Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 65. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní:podpredseda vlády SR Pavol Hamžík /ZPC Holandsko/, minister obrany SR Pavol Kanis /ZPC Poľsko/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC Španielsko/, minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC Bulharsko/, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC Ženeva/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni pracovníci alebo nimi poverení pracovníci rezortov.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Informácia o zdôvodnení možných negatívnych dôsledkov v školstve v prípade realizácie zvýšenia miery vyučovacej povinnosti pedagogických zamestnancov
Návrh predkladá minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh na zrušenie záväzného ukazovateľa limitu počtu zamestnancov a neuplatňovania 10 % zníženia počtu nepedagogických zamestnancov vysokých škôl
Návrh predkladá minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z. Návrh prekladá ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z..
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Touto novelou zákona sa navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 4 000 Sk mesačne a na 21,60 Sk za odpracovanú hodinu pri 42,5 hodinovom týždennom pracovnom čase.
Uplatnenie uvedených súm sa navrhuje už za mesiac január 2000.
Návrh zákona súčasne upravuje aj spôsob valorizácie minimálej mzdy. Výška minimálnej mzdy sa navrhuje pravidelne ročne upravovať v závislosti od úrovne priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca Slovenskej republiky a od výšky koeficientu vyjadrujúceho podiel minimálnej mzdy zamestnanca na priemernej mzde zamestnanca za Slovenskú republiku, pokiaľ sa na výške uvedeného koeficientu dohodnú zástupcovia sociálnych partnerov na pôde Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov .
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR rokovala o Pracovnom návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.

Vláda SR odložila z rokovania:
Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000.
Návrh predkladala ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Riziká návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2000 pre rezort zdravotníctva a návrhy na ich riešenie.
Návrh predkladal minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Informáciu ministra obrany SR k uzneseniu č. 103 Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.
Informáciu predkladal minister obrany SR Pavol Kanis.

Informáciu o zdôvodnení možných negatívnych dôsledkov v školstve v prípade realizácie zvýšenia miery vyučovacej povinnosti pedagogických zamestnancov.
Informáciu predkladal minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Návrh na zrušenie záväzného ukazovateľa limitu počtu zamestnancov a neuplatňovania 10 % zníženia počtu nepedagogických zamestnancov vysokých škôl.
Návrh predkladal minister školstva SR Milan Ftáčnik.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 4. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.