Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 64. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Pavol Hamžík /ZPC Holandsko/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC Ženeva/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC Francúzsko/, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /práceneschopná/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. .
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu, týkajúceho sa definície pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce, uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo dňa 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce zo dňa 22. februára 1993.
Návrh predkladajú ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh poslanca NR SR Ivana Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /katastrálny zákon/ v znení zákona č. 222/1996 Z. z.

Návrh novely nariadenia vlády SR č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 3003/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladanej novely je spresnenie, úprava a doplnenie niektorých ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách so zámerom spriehľadniť finančné toky plynúce zo štátneho rozpočtu v nadväznosti aj na prípravnú fázu projektu štátnej pokladnice.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 3003/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov.
Predložený návrh novely zákona o cestnej dani je výsledkom prehodnotenia doterajšieho pôsobenia zákona o cestnej dani, ktorý už nezodpovedal zmeneným ekonomickým podmienkam najmä pri určení sadzieb dane a zmenám právnej úpravy premávky na pozemných komunikáciách.
V predloženom návrhu sa upresňujú a dopĺňajú ustanovenia o vzniku a zániku daňovej povinnosti, o povinnosti podávať daňové priznanie, o premlčaní.
Návrhy na úpravu sadzieb cestnej dane vychádzajú z komplexného prehodnotenia súčasne platných sadzieb cestnej dane. Výnos cestnej dane bude naďalej účelovo určený na obnovu a výstavbu pozemných komunikácií a to tak, že 70 % výnosu bude príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva a 30 % príjmom obcí.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1994 Z.z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov .
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona upravuje komplex zákonov týkajúcich sa problematiky zlučovania a rozdeľovania obcí s cieľom upraviť doterajšie zákony tak, aby sa nové obce vytvárali len v súvislosti so všeobecnými voľbami do orgánov samosprávy obcí.
Vláda SR súhlasí s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pri akceptovaní pripomienkok Legislatívnej rady vlády SR a Inštitútu pre aproximáciu práva.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v Slovenskej republike .
Vláda SR vyslovila súhlas s jednorazovou finančnou podporou týchto aktivít vo výške 1 660 tisíc Sk. Uvedená čiastka bude rozdelená medzi Krajský úrad Prešov /na podporu inštitucionalizovania Karpatského euroregiónu/, Krajský úrad Nitra /na podporu inštitucionalizácie Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ a Krajský úrad Žilina /na podporu inštitucionalizácie Regiónu Beskydy/.
Návrh predložili podpredseda vlády SR Pál Csáky a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie Návrh na schválenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Bratislave dňa 8. 9.1999.
Táto dohoda je jednou z významných ekonomických dohôd uzatvorených medzi oboma štátmi a predstavuje ďalší krok v rozvoji investičných aktivít a ekonomickej spolupráce oboch krajín.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR vzala na vedomie .
Táto dohoda je jednou z významných ekonomických dohôd uzatvorených medzi oboma štátmi a predstavuje ďalší krok v rozvoji investičných aktivít a ekonomickej spolupráce oboch krajín.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR zobrala na vedomie Návrh na definitívne riešenie vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom, a.s., PROMPt, a.s. a uložila ministrovi vnútra SR, aby pokračoval v rokovaní o ďaľších zmenách pôvodnej zmluvy tak, aby sa maximálne eliminovali nevýhodné podmienky pre SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Zhodnotenie činnosti a návrh na usporiadanie finančných orgánov.
Tento materiál zahŕňa okrem zhodnotenia činnosti a návrhu usporiadania finančných orgánov aj organizačné zmeny daňových a colných orgánov s cieľom posilnenia ich kompetencií, návrh opatrení na skvalitnenie a zefektívnenie kontrolnej činnosti v daňovej a colnej správe, ako aj zhodnotenie výkonu daňovej správy.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR schválila Uvoľnenie finančných prostriedkov pre kapitolu Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov kultúrnych aktivít na II. polrok 1999 presunom finančných prostriedkov z výnosov lotérií a iných hier účelovo viazaných v rozpočtovej kapitole Všeobecnej pokladničnej správy pre Ministerstvo kultúry SR .
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR schválila Návrh na účasť delegácie SR na 30. zasadnutí Konferencie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, ktorá sa bude konať v dňoch 12.-23.novembra 1999 v Ríme.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR schválila Návrh na zmenu znenia úlohy B.2 z uznesenia č.621/1999 ku koncepčnému zameraniu technickej politiky priemyselných odvetví do roku 2003, čím sa zamedzilo duplicitnému rozpracovávaniu materiálov z oblasti zamerania a financovania výskumu a vývoja v SR.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR zobrala na vedomie Správu o priebehu ďaľších rokovaní s Veľkou Britániou a Írskou republikou o možnostiach zjednodušenia uplatňovania dočasného vízového režimu .
Vláda SR konštatovala, že rokovania boli bezvýsledné, že prípadná liberalizácia je možná iba s Írskou republikou. Vláda SR bude naďalej vyvíjať intenzívne úsilie s prvoradým cieľom obnoviť v najskoršom možnom termíne pôvodný bezvízový styk s Veľkou Britániou a Írskou republikou. Za týmto účelom bude i naďalej venovať zvýšenú pozornosť rómskej problematike v súlade so Stratégiou vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu, ktoré vláda schválila 27.9.1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR súhlasí s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu, týkajúceho sa definície pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce, uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR zo dňa 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo dňa 21. decembra 1996, ktoru sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce zo dňa 22. februára 1993.
Návrh predkladajú ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Dodatok k Správe o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 99.
Dodatok predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľudomír Šlahor.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 3. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.