Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 28. októbra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 63. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC Vatikán/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /NR SR, ZPC/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body zo 62. schôdze vlády, ktorá sa usktočnila 27. októbra v Žiline:

Návrh na odvolanie súčasných členov a vymenovanie nových členov Dozornej rady Štátneho fondu telesnej kultúry.
Návrh predkladá minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Návrh predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh zámeru a postupu privatizácie Slovenských telekomunikácií, a. s.
Návrh predkladá minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Návrh na zvolenie podpredsedu Najvyššieho súdu SR
Návrh predkladá minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Príprava Stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám Konfederácie odborových zväzov SR
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Návrh na odvolanie a vymenovanie stáleho zástupcu vlády SR v Rade hospodárskej a sociálnej dohody
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. zasadaní Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a na 1. stretnutí členských krajín Dohody o ochrane africko-euroazijských druhov vodného sťahovavého vtáctva.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Návrh na zmenu vo funkcii zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

* * *

Vláda SR vzala na vedomie Návrh zámeru postupu privatizácie Slovenských telekomunikácií, a. s..
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na odvolanie súčasných členov a vymenovanie nových členov Dozornej rady Štátneho fondu telesnej kultúry .
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999 .
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zvolenie JUDr. Juraja Majchráka do funkcie podpredsedu Najvyššieho súdu SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .
Predkladaný návrh zákona znamená daľšie zdokonalenie systému účtovníctva a vypovedacej schopnosti účtovnej závierky prehĺbením odporučení Rady EHS v našej právnej úprave.
Základná filozofia Zákona o účtovníctve sa nemení, ale upresňujú sa alebo vysvetľujú pojmy a deje pre zachovanie ich vypovedacej schopnosti a verného zobrazenia. Novelou sa stanovuje, že tento zákon ustanovuje aj rozsah aj obsah účtovnej závierky a upresňuje sa okruh osôb, ktoré sú povinné podľa tohto zákona postupovať vo vedení účtovníctva, upresňuje sa, čo je predmetom účtovníctva účtovných jednotiek a v akých účtovných sústavách sa o predmete účtovníctva účtuje. Ostatné doplnenia a upresnenia možno zaradiť do nástrojov, prostredníctvom ktorých sa dosahuje základný cieľ účtovníctva a to úplnosť, preukaznosť a správnosť tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov .
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu vo funkcii zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky.
Vláda SR odvolala z funkcie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca JUDR. Táňu Pačesovú.
Vláda SR menovala do funkcie zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca mjr. JUDR. Michala Borgulu, zástupcu riaditeľa Odboru hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 6. zasadaní Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov a na 1. stretnutí členských krajín Dohody o ochrane africko-euroazijských druhov vodného sťahovavého vtáctva .
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
V navrhovanej právnej úprave sa umožňuje štátnym zdravotníckym zariadeniam popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti poskytovať aj sociálne služby na základe súhlasu zriaďovateľa, čím sa zabezpečuje možnosť vytvárania a využívania lacnejších tzv. sociálnych lôžok, rozširuje sa sústava zdravotníckych zariadení o hospice s cieľom umožnenia poskytovania komplexnej starostlivosti o pacientov s ťažkým nevyliečiteľným ochorením v takýchto zdravotníckych zariadeniach, dopĺňajú a upresňujú sa ustanovenia v oblasti povoľovania poskytovania zdravotnej starostlivosti. Novým spôsobom sa zakotvuje kategorizácia pracovníkov v zdravotníctve a v oblasti výučbových základní sa vytvára rámec pre ich kvalitatívne vyšší stupeň, pričom sa posilňuje právomoc štatutárnych orgánov zdravotníckych zariadení pri zriaďovaní výučbových základní.
Na úseku ochrany prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd sa novým, pružnejším a prehľadnejším spôsobom určuje spôsob výpočtu úhrady za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a upresňujú a dopĺňajú sa povinnosti využívateľov týchto prírodných zdrojov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov .
Navrhovaná právna úprava prináša zásadnú zmenu oproti doterajšiemu stavu tým, že umožňuje vydávanie doterajších príloh zákona - Zoznam liekov a Zoznam zdravotníckych pomôcok nariadením vlády. Zákon upravuje podmienky a kritériá zaraďovania liekov a zdravotníckych pomôcok do Zoznamov liekov a Zoznamov zdravotníckych pomôcok na základe zdravotného poistenia. Navrhované riešenie je v súlade s Ústavou SR. Zákon ďalej mení prílohu zákona o stomatologických výkonoch a Indikačný zoznam pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.
Materiál predkladal minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR pokračovala v rokovaní o Pracovnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000 .
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmđgnerová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 28. októbra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.