Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. októbra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 60. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister hospodárstva SR Ľudovít Černák /prijatie MH Talianska/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC USA/, minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC Čína/, predseda NKÚ Štefan Balejík, generálny prokurátor SR Milan Hanzel /ZPC Arménsko/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999Z.z.
Predložila: ministerka financií SR

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov vysokých škôl v roku 1999.
Predkladá: minister školstva SR

* * *

Vláda SR odložila zo svojho rokovania návrh zákona NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
V novom návrhu zákona, ktorý bude predložený na rokovanie vlády 21. 10. 1999 sa pozastaví uplatňovanie valorizačného mechanizmu úpravy platov prezidenta Slovenskej republiky, poslancov NR SR, členov vlády Slovenskej republiky a NKÚ. Zmrazenie platov sa nebude týkať sudcov a prokurátorov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vláda SR uložila ministrovi spravodlivosti zapracovať problematiku riešenú v poslaneckom návrhu do návrhu zákona o sudcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do návrhu zákona o súdoch Slovenskej republiky, ich organizácii a správe.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z.z..
Na základe predloženého návrhu zákona nebudú mať colníci v roku 2000 nárok na ďalší služobný plat (t. j. 14 plat).

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informatívnu správu o procese kandidatúry Popradu Tatier na usporiadanie Zimných olympijských hier v roku 2006.
Materiál informuje o celkovom procese kandidatúry Slovenska na Zimné olympijské hry. Kandidátsky proces prebehol v jednotlivých etapách. Materiál informuje o jednotlivých etapách ako napr. Olympijská voľba, spracovanie Kandidátskej knihy Poprad - Tatry, návšteva Hodnotiacej komisie MOV i o voľbe hostiteľského mesta XX. Zimných olympijských hier. V materiáli je obsiahnutá spolupráca so zainteresovanými rezortami SR. Uskutočnené oficiálne návštevy a prijatia predstaviteľov vlád SR a propagačná činnosť projektu a krajiny na národnej a medzinárodnej úrovni. Materiál taktiež obsahuje rozpočet projektu kandidatúry Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry. Na základe vyjadrenia Medzinárodného olympijského výboru po jeho mimoriadnom zasadnutí o kritériách pre kandidátske mestá, sa predpokladá predloženie materiálu vláde SR začiatkom roku 2000.
Správu predložil podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš a splnomocnenec vlády SR pre prípravu kandidatúry Slovenska na usporiadanie ZOH a Zimných paralympijských hier v roku 2006 Július Dubovský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti splnomocnenca vlády SR pre kandidatúru Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry predkladaný ako iniciatívny návrh na základe uznesenia vlády SR č. 787/1996, zo dňa 19. novembra 1996.
Vláda SR zrušila funkciu splnomocnenca vlády SR pre prípravu kandidatúry Slovenska na usporiadanie ZOH a Zimných paralympijských hier v roku 2006.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o stave plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a budovania dôvery a bezpečnosti a tendencie ich ďalšieho vývoja.
Cieľom materiálu je poskytnúť ucelený prehľad o plnení záväzkov, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmlúv, dohôd a dohovorov za rok 1999 a naznačiť základné tendencie ich vývoja v budúcnosti.
Správu predložil minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Dohody medzi vládou SR a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave formou výmeny nót vrátane jej príloh podľa predloženého návrhu.
Japonsko poskytlo tento grant ako vyjadrenie svojej podpory Slovenskej republike na jej ceste medzi vyspelé štáty. Grant vo výške 42.900.000 jenov je určený na zabezpečenie dodávky audiovizuálnych zariadení pre zlepšenie technického vybavenia Univerzitnej knižnice.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Informáciu o návrhu na vytvorenie nezávislého monitorovacieho orgánu pre poskytovanie štátnej pomoci, ktorú pripravilo Ministerstvo financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 526 zo dňa 23. 6. 1999.
Funkciu a úlohy nezávislého monitorovacieho orgánu v oblasti monitorovania a kontroly poskytovania štátnej pomoci bude od 1. 1. 2000 zabezpečovať Úrad pre štátnu pomoc.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigitta Schmognerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Hodnotenie činnosti Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky š.p.ú a Konsolidačnej banky š.p.ú za rok 1998.
Hodnotenie činnosti týchto finančných inštitúcií bolo predložené Ministerstvom financií SR na rokovanie vlády SR v zmysle úloh plánu práce vlády SR na II. polrok 1999, s cieľom poskytnúť informácie o ich činnosti za rok 1998, so zameraním sa na strategické ciele, ktoré plánujú tieto inštitúcie realizovať v ďalšom období.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigitta Schmognerová

Vláda SR prerokovala a zrušila niektoré neaktuálne úlohy vyplývajúce pre ministerstvo vnútra SR z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o vývoji medzipodnikovej platobnej neschopnosti v rezorte výstavby a verejných prác Slovenskej republiky za rok 1998 a za I. polrok 1999.
Materiál hodnotí vývoj platobnej neschopnosti za odvetvie stavebníctva celkom. Súčasťou správy je návrh opatrení zameraných na zníženie platobnej neschopnosti a upevnenie finančnej dicsiplíny.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a schválila návrhy Štatútu a Rokovacieho poriadku Koordinačného výboru pre problematiku žien a odvolala z funkcie predsedníčky uvedeného výboru Milicu Suchánkovú.
Koordinačný výbor pre problematiku žien je koordinačným, iniciatívnym a poradným orgánom vlády SR pre problematiku žien a otázky rovnakých príležitostí žien a mužov vo všetkých oblastiach života.
Predložený návrh Štatútu a Rokovacieho poriadku Koordinačného výboru pre problematiku žien prispieva k zefektívneniu fungovania tohto orgánu, definuje práva a povinnosti jeho členov ako je postavenie jeho výkonného orgánu - sekretariátu, ktorý zabezpečuje spoluprácu predstaviteľov kompetentných orgánov štátnej správy a NR SR s mimovládnymi organizáciami, odbormi, orgánmi miestnej samosprávy, cirkvami a odborníkmi zaoberajúcimi sa problematikou žien.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila návrh dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania návrh na dobudovanie sekcie práv, menšín a regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR.
Cieľom predkladaného návrhu je vytvoriť takú štruktúru sekcie ľudských práv, menšín a regionálneho rozvoja, ktorou by sa Slovenská republika mohla prezentovať prijateľným spôsobom aj v kontaktoch s medzinárodnými organizáciami a ktorá by bola schopná realizovať ciele Programového vyhlásenia vlády SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 30. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v dňoch 26. 10. - 17. 11. 1999. Vláda SR schválila zloženie delegácie ako aj smernicu o postupe delegácie Slovenskej republiky. Vláda SR vymenovala ministra školstva SR za vedúceho delegácie.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Doplnkového protokolu č. 8 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode. Doplnkový protokol č. 8 k CEFTA sa bude po podpise predbežne vykonávať od 1. januára 2000.
Experti zmluvných strán CEFTA sa dohodli na prevzatí textu dohodnutého s Európskou úniou, ktorého uplatňovanie by malo Slovenskej republike výrazne uľahčiť vzájomnú obchodnú výmenu s Európskou úniou a krajinami EZVO, ako aj obchodnú výmenu v rámci krajín CEFTA.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR vymenovala Ing. Rozáliu Molnárovú do funkcie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky s účinnosťou od 14. októbra 1999.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre deti a mládež. Vláda SR vymenovala do funkcie predsedu Rady vlády SR pre deti a mládež Milana Ftáčnika, ministra školstva Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Program ozdravenia výživy obyvateľov Slovenskej republiky. Predkladaný návrh Programu ozdravenia výživy pri formulovaní cieľov, zámerov a postupov realizácie vychádza z cieľov, ktoré odporučila v roku 1988 Svetová zdravotnícka organizácia pre Európu a z analýzy výživového stavu obyvateľstva SR, ktoré vychádza z výskumu Výskumného ústavu výživy za obdobie viac ako troch desaťročí.
Program predložil minister zdravotnístva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a schválila 2. časť návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na použitie prostriedkov v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v sume 23 527 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené najmä na investičné akcie pre štátne zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania návrh transformačných krokov na roky 1999 - 2000 v rezorte zdravotníctva.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 5. konferencii strán Rámcového dohovoru o zmene klímy v Bonne, 25. 10 - 5. 11. 1999. Vláda SR vymenovala László Miklósa, ministra životného prostredia SR za vedúceho delegácie SR a Jána Foltína, veľvyslanca SR v SRN, za zástupcu vedúceho delegácie.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR stiahla zo svojho rokovania Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov vysokých škôl v roku 1999. Vláda SR poverila ministerku financií informovať v pondelok 18. 10. 1999 zástupcov Slovenskej rektorskej komisie o stanovisku vlády SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy spolkového prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Johannesa Raua v Slovenskej republike dňa l6. septembra l999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Českej republiky Václava Havla v Slovenskej republike v dňoch l7.- l8. septembra l999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 623 zo dňa l4. júla l999 za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľudovít Černák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení programu finančnej a ekonomickej konsolidácie Železníc Slovenskej republiky a Štátneho fondu cestného hospodárstva.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o hospodárení a účinnosti Štátneho fondu cestného hospodárstva.
Správu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu SR za obdobie január až august l999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone NR SR o štátnom rozpočte na rok 1999 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity - II. časť. Vláda odsúhlasila podporu 31 projektov v celkovej výške 6 902 700 Sk.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prvýkrát diskutovala o Návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000. Diskusia o návrhu zákona o štátnom rozpočte bude pokračovať na najbližšom zasadnutí vlády SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigitta Schmognerová

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 13. októbra 1999
     Martin Lengyel, hovorca predsedu vlády SR.