Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 6. októbra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 59. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister obrany SR Pavol Kanis, predseda NKÚ Štefan Balejík, generálny prokurátor SR Milan Hanzel. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Českej republike v dňoch 7. - 8. októbra 1999.
Predložil minister zahraničných vecí SR

Správa z 1. zasadnutia regionálneho stola paktu stability pre juhovýchodnú Európu dňa 16. 9. 1999 v Bruseli.
Predložil minister zahraničných vecí SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh programu prípravy SR na členstvo v NATO. Návrh programu bol spracovaný v súlade s Akčným plánom pre členstvo (MAP), schválený Washingtonským summitom NATO, na základe podkladov 14 pracovných a ďalších ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana na Malte.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh dodatku č.1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Poľskej republike v dňoch l9.- 20. augusta l999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Maďarskej republiky Á. Göncza v Slovenskej republike v dňoch 6.- 7. septembra l999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Českej republike v dňoch 7. - 8. októbra 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu z 1. zasadnutia regionálneho stola paktu stability pre juhovýchodnú Európu dňa 16. 9. 1999 v Bruseli.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon č 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Návrh novely zákona ustanovuje poskytnutie ďalšieho služobného platu v roku 2000 príslušníkom Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície len v jeho prvom polroku.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1998" termínovaných v II. štvrťroku 1999, celkom 31 úloh.
Z toho 25 úloh bolo splnených úplne a 6 úloh bolo splnených čiastočne. Vláda SR uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR pokračovať v plnení úloh v zmysle stanoveného harmonogramu. Ďalší odpočet plnenia úloh Harmonogramu bude predložený v nasledujúcom štvrťroku.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Konkretizáciu zámerov programového vyhlásenia vlády v aktualizácii stratégie finančnej politiky na r. 1999 - 2000 s výhľadom na r. 2001.
Dokument nadväzuje na predchádzajúce tri etapy aktualizácie stratégie finančnej politiky, vychádzajúcej zo Zásad finančnej politiky vypracovaných a schválených v roku 1994. Na rozdiel od predchádzajúcich etáp cieľom predkladanej stratégie je konkretizovať zámery programového vyhlásenia vlády len na r. 1999 - 2000 s výhľadom na r. 2001. Dôvodom je, že naplnením zámerov vlády sa očakáva kvalitatívna zmena ekonomických parametrov, ktorá si v roku 2001 vyžiada aktualizáciu cieľov a nástrojov finančnej politiky. Jej strednodobá orientácia bude reflektovať plnenie Strednodobých priorít hospodárskej politiky SR, ktoré budú spoločne dohodnuté a záväzne prijaté slovenskou vládou a EK v r. 1999.
Návrh predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh Koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike. Ciele reformy sú dané predovšetkým v zabezpečení ústavných práv občana pri riešení primeranosti jeho hmotného zabezpečenia, ale aj v zabezpečení ekonomických možností pre riešenie sociálneho poistenia, ktoré sú azda najvhodnejšie, z hľadiska prípravy koncepcie sociálneho poistenia vyjadrené tzv Aaronovou formulou, podľa ktorej príspevková sadzba fondovo financovaného systému sociálneho poistenia je nižšia ako príspevková sadzba priebežného systému financovania vtedy a len vtedy ak miera výnosov z fondového systému je väčšia ako tempo príjmového a populačného rastu. Predkladaná koncepcia má cieľ systém modifikovať a preto uvedenú formulu plne rešpektuje.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona upresňuje mechanizmus ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, upravuje podrobnosti o dôsledkoch, ktoré z tejto ochrany vyplývajú. Upravujú sa povinnosti úhrady majetkovej ujmy, spôsob jej výpočtu a ustanovujú sa podmienky zvýšenia a zníženia základných sadzieb odvodov, dodatočné predpísanie odvodov a oslobodenie od odvodov Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2000 - 2002. Materiál bol vypracovaný a predložený na rokovanie vlády na základe zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Materiál predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Aktualizáciu optimálnej siete zdravotníckych zariadení vo väzbe na celkovú zmenu koncepcie poskytovania zdravotníckych služieb, financovania zdravotníckych zariadení, privatizáciu zdravotníckych zariadení.
Materiál predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom delegácie na summit predsedov vlád krajín CEFTA v Budapešti v dňoch 19. - 20. októbra 1999.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovnístve v znení neskorších predpisov.
Novela zákona o poisťovníctve umožní zahraničným poisťovniam podnikať na území SR formou svojich organizačných zložiek - pobočiek a možnosť poistenia vybraných rizík nepokrytých domácimi poisťovateľmi v zahraničí.
Novela zákona významne posilňuje právomoci dozorného orgánu, najmä v procese povoľovacej a dozornej činnosti, rozširujú sa jeho oprávnenia v záujme ochrany oprávnených záujmov poistencov. Rozširuje sa okruh informačných a oznamovacích povinností poisťovní vo vzťahu k dozornému orgánu. V predloženom návrhu novely zákona sa tiež upravuje sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve so stanovením povinnosti registrácie sprostredkovateľov poistenia.
Návrh predložila ministerka fianancií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o príprave športových reprezentantov SR na Hry XXVII. olympiády a Hry XI. paraolympiády v Sydney.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky v Nikaragujskej republike.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu vo funkcii členov Rady štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zrušením a zmenou termínu plnenia niektorých úloh z Plánu práce vlády SR na rok 1999, z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, z Projektu realizácie zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a Rozpracovania opatrení v oblasti ozdravenia, reštrukturalizácie a privatizácie podnikového sektora a bánk uložených ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a zmenila uznesenie vlády SR č. 68 z 27. januára 1999 v časti A.1, ktorým bol schváleny Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a súhlasila so zmenou termínu predloženia návrhu Zákona o ochrane pamiatok z augusta 1999 na júl 2000 a zmenou názvu pripravovaného zákona na návrh Zákona o ochrane pamiatkového fondu. Vláda SR zároveň uložila ministrovi kultúry vykonať úlohu vyplývajúcu z tohto uznesenia vlády.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila zmenu uznesenia vlády SR č. 593/1998 k Vytvoreniu celoštátneho informačného systému vedecko - výskumného potenciálu a systému akreditácií organizácií a pracovísk výskumu a vývoja.
Vláda SR schválila zmenu zodpovedného za plnenie úlohy B.2 a úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 593/1998 zo dňa 3. 9. 1998 z predsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR na ministra školstva SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a Milan Rajčák poverený vedením Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou o hospodárení a činnosti Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny.
Zo správy vyplýva, že hospodárenie a vynakladanie finančných prostriedkov je v súlade so zákonom č. 254/1994 Z.z. o Štátnom fonde likvidácie JEZ a rozpočtovými pravidlami.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Štátneho fondu telesnej kultúry, opatrenia na zvýšenie účinnosti, zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti hospodárenia.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti a hospodárení Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia.
V materiáli sa analyzujú skutočné zdroje a možnosti činnosti Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, opatrenia na zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti. S prihladnutím na účelovosť a potrebu existencie Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia sa uvažuje do budúcna s jeho ďalším pôsobením v celom odvetví kultúry.
Správu predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania materiál " Návrh účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania" a "Vyhodnotenie účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií".
Malé a stredné podnikanie je charakteristické svojou zraniteľnosťou a ťažkosťami pri prekonávaní rôznych administratívnych a finančných prekážkach.
V prerokovanom materiáli sú takéto prekážky - bariéry podnikania - identifikované na základe domácich i zahraničných poznatkov a sú navrhnuté opatrenia na ich odstránenie, resp. potlačenie.
Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k ďalšiemu pozitívnemu rozvoju malých a stredných podnikov a k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila štatút splnomocnenca na ochranu osobných údajov v informačných systémoch. Tým sa vytvorili základné predpoklady pre zabezpečenie plnenia úloh štátneho dozoru nad ochranou osobných údajov tak, ako ho ustanovuje zákon č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth a splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch Pavol Husár

Vláda SR prerokovala a zrušila platnosť uznesenia č. 103 z 6. februára 1996 k Návrhu Koncepcie uplatňovania Európskej dohody v Slovenskej republike. Návrh Koncepcie bol schválený vládou SR 6. februára 1996. Od tohoto obdobia došlo k podstatným posunom v integračnej politike SR a v rámci takzvanej posilnenej predvstupovej stratégie schválenej EÚ v roku 1997 sa Európska dohoda stala súčasťou prípravy Slovenska na vstup do EÚ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila Informáciou o priebehu a výsledkoch 3. konferencie OSN o mierovom využití vesmíru UNISPACE III, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. - 30. júla 1999 vo Viedni.
Najvýznamnejší dokument konferencie Unispace III je Viedenská deklarácia, ktorá bude predložená Valnému zhromaždeniu OSN a po schválení rozoslaná vládam členských krajín OSN
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Informáciu o stave nedoplatkov na daniach a cle k 30. 6. 1999 a vyhodnotenie organizačných opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení splatných k 30. 6. 1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesenia vlády SR, splatných v II. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu plnenia Programov hospodárnosti rezortov a na využitie účelových dotácií na projekty regionálneho rozvoja.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Úradu vlády SR.
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o Slovenskej filharmónii v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Návrh zákona vymedzuje poslanie, postavenie a organizáciu Slovenskej filharmónie ako najvyššieho reprezentanta hudobnej kultúry na Slovensku.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu problémov, ktoré spôsobujú predlžovanie šetrenia trestných činov s návrhom opatrení a zároveň špecifikáciu tých vo verejnosti osobitne známych a sledovaných trestných činov, kde je predpoklad rýchleho ukončenia.
Na základe uvedenej analýzy vláda uložila ministrovi vnútra SR vytvoriť organizačné a materiálne predpoklady pre realizáciu schváleného nárastu počtu policajtov a občianskych zamestnancov na úsek vyšetrovania a kriminalisticko-expertízny ústav sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru a ministerke financií zabezpečiť v štátnom rozpočte na rok 2000 pre kapitolu bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra SR potrebný objem finančných prostriedkov na realizáciu schváleného nárastu počtu policajtov a občianskych zamestnancov.
Analýzu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a generálny prokurátor SR Milan Hanzel

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Informáciu o finančnej situácii verejných fondov za 1. polrok l999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Informatívnu správu o realizácii racionalizácie miestnej štátnej správy k l. septembru l999.
Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pitner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu Svetového ekonomického fóra v Davose.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády Slovenskej republiky pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii.
Informáciu predložil predseda Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu.
Informáciu predložil predseda Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhotovení Koncepčných zámerov vlády SR na riešenie problémov Rómov v súčasných spoločensko- ekonomických podmienkach.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 5. Valného zhromaždenia Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) (VILNIUS, 26. mája - 4. júna l999).
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 6. októbra 1999
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR.