Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. októbra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 62. schôdzi v budove Žilinskej univerzity v Žiline a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR P.Magvaši a minister školstva SR M.Ftáčnik Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Príprava stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám KOZ SR.
Materiál predkladal podpredseda vlády SR I.Mikloš

Návrh na odvolanie a vymenovanie stáleho zástupcu v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR.
Materiál predkladal podpredseda vlády SR I.Mikloš

Stanovisko vlády k návrhu skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členke vlády SR. B.Schmögnerovej, poverenej riadením ministerstva financií SR.
Materiál predkladal predseda vlády SR M. Dzurinda.

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Národnej rozvojovej stratégie ako časti 1 Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky.

1/ Vláda SR schvaľuje prioritný región na realizáciu Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja SR a čerpanie investičnej podpory PHARE 2000 na dosiahnutie sociálnej a ekonomickej súdržnosti pre roky 2000 - 2001:
- Slovensko-východ, zložený z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja,
- Slovensko-severozápad, zložený zo Žilinského a Trenčianskeho kraja,
- Slovensko-juhozápad, zložený z Nitrianskeho a Trnavského kraja, pričom v rámci krajov za prioritné budú považované zaostávajúce okresy, s dôrazom na región Slovensko-východ.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v Slovenskej republike.

Rokovanie o príprave stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám Konfederácie odborových zväzov SR bolo odložené.
Materiál predkladal podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministerke financií SR Brigite Schmögnerovej a poverila predsedu vlády SR, aby toto stanovisko vlády oznámil predsedovi NR SR.
Materiál predkladal predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Rokovanie o odvolaní a vymenovaní stáleho zástupcu vlády v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR bolo odložené.
Materiál predložil podpredseda vlády SR I. Mikloš.

Vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie Správu o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku dosiahnutom Slovenskou republikou v príprave na vstup do Európskej únie.
Vláda SR pozitívne vníma celkové vyznenie Pravidelnej správy Európskej komisie, ktorá komplexne hodnotí plnenie politických, ekonomických kritérií a schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva EÚ, ako aj administratívnej kapacity pre uplatňovanie acquis. Vláda taktiež privítala odporúčanie Európskej komisie začať prístupové rokovania v roku 2000 so všetkými doterajšími kandidátmi vrátane Slovenska.
Materiál predložili podpredseda vlády SR Pavol Hamžík a minister zahraničných vecí SR Edurad Kukan.

Rokovanie o návrhu na zvolenie JUDr. Juraja Majchráka do funkcie podpredsedu Najvyššieho súdu SR bolo odložené.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Rokovanie o návrhu na odvolanie súčasných členov a vymenovanie nových členov Dozornej rady Štátneho fondu telesnej kultúry bolo odložené.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Rokovanie o návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999 bolo odložené.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Sociálno-ekonomická analýza a perspektívy rozvoja Žilinského kraja.
Analýza je komplexným materiálom o kraji, ktorý tvorí prirodzený územný celok severozápadného Slovenska.
Hlavným cieľom materiálu je prispieť informáciami k objektivite dôležitých rozhodnutí vlády SR, týkajúcich sa Žilinského kraja.
Materiál predložil Anton Straka, prednosta Krajského úradu Žilina.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Žilina, 27. októbra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.