Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 10. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 66. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí neboli prítomní:minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC Paríž/, minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC USA /, guvernér NBS Marián Jusko /ZPC Helsinky/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Informácia o návrhoch na štátne vyznamenania ku dňu 5. novembra 1999.
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 718 z 18. augusta 1999 k návrhu na vyslanie kynologickej záchrannej služby.
Návrh predkladá minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh na účasť Slovenskej republiky na 5. stretnutí konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 11. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa budú konať v Pekingu v dňoch 29. 11. - 3. 12. 1999.
Návrh predkladá minister životného prostredia SR László Miklós

Návrh Stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov SR.
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Z programu boli odložené tieto body:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

X X X X X X

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády a Inštitútu pre aproximáciu práva schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády.
Zámerom predkladaného návrhu zákona je novelizovať zákon o dani z pridanej hodnoty v súvislosti s novelou zákona o konkurze a vyrovnaní, ďalej legislatívne upraviť postup pri uplatňovaní dane pri nútených predajoch v rámci daňovej exekúcie, súdnej exekúcie a pod. a zrovnoprávniť uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri predaji bytov.
Zámery predkladaného návrhu zákona sú v súlade so Šiestou smernicou Rady Európskej únie 77/388/EC v znení jej neskorších zmien a doplnkov, ktorá je základnou smernicou upravujúcou oblasť dane z pridanej hodnoty v Európskej únii.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov, s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády SR.
Vývoj v príjmovej časti štátneho rozpočtu, ako aj potreba plnenia Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti nepriameho zdaňovania, si vyžiadali čiastočnú novelu zákona o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, týkajúcu sa úpravy sadzieb dane, ktorej účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 316/1993 Z.z o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády SR.
Vývoj v príjmovej časti štátneho rozpočtu, ako aj potreba plnenia Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti nepriameho zdaňovania, si vyžiadali čiastočnú novelu zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, týkajúcu sa úpravy sadzieb dane, ktorej účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2000.
Novelou sa sleduje najmä zvýšenie výnosu spotrebnej dane úpravou sadzby dane z cigariet v smere ich priblíženia k minimálnym sadzbám stanoveným v smernici č. 92/79/EHS o približovaní sadzieb spotrebnej dane z cigariet.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 312/1993 Z.z o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády SR.
Vývoj v príjmovej časti štátneho rozpočtu, ako aj potreba plnenia Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti nepriameho zdaňovania, si vyžiadali čiastočnú novelu zákona o spotrebnej dani z liehu , týkajúcu sa úpravy sadzby dane, ktorej účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2000.
Novelou sa sleduje najmä zvýšenie výnosu spotrebnej dane úpravou sadzby dane z liehu v smere ich priblíženia k minimálnym sadzbám stanoveným v smernici č. 92/84/EHS o približovaní sadzieb spotrebnej dane z alkoholu a alkoholických nápojov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z.z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, s pripomienkami prijatými na rokovaní vlády SR.
Vývoj v príjmovej časti štátneho rozpočtu, ako aj potreba plnenia Národného programu pre prijatie acquis communautaire v oblasti nepriameho zdaňovania, si vyžiadali čiastočnú novelu zákona o spotrebnej dani z piva , týkajúcu sa úpravy sadzby dane, ktorej účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2000.
Novelou sa sleduje najmä zvýšenie výnosu spotrebnej dane úpravou sadzby dane z piva v smere ich priblíženia k minimálnym sadzbám stanoveným v smernici č. 92/84/EHS o približovaní sadzieb spotrebnej dane z alkoholu a alkoholických nápojov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 310/1993 Z.z o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1996 Z.z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády.
Návrh zákona upresňuje podmienky podnikania v danej oblasti s dôrazom na prenájom liehovarníckeho závodu, kde sa upravujú podmienky na vydanie osvedčenia s cieľom obmedziť úniky pri zdaňovaní liehu.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh novely nariadenia vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty.
Zdaňovanie motorovej nafty spotrebnou daňou sa uskutočňuje podľa zákona NR SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom bolo v roku 1997 vydané nariadenie vlády SR č. 145/1997 Z.z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty, ktorým sa určili podmienky a spôsob vrátenia časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty spotrebovanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom podnikania je rastlinná výroba alebo živočíšna výroba, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a v chovateľstve poľnohospodárskemu podniku, náležitosti vedenia evidencie poľnohospodárskymi podnikmi a poskytovateľmi služby a náležitosti vedenia evidencie o vrátení dane.
Pri vypracovávaní nariadenia vlády sa predpokladalo, že stratí účinnosť dňom nadobudnutia činnosti nového zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov, v ktorom je riešená i problematika zdaňovania motorovej nafty vo vzťahu k poľnohospodárskym podnikom. Návrh zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov bol z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 1998 presunutý do legislatívnych úloh vlády na december 1999, pričom zákon by mal nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2001. Z uvedeného dôvodu niektoré ustanovenia citovaného nariadenia sa stali neaktuálne. Nereagujú na meniace sa podmienky trhového prostredia v procese transformácie pôdohospodárstva, z ktorého dôvodu bolo potrebné pristúpiť k novelizácii nariadenia vlády.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh zákona NR SR, ktorým sa mení a doĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona NR SR č.1/1997 Z.z..
Hlavným zámerom návrhu je úprava poskytovania štátnej podpory len pre vybrané skupiny obyvateľstva, pre ktoré nie sú dostupné bežné bankové a hypotekárne úvery. Súčasne sa navrhuje obmedziť poskytovanie podpory len na byty s určitým maximálnym plošným štandardom tak, aby sa vylúčilo podporovanie tzv. luxusných a nadštandardných bytov. Pre zvýšenie objemu návratných prostriedkov sa navrhuje zrušiť nenávratné príspevky a súčasne sa navrhuje úrokovú sadzbu poskytovaných úverov odvodiť od diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh na sfunkčnenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj a spôsob jej financovania.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR vzala na vedomie Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o návrhoch na štátne vyznamenania.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 718 z 18. 8.1999 k návrhu na vyslanie kynologickej záchrannej služby.
Uznesením č. 718/1999 vláda SR súhlasila s uvoľnením 100 000, - Sk z rezervy vlády SR pre kapitolu Ministerstva vnútra SR s účelovým určením na vyslanie kynologickej záchrannej služby v počte 14 psovodov na vyhľadávanie obetí zemetrasenia v Turecku.
Na záchrannú akciu v Turecku bola Slovenskou sporiteľnou, a. s. Bratislava, poskytnutých 3 000 USD t. j. 126 396, - Sk. Ministerstvo vnútra preto predložilo iniciatívny návrh na zmenu uznesenia tak, aby bolo možné uhradiť tieto náklady.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zámerom predkladaného návrhu zákona, ktorý je procesnou normou, sú úpravy, ktoré nadväzujú na návrh zákona o daniach z príjmov, predovšetkým na navrhovanú novú paušálnu daň.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR vzala na vedomie Návrh riešenia kritickej situácie niektorých objektov kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike.
(Návrh bol pôvodne predložený pod názvom Návrh odškodnenia občanov za neprávosti spáchané počas 2. svetovej vojny a podpora menšinovej kultúry.)
Návrh predložili podpredseda vlády SR Pál Csáky
             a minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrhom na uzavretie Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov.
Protokol bude otvorený na podpis na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Európskej hospodárskej komisie OSN v švédskom Goteborgu dňa 30.11.1999.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós
           a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na účasť Slovenskej republiky na 5. stretnutí konferencie strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a 11. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, ktoré sa budú konať v Pekingu v dňoch 29. 11. - 3. 12. 1999.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Návrh Stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám Snemu konfederácie odborových zväzov v Slovenskej republike bude prerokovaný na 67. schôdzi vlády SR 11. 11.1999.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o daniach z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - NOVÉ ZNENIE.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 10. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.