníctva SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh koncepcie zdravotného poistenia po roku 2000 vrátane koncepcie nového zákona o zdravotnom poistení. Uložila ministerke financií SR v spolupráci s ministrom zdravotníctva SR pripraviť do konca októbra 1999 návrh opatrení na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení, návrh opatrení na oddĺženie zdravotných poisťovní a lôžkových zdravotníckych zariadení.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie doterajších delegátov a vymenovanie nových delegátov SR v orgánoch Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN.
Vláda SR vymenovala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca, vedúceho Stálej misie SR pri Úradovni OSN v Ženeve, pána Kálmána Petőcza, za stáleho delegáta do Výboru rad CERN a Rady CERN.
Na základe vlastnej žiadosti odvolala Prof. RNDr. Branislava Sitára, DrSc. z funkcie člena Rady CERN a člena Výboru rady CERN a na jeho miesto vymenovala Prof. RNDr. Jána Pišúta, DrSc.
Na základe vlastnej žiadosti odvolala Ing. Ľudovíta Krempaského, CSc. z funkcie člena Finančného výboru CERN a na jeho miesto vymenovala Ing. Milana Poláka, DrSc.
Návrh predložili minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch 21. Osobitného zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku v dňoch 30.6. - 2.7. 1999.
21. Osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN bolo zamerané na zhodnotenie implementácie Akčného programu Káhirskej konferencie o populácii a rozvoji. Slovenská republika sa spolu s krajinami Strednej a Východnej Európy, pridruženými k Európskej únii pripojila k Vyhláseniu Európskej únie, ktoré predniesla z titulu nemeckého predsedníctva EÚ p. Brigitte Zypries, viceministerka Federálneho ministerstva vnútra SRN.
Slovenská republika hlasovala za prijatie záverečného dokumentu "Kľúčové opatrenia pre ďalšiu implementáciu Akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji".
Správu predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Austrálskom zväze a na Novom Zélande v dňoch 16. - 26. 8. 1999.
Vláda konštatovala, že obidve návštevy priniesli významný impulz k rozvoju ďalších vzťahov s navštívenými krajinami, ktoré sú najdôležitejšími partnermi SR v oblasti južného Tichomoria. Austrália a Nový Zéland majú pevné a vplyvné postavenie v Organizácii pre hospodársku spoluprácu /OECD/, prijatie do ktorej patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Predmetom rokovaní ministra E.Kukana bola aj podpora kandidatúre SR na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2000 - 2001. Počas návštevy bola podpísaná Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti daní z príjmov medzi vládami Slovenskej republiky a Austrálie.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala Správu o pôsobení príslušníkov Armády Slovenskej republiky v jednotkách mierových síl a v monitorovacích misiách OSN a OBSE.
Konštatovala, že základné zámery Slovenskej republiky v oblasti podpory mierových iniciatív medzinárodného spoločenstva boli splnené. Vláda SR zároveň uložila ministrovi obrany uplatniť skúsenosti získané v operáciách na podporu mieru pod vedením NATO, v mierových, pozorovateľských a monitorovacích misiách pod vedením OSN, OBSE a EÚ využiť pri zdokonaľovaní systému prípravy príslušníkov a jednotiek Armády Slovenskej republiky.
Správu predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykoch členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 1999.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných informácií a materiálov v obrannom priemysle.
Dohoda vytvára právnu platformu rozvoja spolupráce a uzatvárania obchodných kontraktov a zmlúv v oblasti utajovaných informácií a materiálov.
Návrh predkladajú minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Navrhovaný zákon posúva účinnosť zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR z 1.1.2000 na 1.1.2002 z dôvodu potreby finančného zabezpečenia vybudovania registra obyvateľov Slovenskej republiky v nadväznosti na presun niektorých správnych agend z orgánov polície na orgány štátnej správy, ktorý sa plánuje tiež k 1. januáru 2002.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zriadenie Platobnej agentúry pre prijímanie prostriedkov v rámci Programu SAPARD.
Európska komisia si kladie požiadavku vytvorenia Platobnej agentúry vo všetkých krajinách, ktoré sa uchádzajú o poberanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného a zabezpečovacieho fondu.
Cieľom predloženého materiálu je predstaviť stratégiu zriadenia Platobnej agentúry v SR pre prijímanie prostriedkov v rámci programu SAPARD.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a neschválila Informáciu o požiadavkách spoločnosti INA Kysuce, a.s. Kysucké Nové Mesto na výnimky z právnych predpisov v súvislosti s jej investovaním v Slovenskej republike.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.9.1999 - 10.9.1999.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR vyjadrila úprimnú sústrasť v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré postihlo Tchaj-wan a vyžiadalo si obete na ľudských životoch.
Vláda SR zdieľa hlboký zármutok a súcítí s rodinami obetí.
Na zmiernenie následkov katastrofy vláda SR tlmočila tchajwanskej strane pripravenosť vyslať na miesto nešťastia špeciálny tím kynologickej záchrannej služby.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 22. septembra 1999
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR.