Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 68. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: podpredseda vlády SR Ivan Mikloš /ZPC Praha/, podpredseda vlády SR Pál Csáky /ZPC Alma Ata/, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši /ZPC Štrasburg/, generálny prokurátor SR Milan Hanzel /ZPC/, predseda NKÚ SR Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh zmien a doplnení v Dohode o založení Medzinárodnej investičnej banky a v jej Štatúte a Návrh na odvolanie súčasného predsedu Predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky a menovanie nového predsedu Predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 24. novembra 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministrstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a. s., PROMPt, a. s.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na organizačný postup prípravy Generálnej dohody na rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády pre ekonomiku

Návrh na humanitárnu pomoc Tureckej republike pri odstraňovaní následkov zemetrasenia.
Predkladá: minister hospodárstva SR
           a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

Návrh na poskytnie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia v Tureckej republike rezortom ministerstva vnútra SR v spolupráci so Združením kynológov záchranárov SR.
Predkladá: minister vnútra SR

Správa o stave a dodržiavaní ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike v rokoch 1993 - 1998
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva

* * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná právna úprava zosúlaďuje platné znenie s Ústavou SR, a to na základe Nálezu Ústavného súdu SR z 25. mája 1999 č. 122/1999 Z.z. Odstraňuje sa nútené obmedzenie vlastníckeho práva fyzických a právnických osôb, ktorí sú vlastníkmi verejnej lekárne a poskytujú lekárenskú starostlivosť prostredníctvom odborného zástupcu.
Navrhovaná právna úprava ďalej novelizuje aj ďalšie ustanovenia, ktoré od nadobudnutia účinnosti zákona dňa 1. 6. 1998 sa ukázali ako nedostatočné a boli zdrojom nejednoznačného výkladu zákona pri jeho praktickom používaní.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
Tento návrh nového zákona je zameraný na vytvorenie takých podmienok na ochranu tohto predmetu priemyselného vlastníctva, ktorý by zodpovedal súčasným vzťahom v trhovej ekonomike ako i harmonizácii tejto oblasti práva s právom Európskej únie, v súlade s určenými prioritami v harminozácii právnych predpisov Slovenskej republiky.
Návrh predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba

Vláda SR prerokovala a schválila Legislatívny zámer zákona o prístupe verejnosti k informáciám.
Zákon o prístupe verejnosti k informáciám bude zakotvovať základné zásady týkajúce sa tohto práva. Za subjekty povinné poskytovať informácie návrh ustanovuje v súlade s čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány a orgány územnej samosprávy a okrem nich aj všetky subjekty rozhodujúce o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ako aj subjekty, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh legislatívneho zámeru na vypracovanie návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Na základe toho bude vypracovaný nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý nahradí súčasný zákon č 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťeže v znení zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Návrh predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský

Vláda SR rokovala o Hodnotení plnenia programu vlády Mikuláša Dzurindu v prvom roku jej mandátu
Hodnotenie predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na odvolanie výhrad Slovenskej republiky k Ženevským dohovorom o ochrane obetí vojny z roku 1949, ktoré urobila pri ich podpise Československá republiky 12. 8. 1949 a ktoré boli potvrdené pri ratifikácii 19. 12. 1950.
Návrh podlieha schváleniu NR SR a prezidenta SR.
Odvolanie výhrad k Ženevským dohovorom bude príspevkom Slovenskej republiky k rozvoju medzinárodného humanitárneho práva pri príležitosti 50. výročia Ženevských dohovorov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a nesúhlasí s návrhom poslanca NR SR Ivana Šimka na vydanie zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam /katastrálny zákon/ v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z. z.
Navrhovaný zákon je čiastkovou novelizáciou doterajšej právnej úpravy na úseku katastra nehnuteľností, prináša zmenu týkajúcu sa právnych účinkov vkladu a vykonania zápisu do listu vlastníctva v súvislosti s prevodom bytov a nebytových priestorov, avšak neodstraňuje problémy, ktoré spôsobujú súčasný komplikovaný stav v aplikačnej praxi.
Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Cyperskou republikou.
Posúdenie zmluvnej základne s Cyperskou republikou je súčasťou procesu postupného posudzovania dvojstrannej zmluvnej základne, ktoré prebieha s jednotlivými štátmi sveta po sukcesii SR do zmluvných dokumentov, ktorými bola viazaná bývalá Česká a Slovenská Federatívna republika.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rokovaniach o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe a návrh na podpis Dohody o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Rokovania o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe, ktorá je považovaná za jeden zo základných prvkov európskej bezpečnostnej architektúry, budú ukončené pri príležitosti vrcholnej schôdzky Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v európe v dňoch 18. a 19. novembra 1999 v Istanbule. Vláda odporučila prezidentovi SR, ktorý bude viesť našu delegáciu na summite OBSE, podpísať Dohodu o adaptácii Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a minister obrany SR Pavol Kanis

Vláda SR schválila Návrh oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 24. novembra 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch Medzinárodnej konferencie o modernizácii Varšavského systému, (Montreal, 10. - 28. 5. 1999). Vláda SR vyjadrila súhlas s Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel pre pre medzinárodnú leteckú dopravu, podpísaným v Montreale 28. 5. 1999.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o leteckých dopravných službách.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom vyhlásení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o vydávaní (oznámenie č. 549/1992 Zb.), Európskemu dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (oznámenie č. 550/1992 Zb.) a Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania (oznámenie č. 551/1992 Zb.)
Tieto vyhlásenia doplnia a čiastočne nahradia vyhlásenia, ktoré pri ratifikácii dohovorov urobila ČR a SR.
Nové vyhlásenia majú napomôcť uľahčeniu vykonávania predmetných dohovorov slovenskými justičnými orgánmi a prispieť k uľahčeniu medzinárodnej spolupráce v oblasti upravenej dohovormi.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a schválila Návrh na voľbu nových zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na postup a zloženie delegácie Slovenskej republiky na III. Ministerskej konferencii WTO v Seatle, ktorý obsahuje mandát pre postup a rokovanie delegácie SR na uvedenom podujatí.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o aktuálnom stave zabezpečenia prechodu do roku 2000.
Vláda SR uložila ministrom a vedúcim ostatných orgánov štátnej správy, ako aj predsedovi Rady vlády SR pre informatiku, konať tak, aby zabezpečili plynulý a bezproblémový prechod do roku 2000.
Správu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky a inštitucionálne a legislatívne zmeny vyplývajúce z implementácie programu predvstupovej pomoci Európskej únie - SAPARD.
Predloženie plánu Európskej komisii a jeho schválenie je základnou podmienkou pre zaradenie Slovenska do programu EÚ SAPARD, ktorý je určený na podporu poľnohospodárstva a rozvoj vidieka v rokoch 2000 - 2006.
Plán rozvoja vidieka SR vychádza z Nariadenia Rady (EC) č. 1268/1999 o podpore Spoločenstva poskytovanej opatreniam v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré budú predmetom financovania zo súkromných zdrojov, štátneho rozpočtu a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného a zabezpečovacieho fondu (EAGGF).
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu k uzneseniu vlády SR č. 90 z 27. 1. 1999 Návrh na urýchlené predloženie návrhov na vydanie rozhodnutí o privatizácii na prerokovanie vo vláde a k uzneseniu vlády SR č. 74 z 27. 1. 1999 - Návrhy na vydanie rozhodnutí o privatizácii.
Informáciu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zásad pre predkladanie návrhov na vydanie rozhodnutí o privatizácii majetku štátnych podnikov a organizácií priamym predajom, ktorý predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR na základe uznesenia vlády SR č. 74 zo dňa 27. januára 1999.
Materiál obsahuje zásady, ktorými sa ministerstvo riadi v procese vypracovania a predkladania návrhov na vydanie rozhodnutí priamym predajom.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila doplnenie podniku Vojenské stavby, š.p. Bratislava so sídlom v Bratislave do Zoznamu podnikov navrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu za Ministerstvo obrany SR.
Vláda SR schválila zmenu Zoznamu podnikov navrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu za rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Materiál predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii podniku Geoekologické laboratóriá, š.p., štátny podnik, sídlo Turčianske Teplice priamym predajom vopred určenému záujemcovi obchodnej spoločnosti FLIPO spol. s r.o. za kúpnu cenu 25 000 tis. Sk. Materiál bol predložený Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR podľa § 10 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. a na základe uznesenia vlády SR č. 313 z 21. 4. 1999.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou časti B, bodu B.1 uznesenia vlády č. 790 zo 14. septembra 1999 k záverečnej správeo príprave a vykonaní voľby prezidenta SR, vrátane nákladov na jej zabezpečenie.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas so zrušením záväzného ukazovateľa limitu počtu zamestnancov pre vysoké školy.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uvoľnenie viazania 1 percenta (42 750 tis. Sk) výdavkov vysokých škôl v roku 1999.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh zloženia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Podrobnú analýzu procesu privatizácie za roky 1991 až 1998 s dôrazom na zhodnotenie transparentnosti, uplatňovania verejného záujmu, výnosov a dopadov na podnikateľskú sféru.
Materiál predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Prognózu rozvoja výrobných odborov priemyslu stavebných látok s prihliadnutím na možnostivzužívania vlastných surovinových zdrojov do roku 2005 s rozšírením o výrobky, ktoré nie sú vyrábané v odvetví stavebníctva ale súvisi s bytovou výstavbou.
Materiál predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave nedoplatkov na daniach a cle k 30. 6. 1999 a vyhodnotenie organizačných opatrení na zabezpečenie vymáhanie nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení splatných k 30. 6. 1999.
Informáciu predložila ministerka financí SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Názory občanov na začlenenie SR do EÚ, NATO a reflexia vývoja spoločnosti po novembri 1989.
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a dodržiavaní ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike v rokoch 1993 - 1998.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zmien a doplnení v Dohode o založení Medzinárodnej investičnej banky a v jej Štatúte a Návrh na odvolanie súčasného predsedu Predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky a menovanie nového predsedu Predstavenstva Medzinárodnej investičnej banky.
V dňoch 24. - 25.11.1999 sa bude v Moskve konať 70. zasadnutie Bankovej rady Medzinárodnej investičnej banky /MIB/. Na návrh Predstavenstva MIB sa navrhujú vykonať formálne úpravy v Dohode o založení MIB ako aj v jej štatúte.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra SR a Supercom Slovakia, a. s., PROMPt, a. s.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na organizačný postup prípravy Generálnej dohody na rok 2000.
Vláda SR vymenovala zástupcov vlády SR v pracovnej skupine pre prípravu Generálnej dohody na rok 2000.
Predkladá: podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na humanitárnu pomoc Tureckej republike pri odstraňovaní následkov zemetrasenia.
Vláda SR súhlasí s odoslaním humanitárnej pomoci - materiálu podľa návrhu Ministerstva hospodárstva SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR v rozsahu 2000 kusov prikrývok a 2000 párov pracovnej obuvi.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Odzgan.

Vláda SR prerokovala a súhlasí s Návrh na poskytnie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia v Tureckej republike rezortom ministerstva vnútra SR v spolupráci so Združením kynológov záchranárov SR.
Veľvyslanectvo Tureckej republiky v SR požiadalo ministra vnútra SR o poskytnutie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia, ktoré postihlo severozápadnú oblasť Tureckej republiky dňa 12. novembra 1999. Minister vnútra SR po súhlase predsedu vlády SR bol poverený zorganizovaním záchranárskej skupiny.
Ministerstvo vnútra SR 13. novembra 1999 zorganizovalo záchranársku skupinu zloženú z členov Združenia kynológov záchranárov SR /10 osôb/, príslušníkov odb. kynológie Prezídia PZ SR /3 osoby/ a príslušníkov 73. záchrannej brigády CO Humenné /6 osôb/.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 17. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.