Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 29. septembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 58. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC - USA/, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC - Maďarsko/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC - Malta/, minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC - Turecko/, predseda Štatistického úradu SR Peter Mach /ZPC - Luxembursko/, guvernér NBS Marián Jusko /ZPC - USA/, generálny prokurátor SR Milan Hanzel
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Správa o spôsobe poskytnutia stand-by creditu pre slovenskú pobočku Československej obchodnej banky, a. s.
Predložila: ministerka financií SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predložil: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu Uznesenia vlády SR číslo 715 zo dňa 18. augusta 1999
Predložil: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na schválenie žiadosti vlády SR o pôžičku z fondu sociálneho rozvoja Rady Európy na realizáciu projektu: Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia.
Predložila: ministerka financií SR

Návrh na odvolanie Ing. Vojtecha Mozgaya z funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a verejných prác SR.
Predložil: minister výstavby a verejných prác SR

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Účelom návrhu zákona je vykonať potrebné korekcie v štruktúrach policajného zboru a tým vytvoriť priaznivejšie podmienky predovšetkým pre boj s organizovaným zločinom v súlade s uznesením NR SR č. 69 z 2. decembra 1998 k Programovému vyhláseniu vlády a k žiadosti vlády o vyslovenie dôvery.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe.
Schválený návrh zákona svojimi ustanoveniami reaguje predovšetkým na potrebu predĺžiť obdobie výnimiek z kvalifikačných predpokladov vzdelania a kvalifikačných požiadaviek na výkon funkcií profesionálnych vojakov z hľadiska plynulého zabezpečenia činnosti ozbrojených síl na všetkých úrovniach. Okrem uvedenej problematiky predmetného zákona konštituuje niektoré nové ustanovenia, ktoré v platnej právnej úprave chýbali a obsahuje aj celý rad upresňujúcich ustanovení, ktoré si vyžiadala aplikačná prax.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o inšpekcii práce a doplnení niektorých zákonov. Účelom návrhu zákona o inšpekcii práce je vytvorenie účinnejšieho systému inšpekcie práce, ktorej úlohou bude v súlade s Dohovormi MOP presadzovať komplexnejšiu a účinnejšiu ochranu zamestnancov pri práci.
V návrhu zákona sa ďalej vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a práva a povinnosti inšpektorov práce.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Predloženým návrhom sa menia a dopĺňajú ustanovenia zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorým sa predlžuje obdobie vykazovania a hodnotenia výkonu prác zaradených do I. a II. pracovnej kategórie a výkon služby zaradenej do I. a II. kategórie funkcií na účely dôchodkového zabezpečenia do 31. decembra 1999, resp. až do roku 2023.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila návrh legislatívneho zámeru ústavného zákona o bezpečnosti Slovenskej republiky.
Účelom legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu ústavného zákona o bezpečnosti SR je upraviť základné otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou SR, a to najmä definovať mieru a rozsah možných prípadov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti SR. Vytvoriť bezpečnostnú radu a Parlamentnú radu a vymedziť vzájomné vzťahy medzi prezidentom SR, NR SR a vládou SR vo vzťahu k týmto orgánom.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
Predkladaný návrh zákona znamená ďalšie zdokonalenie daňového systému vzhľadom na skutočnosť, že pôvodný federálny zákon o rezervách nevyhovuje praxi a vyžaduje množstvo doplnkov, prípadne zmien.Cieľom navrhovaného zákona je vytvoriť podmienky pre správne vykazovanie majetku, likvidity a rozloženia rizika za spoluúčasti štátu, čím sa postupne priblížime k aplikácii direktív krajín Európskeho spoločenstva.
Návrh predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o kolektívnom investovaní, ktorým sa má vytvoriť prehľadný právny predpis upravujúci podmienky kolektívneho investovania zlučiteľný s právom v štátoch EÚ a OECD a zároveň zohľadňujúci špecifiká nášho kapitálového trhu.
V predloženom návrhu zákona sa upravuje činnosť správcovskej spoločnosti a depozitára, činnosti otvorených podielových fondov, otvorených podielových fondov a výkon štátneho dozoru nad kolektívnym investovaním.
Návrh predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR stiahla z rokovania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády tak, aby paragraf 6 ods. 7 nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.
Návrh zákona upresňuje mechanizmus ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, upravuje podrobnosti, ktoré z tejto ochrany vyplývajú. Upravujú sa povinnosti úhrady majetkovej ujmy, spôsob jej výpočtu a ustanovujú sa podmienky zvýšenia a zníženia základných sadzieb odvodov, dodatočné predpísanie odvodov a oslobodenie od odvodov Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Tamperského dohovoru o zabezpečení telekomunikačných zdrojov pre zniernenie katastrof a záchranné operácie z júna 1998. Po prerokovaní tohto dokumentu vláda SR odporučila prezidentovi SR aby splnomocnil ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, resp. veľvyslanca SR pri OSN na podpis Tamperského dohovoru, a po vyjadrení súhlasu NR SR Tamperský dohovor ratifikoval.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Protokolu medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti tranzitu ropy z Ruskej federácie do tretích krajín cez územie SR.
Protokolom sa zabezpečuje efektívnejšie využitie stávajúcich kapacít prepravy ropy a ich zvýšenie v ďalšom období. Nákup ropy z Ruskej federácie a jej tranzit pre ďalšie obdobie na báze vzájomnej komerčnej výhodnosti vychádza z dlhodobých vzájomnných korektných obchodných vzťahov s Ruskou federáciou v oblasti dodávok ropy pre slovenskú spotrebu a tranzitu do tretích krajín.
Touto dohodou sa nevylučuje možnosť zabezpečovať ropu z iných než ruských zdrojov v prípade, že to bude pre slovenské hospodárstvo ekonomicky výhodnejšie.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Konkretizáciu úloh Národného programu boja proti drogám na rok 1999, ktorej účelom je na základe úloh, zadaných si rezortmi, reagovať na situáciu na drogovej scéne. Úlohy si vytýčili ministerstvá a krajské úrady po posúdení potrieb v oblasti prevencie, liečby, resocializácie a represie drogovo závislých osôb so zvážením svojich finančných, materiálno-technických a personálnych možností.
Materiál predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky - predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál "Drevo - surovina 21. storočia", ktorý poukazuje na možnosti efektívnejšieho využívania prírodnej obnoviteľnej suroviny - drevnej hmoty a súčasne obsahuje návrh postupných krokov pre realizáciu programu "Drevo - surovina 21. storočia", ktorého vyhlásenie vláda schválila ku dňu 1.1.2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR stiahla z rokovania materiál " Návrh účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania" a "Vyhodnotenie účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií".
Malé a stredné podnikanie je charakteristické svojou zraniteľnosťou a ťažkosťami pri prekonávaní rôznych administratívnych a finančných prekážok.
V prerokovanom materiáli sú takéto prekážky - bariéry podnikania - identifikované na základe domácich i zahraničných poznatkov a sú navrhnuté opatrenia na ich odstránenie, resp. potlačenie.
Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k ďalšiemu pozitívnemu rozvoju malých a stredných podnikov a k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a schválila materiál "Návrh zmien v systéme podpory malého a stredného podnikania, ktorými by sa posilnili princípy transparentnosti a efektívnosti foriem podnikania".
V súvislosti s vývojom vznikla požiadavka na posilnenie princípov transparentnosti a efektívnosti foriem malého a stredného podnikania. V materiáli sú navrhnuté postupy na zníženie počtu podporných programov a ich efektívnejšiu orientáciu, na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti inštitucionálneho rámca a celkove účinnejšie využitie finančných zdrojov podnikateľmi a efektívnejšie orientovanie podpory na plnenie cieľov hospodárskej politiky vlády SR.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh reštrukturalizácie Rady vlády SR pre vedu a nové technológie.
Reštrukturalizácia Rady vlády SR pre vedu a nové technológie sa týka úprav jej názvu, jej postavenia, počtu členov, spôsobu kreovania jej zloženia a vykonávaných činností.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu Rady Západoeurópskej únie - vytvorenie Medzinárodnej poradnej policajnej skupiny v Albánsku.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh na prijatie rozhodnutia Vlády SR pre aktívnu a systémovú účasť SR na spoločných cvičeniach krízového manažmentu NATO, ZEÚ a EÚ na obdobie rokov 2000 - 2004.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister obrany SR Pavol Kanis, minister vnútra SR Ladislav Pittner, minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Odzgan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostaných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Rumunska Radu Vasileho v Slovenskej republike v dňoch 3.-5. septembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu z 5. stretnutia Pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou dňa 8. 9. 1999 v Bruseli
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave medzinárodného cvičenia "COMPROTEX 99".
Do poľného cvičenia na území SR budú zapojené vojenské i nevojenské jednotky (záchranárov) z Rakúska, Maďarska, Fínska, Poľska, Česka a Nemecka v celkovom počte 252 osôb.
Zo SR budú do poľného cvičenia zapojené vojenské a nevojenské jednotky v počte 211 osôb a figuranti v počte 380 osôb.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave 3. Ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá sa bude konať v Seattle, USA, v dňoch 30. 11. - 3. 12. 1999.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o postupe prác pri privatizácii majetku štátnych podnikov, ktorých základné privatizačné projekty sa nachádzajú na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR, ktorý predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR na základe Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Materiál informuje o stave rozpracovania základných privatizačných projektov, ktoré sú v súčasnom období posudzované na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR a poukazuje na skutočnosti, od ktorých bude závisieť ďalší postup privatizácie.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou Uznesenia vlády SR č. 376 zo dňa 26. 5. 1998 a s doplnením o bod C.4 s nasledovným textom "zabezpečiť výber a predložiť na rokovanie vlády SR návrh na určenie slovenskej mimovládnej organizácie alebo mimovládnych organizácií, ktorým bude v súlade s podmienkami medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie distribuovaný príspevok 1/4 speňaženého zlata v objeme 394 372, 87 USD".
Materiál predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o spolupráci Slovenskej republiky a Belgického kráľovstva pri riešení otázky rómskych žiadateľov o politický azyl v Belgickom kráľovstve.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zrušením úlohy č. 19 Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 v mesiaci september 1999, ktorou bolo uložené predložiť vláde SR návrh zákona o bývaní.
Materiál predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 2 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, schválený uznesením vlády SR č. 68 zo dňa 27. 1. 1999, uloženú ministerke financií z dôvodov, že zákon SNR č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov bude potrebné zosúladiť s právnymi predpismi, ktoré upravujú činnosť komôr vo vyspelých európskych krajinách následne potom, ako sa Slovenská komora daňových poradcov stane riadnym členom európskej organizácie združujúcej daňové komory t. j. v roku 2000.
Návrh predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR odvolala z funkcie predsedu Rady vlády SR pre informatiku Gabriela Palacku a vymenovala do tejto funkcie ministra školstva SR Milana Ftáčnika.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Vláda SR prerokovala a schválila Prvú revíziu výhrad k zákonníkom liberalizácie kapitálových pohybov a bežných neviditeľných operácií.
Predmetný stav reálne odráža stav súčasnej slovenskej legislatívy, vzťahujúcej sa k liberalizácii kapitálových pohybov podľa Liberalizačných zákonníkov OECD. Ide najmä o novely zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, devízového zákona č. 202/1995 Z.z. a zákona o dlhopisoch č. 530/1990 Zb.
Návrh predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave vybavovania jednotlivých druhov agend na súdoch SR.
Informáciu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení účinnosti prijatých opatrení so zameraním na deficit zahranično-obchodnej bilancie.
Informáciu predložil minister hospodárstva Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji platobnej bilancie SR za 1. polrok 1999.
Informáciu predložil guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 1999 a aktualizovanú prognózu vývoja na rok 1999.
Informáciu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu ministra zdravotníctva SR vo veci nadlimitných hodnôt obsahu arzénu vo vode miestnych vodovodov obcí Maňa a Kmeťovo, ktorá je zameraná na kritické zhodnotenie postupu Štátneho zdravotného ústavu a okresného hygienika v Nových Zámkoch z hľadiska opatrení na ochranu zdravia zásobovaných obyvateľov pred neskorými možnými zdravotnými dôsledkami dlhodobého príjmu tohto toxického prvku prostredníctvom pitnej vody.
Podľa záverov informácie tento postup nezodpovedal závažnosti zdravotnej problematiky vyplývajúcej z dlhodobej záťaže obyvateľov oboch uvedených obcí arzénom, nakoľko príslušné opatrenia včas a v potrebnom rozsahu vykonané neboli.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zabezpečovaní účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou SR a vládou Čínskej ľudovej republiky.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Ing. Vojtecha Mozgaya z funkcie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a verejných prác SR.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a schválila Žiadosť o pôžičku z Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy na projekt - Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 - 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia - vo výške 1 307 000 000 SKK.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou textu Uznesenia vlády SR č. 715 zo dňa 18. augusta 1999.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o spôsobe poskytnutia stand-by creditu pre slovenskú pobočku Československej obchodnej banky, a..s.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 29. septembra 1999
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR.