Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. októbra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 61. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí Eduard Kukan, minister životného prostredia László Miklós. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na dobudovanie sekcie ľudských práv, menšín a regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na zmenu vo funkcii zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR
Predkladá: minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh na zvolenie podpredsedu Najvyššieho súdu SR
Predkladá: minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov vysokých škôl v roku 1999
Predkladá: minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh na zmenu použitia výdavkov ŠR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom Poľnohospodárskeho a potravinárskeho komplexu
Návrh predkladá minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš
Návrh na zabezpečenie Spomienkových osláv pri príležitosti 10. výročia novembra 1989
Návrh predkladá minister kultúry SR Milan Kňažko

* * *

Vláda SR prerokovala a nesúhlasí s Návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Prokopoviča na vydanie zákona o drobnom podnikaní. Zdaňovanie príjmov tzv. drobných podnikateľov paušálnou daňou bude komplexne riešené v pripravovanom novom návrhu zákona o daniach z príjmov s účinnosťou od 1.1.2000.
Návrh predkložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády. Hlavným zámerom navrhovaného zákona je ustanoviť od 1.1.2000 predaj krátkodobých diaľničných nálepiek pre vozidlá hmotnosti do 3,5 tony s dobou platnosti na 15 dní. Týmto opatrením sa umožní využitie diaľnic a ciest pre motorové vozidlá aj na ojedinelé jazdy za 15 %-nú cenu z ceny nálepky na celý kalendárny rok.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na summite predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí, v dňoch 5. a 6. novembra 1999 v Prahe, ČR. Podľa doterajších zvyklostí sa summit bude zaoberať aj hodnotením spolupráce krajín Stredoeurópskej iniciatívy v politickej a hospodárskej oblasti od posledného summitu, ktorý sa konal v novembri minulého roku v Záhrebe. Veľmi dôležitou súčasťou summitu budú predovšetkým z pohľadu SR, bilaterálne rokovania predsedu vlády SR, ako aj ministra zahraničných vecí s partnermi členských štátov SEI a to najmä preto, že pôjde o jednu z ďalších príležitostí prezentovania zahraničnopolitických a zahraničnoekonomických priorít slovenskej vlády.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o výsledku konzultácie vo Výbore pre platobné bilancie Svetovej obchodnej organizácie v dňoch 20. a 21. septembra 1999 v Ženeve k zavedeniu dovoznej prirážky Slovenskou republikou.
Správu predložil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Sabol.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti. Jedným zo závažných problémov, s ktorými sú v súčasnosti konfrontované všetky štáty medzinárodného spoločenstva, je značný nárast organizovanej trestnej činnosti činnosti. Efektívne pôsobenie proti týmto javom nie je preto možné bez široko koncipovanej medzinárodnej spolupráce orgánov podieľajúcich sa na boji proti organizovanej trestnej činnosti. Odzrkadlením týchto skutočností je aj návrh uvedenej dohody.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila z dôvodu neaktuálnosti Zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999 uvedenej pod poradovým číslom 13 "Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti prijatých opatrení a vynaložených finančných prostriedkov proti drogovej epidémii v hl. meste SR Bratislave". Opatrenia, ktoré boli prijaté, boli už zhodnotené, a to ako na úrovni vlády SR, tak aj na úrovni Národnej rady SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na zrušenie úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 65 z 20. 1. 1999 určenej ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií. Zrušuje úlohu uloženú ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 65/1999 - predložiť na rokovanie vlády SR návrh realizácie dodávky 19 ks námorných a riečných lodí rôznej tonáže v celkovej hodnote 293 mil. USD v rokoch 1999 - 2003 /z toho dodávka 5 ks námorných lodí v celkovej hodnote 87 mil. USD v roku 1999/ a dodávky traťových mechanizmov pre ŽSR v celkovej hodnote 7,6 mil. USD. Zrušenie sa nedotkne dodávky lodí, ktorá je riešená uznesením vlády SR č. 378/1999, úloha B.25.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh transformačných krokov na roky 1999 - 2002 v rezorte zdravotníctva. Vláda SR uložila ministrovi zdravotníctva SR zabezpečiť detailné rozpracovanie postupnosti transformačných krokov v rezorte zdravotníctva, uskutočniť transformáciu v súlade s časovým a vecným harmonogramom a raz za dva roky predložiť vláde SR odpočet plnenia úloh a opatrení transformácie slovenského zdravotníctva.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vrátila na dopracovanie Zoznam splnomocnencov vlády Slovenskej republiky.
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Informáciu o poradných orgánoch vlády SR. Vláda SR uložila vedúcemu Úradu SR v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre legislatívu vypracovať návrh racionalizácie poradných orgánov vlády.
Informáciu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu zo stretnutia delegácií SR a Európskej komisie k príprave pravidelnej správy komisie hodnotiacej pokrok SR v integračnom procese dňa 28. 9. 1999 v Bruseli. EK ocenila opatrenia vlády SR na dosiahnutie makroekonomickej stabilizácie Slovenskej republiky. Poukázala však na ešte nie úplne dostatočný pokrok v štrukturálnej reforme. Bola podaná informácia o rozhodnutí vlády SR uzavrieť dva bloky elektrárne V-1 v J. Bohuniciach v rokoch 2006 - 2008. Komisia privítala uvedené rozhodnutie slovenskej vlády a označila ho za významný krok v európskom integračnom úsilí.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch 87. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 1. - 17. júna 1999 v Ženeve a vyslovila súhlas s Návrhom ratifikácie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999 Slovenskou republikou, ako aj zobrala na vedomie informáciu, že Slovenská republika sa stala riadnym členom Správej rady Medzinárodného úradu práce na roky 1999 až 2002.
Materiál predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti podniku AGROKOV štátny podnik Nitra, odštepný závod Žilina, prevádzka Považský Chlmec, predložený Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR, v súlade s § 10 ods. 11 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskoršich predpisov. Nadobúdateľom tejto časti privatizovaného majetku podniku je spoločnosť Stavomont spol. s.r.o, Žilina - Považský Chlmec, za kúpnu cenu 300 000,- Sk. Spoločnosť je v súčasnom období prevádzkovateľom tohto majetku na základe nájomnej zmluvy, pričom v podnikateľskom zámere preukázala, že do súčasného obdobia vložila investície do privatizovaného majetku. Spoločnosť predložila podrobne rozpracovaný podnikateľský zámer, v ktorom navrhuje zvýšiť počet pracovných príležitostí, bude realizovať rekonštrukcie a výstavby nových poľnohospodárskych objektov, montáž a dodávky poľnohospodárskych technológií, má záujem rozšíriť opravárenskú činnosť strojov a strojného zriadenia v oblasti poľnohospodárskej techniky. Pri rozhodovaní sa bralo do úvahy, že sa jedná o jediného záujemcu o privatizáciu predmetnej časti podniku a tiež, že táto časť podniku je značne zadĺžená, keďže hodnota záväzkov ku dňu 31. 3.1999 predstavuje výšku 11 293 tis. Sk, pri účtovnej hodnote privatizovaného majetku k tomu istému dátumu 6 818 tis. Sk. Na základe týchto skutočností sa akceptovala navrhnutá kúpna cena zo strany záujemcu.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh dodatku č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenia vlády SR č. 95/1994 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona NR SR č. 122/1993 Z.z. a zákona č. 12/1998 Z.z. týkajúcu sa dlžníkov hospodáriacich na pôde. Návrhom sa dopĺňa nariadenie vlády SR, v ktorej je uvedený druh a rozsah majetku a finančných prostriedkov nevyhnutných na zachovanie plynulosti biologických reprodukčných procesov u úpadcu vykonávajúceho poľhohospodársku výrobu, ktorý sa do konkurznej podstaty nezahŕňa.
Návrh predložil minister pôdohospodástva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na finančné zabezpečenie ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky v medzinárodných mierových silách KFOR na území Kosova v roku 2000. Slovenská republika vyjadrila svoj záujem zapojiť sa do mierovej operácie v Kosove, čo má predovšetkým medzinárodnopolitický význam. Aktívny prístup k riešeniu kosovskej krízy posilní postavenie Slovenskej republiky medzi zainteresovanými krajinami a podporí formovanie vzájomných vzťahov s NATO a jeho členskými krajinami.
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Žiadosť o prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 1999 na splátky úrokov a úverov so štátnou zárukou, bola z rokovania stiahnutá.
Návrh predložil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Sabol.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o špecifikácii predpokladaných nákladov na realizáciu investičných zámerov MZV SR z časti zadlženosti RF voči SR, o spôsobe uzatvorenia odberateľsko-dodávateľských zmlúv so subjektami v RF a v SR a o stave vysporiadania pohľadávky v zahraničí. Realizácia financovania nákladov na investičné akcie v objekte Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Moskve a Spoločenského domu pri Zastupiteľskom úrade SR v Moskve, a to za účelom zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republiky, predstavuje možnosť uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu nehnuteľností vo vlastníctve SR v RF, ktoré sú už v súčasnosti majetkovo vysporiadané a predstavujú hodnotu 1,0 mld. Sk. V súvislosti s uvedeným bude ruskou stranou aj financovaný prenájom objektu Generálneho konzulátu v St. Peterburgu na roky 1999 a 2000. Zároveň, v prípade realizácie uvedených projektov, nie je zanedbateľná ani možnosť oživenia slovenského exportu v niektorých komoditách, ktoré budú použité na uvedený účel.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Návrh na zvolenie podpredsedu Najvyššieho súdu SR bol z rokovania stiahnutý.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na podpis Revidovanej Európskej sociálnej charty z roku 1996 s výhradou ratifikácie a Dodatkového protokolu k Európskej sociálnej charte z roku 1961 zakladajúceho systému kolektívnych sťažností s výhradou ratifikácie, ktoré zaručia slovenským občanom ďalšie hospodárske a sociálne práva podľa štandardov európskeho právneho poriadku. Vláda poverila podpisom revidovanej charty a protokolu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto dokumenty nadobúdajú platnosť pre Slovenskú republiku ratifikáciou.
Návrh predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie "Informáciu o možnostiach uplatnenia sa slovenských podnikateľských subjektov pri rekonštrukcii JZR" a schválila " Návrh na ponechanie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci obyvateľom Kosova v správe Ministerstva hospodárstva SR s použitím na činnosti zamerané na podporu a realizáciu rekonštrukcie a obnovy Kosova s čerpaním do 31. 12. 2000.
Informáciu predložil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Sabol.

Vláda SR prerokovala a a vzala na vedomie Správu o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitucií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Projekt informovania verejnosti o procese decentralizácie a modernizácie verejnej správy.
Materiál predložili podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej správy Viktor Nižňanský.

Vláda SR rokovala o v rámci diskusie o Pracovnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000 o Vyjadrení vlády k stanoviskám KOZ SR a AZZZ SR k pracovnému návrhu ŠR na rok 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu použitia výdavkov ŠR určených na bežné transfery podnikateľským subjektom Poľnohospodársko - potravinársky komplex. Vláda SR súhlasí so zmenou použitia finačných prostriedkov, ktoré vyplývajú z bežných transférov pre Agropotravinársky komplex na kapitálové transfery APK, na bežný transfer pre príspevkové organizácie, a na dotácie pre školské majetky pre podporu chovu kráv.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie Spomienkových osláv pri príležitosti 10. výročia novembra 1989. Vláda SR menovala ústrednú komisiu na zabezpečenie osláv.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o súčasnom stave programovania PHARE v Slovenskej republike.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR P. Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu prípravy Finančného memoranda PHARE 1999 pre Cezhraničnú spoluprácu.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR P. Hamžík.

Návrh na zmenu vo funkcii zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR bol z rokovania stiahnutý.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov vysokých škôl v roku 1999 bol z rokovania stiahnutý.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na dobudovanie Sekcie ľudských práv, menšín a regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR. Predkladaný návrh má za cieľ vytvoriť takú štruktúru sekcie, prostredníctvom ktorej by sa Slovenská republika mohla prezentovať adekvátnym spôsobom aj v kontaktoch s medzinárodnými organizáciami a ktorá by bola schopná realizovať aj ciele Programového vyhlásenia vlády SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

KONIEC KOMUNIKÉ
Bratislava 21. októbra 1999
Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.