Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. novembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 69. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC Brusel/, predseda NKÚ Štefan Balejík. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku SR
Návrh predkladá predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh Stanoviska vlády k návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva SR Milanovi Ftáčnikovi.
Návrh predkladá predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh na odvolanie Ing. Borisa Farkašovského z funkcie prednostu Okresného úradu Košice IV na základe jeho žiadosti a na vymenovanie JUDr. Vladimíra Janočka do tejto funkcie.
Návrh predkladá minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na V. konferencii členských štátov Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní v Bazileji /Švajčiarsko/ v dňoch 6. - 10. 12.1999.
Návrh predkladá minister životného prostredia SR László Miklós
                a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na riešenie splátky návratnej finančnej výpomoci pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Informácia o výsledkoch preskúmania možností zabezpečenia administrovania poskytovania preferenčných colných sadzieb a dodržania výšky colných kvót prostredníctvom colnej administratívy od 1. 1. 2000.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Z programu boli odložené:

Návrh na vytvorenie Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.
Návrh predkladal minister výstavby a verejných prác SR
                István Harna

Informácia o stave legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia systému regionálnej politiky Slovenskej republiky.
Informáciu predkladal podpredseda vlády SR Pál Csáky

* * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zložením Rady vlády SR pre mimovládne a neziskové organizácie.
Vláda SR poverila podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a regionálny rozvoj - predsedu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vystaviť a odovzdať dekréty členom Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na čiastkovú zmenu uznesenia vlády SR č. 715 z 8. augusta 1999.
Novým uznesením podporila malé rómske projekty v celkovej výške 1 157 800 Sk namiesto projektu vydania učebnice Kapitoly rómskych dejín. Predmetná učebnica bude vydaná v roku 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Koncepcie rozvoja bytovej výstavby.
Návrh stanovením cieľov rozvoja bytovej výstavby a charakteristikou východiskového stavu naznačuje nevyhnutné kroky smerujúce k naplneniu Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj rozvoja tejto oblasti v ďalších rokoch s výhľadom do roku 2010. Súčasťou materiálu je aj kvantifikácia finančných potrieb a ich zdrojové krytie.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 18 projektov trilaterálnej spolupráce Slovenská republika - Rakúska republika - Maďarská republika.
Objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu 20 023 000 Sk, ktorá bude čerpaná z 30 mil. Sk vyčlenených na tento účel v štátnom rozpočte.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na definitívne riešenie zmluvných vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Supercom Slovakia, a.s., PROMPt, a.s.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Protokolu č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, týkajúceho sa interteritoriálnej spolupráce a súhlasila s podpisom s výhradou ratifikácie a s vyhlásením pri podpise, podľa ktorého budú mať orgány cezhraničnej spolupráce vytvorené spolupracujúcimi územnými celkami alebo orgánmi právnu subjektivitu, avšak nebudú môcť rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb namiesto orgánov územnej samosprávy a miestnej štátnej správy Slovenskej republiky. Uzavretie protokolu č.2 je prejavom politickej vôle vlády SR podporovať, rozširovať, uľahčiť a stabilizovať uzatváranie dohôd o cezhraničnej spolupráci aj takých miestnych a regionálnych územných celkov a orgánov, ktoré navzájom cez hranice nesusedia.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej preprave osôb nepravidelnou autobusovou dopravou.
Vláda SR splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a veľvyslanca SR v Rakúskej republike na podpis dohody.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a výkonnou mocou Gruzínskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Dohodou sa zabezpečuje rozvoj hospodárskych vzťahov SR s Gruzínskou republikou.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Arménskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Dohodou sa zabezpečuje rozvoj hospodárskych vzťahov SR s Arménskou republikou.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Azerbajdžanskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci.
Dohodou sa zabezpečuje rozvoj hospodárskych vzťahov SR s Azerbajdžanskou republikou.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR odložila z rokovania návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a návrh na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a zrušila niektoré neaktuálne úlohy vyplývajúce pre ministra vnútra SR z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 a z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 1999 spolu s Návrhom opatrení na zabezpečenie plnenia úloh EXIMBANKY SR v zmysle zákona NR SR č. 80/1997 Z.z. o Exportno - importnej banke SR.
Správu predložil guvernér EXIMBANKY SR Ľubomír Šlahor

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave a dodržiavaní ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike v rokoch 1993 - 1998.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu politiku zamestnanosti do roku 2002.
Materiál nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády SR, zámery vlády SR na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, návrh Strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR a Národný program pre prijatie acquis communautaire.
V materiáli sa zdôrazňuje, že podmienkou rastu zamestnanosti je predovšetkým zvýšenie tempa ekonomického rastu a reštrukturalizácie ekonomiky, ale aj prijatie a realizácia opatrení na podporu zamestnanosti pri nižších tempách rastu HDP v krátkodobom časovom horizonte, ktoré prispejú k ekonomickému rastu. Aktuálnym cieľom politiky zamestnanosti je zastaveenie, resp. spomalenie tempa rastu nezamestnanosti, najmä rizikových skupín účastníkov na trhu práce, vytvorenie podmienok pre uprednostňovanie pracovných príjmov pred sociálnymi príjmami a eliminovanie nelegálnej práce. To si vyžaduje dôsledné prepojenie politiky zamestnanosti so všetkými súčasťami hospodárskej politiky, so sociálnou politikou a s politikou v oblasti vzdelávania. Strednodobou stratégiou takto chápanej politiky zamestnanosti je Národný plán zamestnanosti , ktorý sa v súlade so smernicami Rady EÚ opiera o štyri základné piliere: zlepšenie zamestnanosti ľudí, rozvoj podnikania, podpora pôsobivosti podnikov a ich zamestnancov, posilnenie politík rovnakých príležitostí pre všetky osoby.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na vytvorenie Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister výstavyb a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999. Vláda SR zároveň schválila Návrh dodatku č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Národný program podpory zdravia - zdravie pre všetkých v 21. storočí (aktualizácia), ktorého cieľom je za účasti všetkých priebežne zabezpečovať ochranu a posilovanie, ako aj trvalé zlepšovanie zdravia obyvateľov SR v období rokov 2000 - 2010.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o hospodárení a činnosti Štátneho fondu zdravia a o realizovaných opatreniach na zníženie nákladov na jeho správu.
Štátny fond zdravia svojou činnosťou počas doby jeho existencie hospodárne a účinne napĺňa pôvodný zámer podpory rozvoja zdravotníctva a zvyšovania úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Správu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o hospodárení a účinnosti štátnych fondov v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva SR s návrhom na legislatívne a inštitucionálne zmeny.
Cieľom návrhu je reštrukturalizácia a transformácia štátnych fondov v rezorte.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Vláda SR svojím uznesením č. 74 zo dňa 27. 1. 1999 schválila Plán práce vlády SR na rok 1999. Úloha číslo 7 na mesiac november ukladá Ministerstvu financií SR predložiť na rokovanie vlády SR Dohodu medzi vládou SR a vládou Českej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Aj napriek tomu, že zo strany ministerstva financií SR bolo vyvíjané maximálne úsilie pre zabezpečenie splnenia tejto úlohy, česká strana neposkytla slovenskej strane dostatočnú záruku absolútnej dôvernosti rokovaní o novej dohode a ich utajenosti pred tretími stranami, vrátane ČSOB a. s.. Z tohoto dôvodu nebolo možné pristúpiť k expertným rokovania o dohode.
Aj napriek zrušeniu tejto dohody bude Ministerstvo financií SR uzatvorenie tejto dohody i naďalej považovať za prioritné a hneď ako budú vytvorené všetky podmienky pre expertné rokovania , budú tieto zaradené do plánu príprav investičných dohôd.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zrušením dohody v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 pod názvom Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
V súčasnej etape prístupového procesu SR do EÚ nie je možné uvažovať s úplnou aproximáciou predmetného zákona s právnymi normami EÚ tak, ako to predpokladá znenie uvedenej úlohy. Predpokladom úspešného plnenia tejto úlohy je úplná kompatibilita predmetného zákona s Protokolom o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk, vyplývajúcim z Maastrichtskej zmluvy zo dňa 7. januára 1992. Tento predpoklad však nie je možné naplniť v plnom rozsahu, pretože Národná banka Slovenska nie je ešte členom Európskeho systému.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o stave legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia systému regionálnej politiky Slovenskej republiky.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Ing. Borisa Farkašovského z funkcie prednostu Okresného úradu Košice IV. na základe jeho žiadosti a na vymenovanie JUDr. Vladimíra Janočka do tejto funkcie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu uvedenú v bode 10 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na október roku 1999 o predložení návrhu legislatívneho zámeru zákona o integrovanom záchrannom systéme. Návrh legislatívneho zámeru o integrovanom záchrannom systéme je zameraný na riešenie problematiky poskytovania pomoci pri ohrození života, zdravia alebo majetku v tiesni, ktorá nie je v súčasnom právnom poriadku upravená. Zásadnú pripomienku k predloženému návrhu vyslovilo Ministerstvo financií SR, ktoré nesúhlasí s nárokmi na výdavky súvisiace s vytvorením integrovaného záchranného systému s odôvodnením, že v súčasnom období nie je v štátnom rozpočte vytvorený priestor na ich zabezpečenie. V rámci pripomienkového konania bola taktiež vznesená požiadavka, aby návrh zámeru reagoval na pripravovanú reformu územného a správneho členenia SR. Vzhľadom na skutočnosť, že zámer vlády vo vzťahu k územnému a správnemu usporiadaniu Slovenskej republiky bol prezentovaný v druhej polovici októbra 1999, nie je možné v legislatívnom procese tohto návrhu reagovať na uvedenú skutočnosť a predložiť predmetný materiál v súlade s plánom legislatívnych úloh vlády SR.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR vrátila predkladateľom na dopracovanie Návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2000 podľa § 28 ods.3 písm. b./ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2000.
Návrh predložil Fond národného majetku SR

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zahraničnej pracovnej ceste podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľubomíra Fogaša v Holandskom kráľovstve v dňoch 26. - 28. septembra 1999.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návšteve podpredsedu vlády Českej republiky Pavla Rychetského v Slovenskej republike dňa 23. septembra 1999.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výstavbe 1000 bytov pre zamestnancov a. s. Volkswagen Slovakia.
Informáciu predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na účasť delegácie SR na V. konferencii členských štátov Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní v Bazileji /Švajčiarsko/ v dňoch 6. - 10. 12. 1999 a vyjadrila súhlas s predloženým návrhom smernice na postup delegácie SR na uvedenej konferencii.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu prezidenta a viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Vláda navrhuje zvoliť Doc. Ing. Igora Hudobu, CSc za prezidenta prezídia FNM SR a RSDr. Štefana Volnera, CSc. za viceprezidenta prezídia FNM SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na riešenie splátky návratnej finančnej výpomoci pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Vláda SR vyjadrila súhlas s poskytnutím finančnej výpomoci na riešenie platobnej schopnosti pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR odložila z rokovania Dodatok k návrhu na vytvorenie Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Visegrádskej skupiny v Tatranskej Javorine v dňoch 15. - 16. októbra 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledkoch preskúmania možností zabezpečenia administrovania poskytovania preferenčných colných sadzieb a dodržiavania výšky colných kvót prostredníctvom colnej administratívy od 1. 1. 2000.
Informáciu predložil ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Milanovi Ftáčnikovi, poverenému riadením Ministerstva školstva SR a poverila podpredsedu vlády SR Ľubomíra Fogaša oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh viazania výdavkov rozpočtových kapitol v roku 1999.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 25. novembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.