Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 11. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 67. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní:minister kultúry SR Milan Kňažko /ZPC - USA/, guvernér NBS Marián Jusko /ZPC Helsinky/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni pracovníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh zákona o daniach z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - NOVÉ ZNENIE.
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Návrh vlády SR na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Návrh vlády SR na skrátené legislatívneho konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Návrh stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov SR.
Návrh prekladá podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Návrh na zmiernenie rizík Štátneho rozpočtu na rok 2000 na hospodárenie rezortu zdravotníctva v roku 2000.
Návrh prekladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 1999.
Návrh prekladá minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Návrh na udelenie súhlasu vlády SR k podpisu Letter of Comfort k uskutočneniu finančných transakcií na zabezpečenie výstavby lodí v Slovenských lodeniciach a.s. Komárno.
Návrh prekladá minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Návrh zamerania Roka kvality v SR v roku 2000 a zavedenia Národnej ceny za kvalitu SR.
Návrh prekladá minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

X X X X X X

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o daniach z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - NOVÉ ZNENIE.
V uplynulom období bol tento zákon niekoľkokrát menený, pričom potrebu týchto zmien vyvolávali nielen zmeny iných súvisiacich zákonov, ale aj zmeny - korekcie v samotnej daňovej politike zo strany štátu.
Predkladaný návrh zákona znamená ďalšie zdokonalenie daňového systému pri rešpektovaní daňovej spravodlivosti zo strany verejnosti. Návrh zákona rešpektuje zásady zdanenia, ktoré sa uplatňujú v mnohých vyspelých krajinách s požiadavkami na aproximáciu vyplývajúcu z integračných snáh SR do EÚ, čo predstavuje ďalšie priblíženie sa slovenského daňového systému s daňovým poriadkom, uplatňujúcim sa v krajinách Európskej únie.
Vplyv z navrhovaného zákona o daniach z príjmov sa prejaví na príjmoch štátneho rozpočtu v roku 2000 a následne v ďalších rokoch.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o daniach z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - NOVÉ ZNENIE.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Účelom predloženého návrhu je zrušiť možnosť vzniku nových nárokov na mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Novelizáciou sa vylučuje obdobie, za ktoré určené subjekty poberajú starobný dôchodok, ako výnimka z povinnosti platiť poistné na dôchodkové zabezpečenie a mení sa minimálna a maximálna výška vymeriavacieho základu na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 274/1994 o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Českej republike v dňoch 7.- 8. 10. 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh rozpočtu Exportno - importnej banky Slovenskej republiky na rok 2000.
Návrh predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľubomír Šlahor.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh Stanoviska vlády SR k prioritným požiadavkám Snemu Konfederácie odborových zväzov SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmiernenie rizík Štátneho rozpočtu na rok 2000 na hospodárenie rezortu zdravotníctva v roku 2000.
Tento materiál navrhuje riešenie dvoch základných problémov zdravotníctva:
a) zníženie deficitu v hospodárení rezortu zdravotníctva v roku 2000 pri navrhovanom transfére štátneho rozpočtu do zdravotného poistenia;
b) oddĺženie štátnych zdravotníckych zariadení a zdravotných poisťovní;
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za úvery Slovenským elektrárňam a.s., ktoré budú použité v roku 1999.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a odložila z rokovania Návrh na udelenie súhlasu vlády SR k podpisu Letter of Comfort k uskutočneniu finančných transakcií na zabezpečenie výstavby lodí v Slovenských lodeniciach a.s. Komárno.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom zamerania Roku kvality v SR v roku 2000 a zavedenie Národnej ceny za kvalitu v SR.
Tento návrh je založený na podpore priorít a cieľov SR pri zameraní aktivít súvisiacich s vyhlásením roku 2000 ako Roku kvality v SR a zároveň uvádza dôvody zavedenia Národnej ceny za kvalitu v SR ako najprestížnejšej súťaže v Slovenskej republike.
Jeho cieľom je vytvoriť podmienky nielen na zvýšenie efektívnosti podnikateľských aktivít, zvýšenia zastúpenia firiem s certifikovanými systémami kvality a systémom environmentálneho manažérstva, ale aj zvýšenie objemu exportu v dôsledku zavádzania komplexného manažérstva kvality a tým zabezpečiť pozíciu podnikateľských subjektov na trhu domácom i zahraničných trhoch a zvýšiť zamestnanosť i konkurencieschopnosť.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava, 11. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.