Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 1. decembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 72. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC Švédsko/, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC Juhoslávia/, minister zdravotníctva SR Tibor Šagát /NR SR/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené body:

Návrh na principiálne riešenie potrebných legislatívnych úprav, ktoré vecne nahradia riešenie navrhované v úlohe zrušenej uznesením vlády SR č. 840 zo dňa 29. 9. 1999.
Návrh predkladá minister výstavby a verejných prác SR István Harna

Návrh na zrušenie dočasného ochranného opatrenia vo forme zvýšenia cla vo výške 43,7 percenta na dovoz bravčového mäsa (HS 0203) k aplikovanému clu na dovoz z tretích krajín, okrem Českej republiky.
Návrh predkladajú minister hospodárstva SR Ľubomír Harach
                  a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie prechodu do roku 2000 a ich rozpis na pokrytie požiadaviek rezortov.
Návrh predkladá minister školstva SR Milan Ftáčnik

Z programu boli odložené:

Odpočet plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii,

Aktualizácia implikácií vstupu do Európskej únie na slovenské poľnohospodárstvo.

* * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila "Konkretizáciu strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR (strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska)".
Cieľom materiálu je na základe objektívneho posúdenia východiskovej pozície slovenskej ekonomiky konkretizovať nástroje riadenia a prijať doplňujúce opatrenia so zámerom zabezpečiť stabilitu vývoja a následné také oživenie dynamiky ekonomického vývoja, ktoré dosiahne štádium moderného prosperujúceho demokratického štátu.
Konkretizáciu predložil podpredseda vlády SR I. Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o ochrane a výmene klasifikovaných informácií.
Dohoda vytvára právnu platformu rozvoja bilaterálnej spolupráce a uzavierania obchodných kontraktov v oblasti klasifikovaných informácií.
Návrh predložili minister vnútra SR L. Pittner
                 minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave.
Vláda SR splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a veľvyslanca Slovenskej republiky v Belgicku na podpis dohody.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
                 J. Macejko
                 a minister zahraničných vecí SR E. Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou a zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach
                 a minister zahraničných vecí SR E. Kukan.

Vláda SR prerokovala a vrátila na prepracovanie Návrh na zjednodušenie procedurálnych postupov pre investorov, ktorí budú výraznou mierou prispievať k reštrukturalizácii priemyslu a rozvoju regiónov.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na organizačno-technické zriadenie Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky. Podmienkou pre vstup SR do EÚ a súčasne začlenenie do európskych a svetových hospodárskych štruktúr je prevzatie odporúčaní vyplývajúcich zo smerníc EÚ a z rokovaní konaných na najvyššej úrovni medzi zástupcami SR a EÚ. Z nich vyplynula požiadavka na zriadenie nezávislého orgánu pre verejné obstarávanie.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR I. Harna

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh programu znižovania energetickej náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie, vrátane podpory výskumu a vývoja v tejto oblasti.
Hlavným cieľom Programu je zvýšením stupňa štátnej ingerencie dosiahnuť postupnú redukciu energetickej náročnosti, ako aj podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čím sa dosiahne stimulácia hospodárstva vo viacerých dimenziách.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľ. Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zrušenie "Koncepcie preberania štátnych záruk na rozvojové programy", ktorú schválila vláda SR uznesením č. 281/1996 a na zrušenie bodu B.1 a B.2 uznesenia vlády SR č. 353/1998.
Pretože v priebehu rokov 1995 - 1999 dochádzalo k zjavnému posunu objemu poskytovaných záruk do oblasti infraštruktúrnych projektov a v rokoch 1997 - 1998 už projekty Ministerstva hospodárstva SR nedostali žiadne záruky za bankové úvery vznikla situácia, že Ministerstvo hospodárstva SR zhromažďovalo požiadavky na záruky na budúci rozpočtový rok, organizovalo výberové konanie, ale samo na týchto programoch neparticipovalo.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľ. Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na prijatie oficiálnej návštevy predsedu vlády Luxemburského veľkovojvodstva Jean Claude Junckera v SR v dňoch 15.-16. decembra 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR E. Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 1999.
Dodatok predložil minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Zásad predkladania návrhov na vymenovanie vojakov ozbrojených síl do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie vojakov ozbrojených síl do vyššej generálskej hodnosti.
Schválený návrh upravuje jednotné zásady a postup ministra obrany SR, ministra vnútra SR a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pri predkladaní návrhov na vymenovanie vojakov ozbrojených síl do prvej generálskej hodnosti a na povýšenie vojakov ozbrojených síl do vyššej generálskej hodnosti na rokovanie vlády SR.
Návrh predložil minister obrany SR P. Kanis.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu uvedenú v bode B. 8. uznesenia vlády SR č.671 zo dňa 11. augusta 1999 Pripraviť návrh novely nariadenia vlády SR č.229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti ostatných pedagogických pracovníkov za účelom jej zvýšenia do schválenia návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000.
Vláda SR vyjadrila súhlas s návrhom na zvýšenie miery vyučovacej povinnosti učiteľov o 1 hodinu a primerane aj miery vyučovacej povinnosti ostatných pedagogických pracovníkov a súčasne vyjadrila súhlas s návrhom na zvýšenie tarifných platov pedagogických pracovníkov od 1. 9. 2000 o 450 Sk (zhruba 4,5 percentný nárast).
Vláda SR uložila ministerke financií SR a ministrovi školstva SR vyriešiť finančné krytie tohto rozhodnutia.
Návrh predložil minister školstva SR M. Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zvýšenie limitu na reprezentačné výdavky a dary pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR. Vláda SR vyjadrila súhlas súhlasí so zvýšením limitu na reprezentačné výdavky a dary pre Ministerstvo kultúry SR o 200 tisíc Sk na financovanie prijatí zahraničných hostí.
Pre Ministerstvo kultúry SR bol pre rok 1999 stanovený limit finančných prostriedkov na reprezentačné výdavky vo výške 1790 tis. Sk. Oživenia zahraničných kontaktov v oblasti kultúry, najmä aktivít v rámci spolupráce visegrádskych krajín, podujatí pre zahraničných Slovákov si vyžaduje realizáciu zvýšeného počtu prijatí zahraničných hostí.
Návrh predložil minister kultúry SR M. Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Program na realizáciu záverov Londýnskej konferencie o životnom prostredí a zdraví, ktorá bola predložená na rokovanie vlády SR na základe Plánu práce vlády SR na rok 1999. Tento dokument je spracovaný so zámerom poskytnúť jasný obraz o potrebách občanov SR z hľadiska dosiahnutia trvalého zdravia a udržateľného životného prostredia. Sú v ňom sformulované úlohy a všeobecné ciele do 21. storočia v oblasti enviromentálneho zdravotníctva v SR. Zároveň sa v ňom predkladá rámcový program národných aktivít a opatrení na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva SR znížením enviromentálnych rizík, ktoré budú ďalej rozpracované a konkretizované v partnerstve s relevantnými účastníkmi spoločnosti.
Program predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR pre odškodnenie pracovného úrazu, choroby z povolania v zmysle uznesení vlády SR č. 225/1998 a č. 622/1998 zo dňa 29. septembra 1998 podľa návrhu Ministerstva pôdohospodárstva SR na základe žiadosti poškodenej predloženej Slovenskou poisťovňou a.s..
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR P. Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave premietania zmien územia v dôsledku zmien hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou po vodohospodárskych úpravách, vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava.
Materiál má za cieľ formulovať úlohy a koordinovať súčinnosť zainteresovaných orgánov štátnej správy pri plnení tejto úlohy. Prílohou návrhu uznesenia vlády SR sú konkrétne opatrenia s termínom plnenia, ktorými sa sleduje celkové splnenie úlohy do konca mája 2000.
Správu predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na prijatie nového znenia Haagskej dohody o medzinárodnej registrácii priemyselných vzorov, ktorá sa konala v Ženeve v dňoch 16. 6. - 6. 7. 1999 a prijala navrhnuté opatrenia.
Na Diplomatickej konferencii sa jednotlivo prerokovali všetky články nového návrhu Dohody a pravidiel k dohode. Prijatie nového znenia Dohody a pravidiel k dohode smeruje k vytvoreniu priaznivých podmienok pre ochranu priemyselného vlastníctva v medzinárodnom obchode.
Správu predložil predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Martin Hudoba

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Integrovaného plánu regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky pre realizáciu programu PHARE 2000, časť 1 - Národná rozvojová stratégia.
Štruktúra Integrovaného plánu je takáto:
1/ Národná rozvojová stratégia, ktorá bola vypracovaná v súlade so Smernicou Európskej komisie pre vypracovanie IP a Smernicou pre PHARE 2000,
2/ Regionálne operačné programy prioritných regiónov s poznámkou, že nevyhnutnou ich súčasťou je zfunkčnenie regionálnych riadiacich a monitorovacích výborov v regiónoch,
3/ a 4/ Finančný plán, harmonogram a Implementácia, v ktorých je rozpracovaná aj spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Tieto časti budú finalizované v priebehu februára - marca 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR P. Csáky

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zabezpečenia potrieb a rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.
Komplexné riešenie potrieb a rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bolo najmä z pohľadu náročného finančného zabezpečenia v minulom období značne problematické, v roku 1998 nebol materiál vo vláde prerokovaný. V súčasnosti sa však ukazuje, že riešenie problematiky Leteckého útvaru je nevyhnutné.
Predmetom návrhu je riešenie potrieb a rozvoja Leteckého útvaru MV SR v oblasti techniky a budov, v ktorých je tento útvar dislokovaný.
Návrh predložil minister vnútra SR L. Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh oficiálnej odpovede orgánov SR na závery predsedu spoločného zasadnutia výborov CIME/CMIT Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /OECD/ z júla 1996.
Odovzdaním Oficiálnej odpovede dodajú orgány SR dynamiku rokovaniam o obsahu liberalizačných záväzkov, ktoré bude SR preberať vstupom do OECD. Technické rokovania v kruhu výborov, ktoré upresnia podmienky pristúpenia k Liberalizačným zákonníkom OECD, ako aj harmonogram uvoľňovania zostávajúcich vyhradených položiek, by mali vyvrcholiť počas plánovaného dôkladného preskúmania pozície SR v apríli budúceho roku.
Dôležitá etapa približovania Slovenska OECD by sa mohla za priaznivých okolností zavŕšiť pred výročnou ministerskou schôdzou Rady OECD koncom júna 2000 pozvaním Slovenskej republiky za 30. člena Organizácie po boku susedných krajín s tranformujúcimi sa ekonomikami: Českom, Maďarskom a Poľskom.
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre ekonomiku a predseda Rady vlády SR pre spoluprácu SR a OECD I. Mikloš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na principiálne riešenie potrebných legislatívnych úprav, ktoré vecne nahradia riešenie navrhované v úlohe zrušenej uznesením vlády SR č. 840 zo dňa 29. 9. 1999.
Týmto uznesením bola zrušená úloha o príprave zákona o bývaní, vláda SR uložila vybraným členom vlády spracovať návrh na principiálne riešenie potrebných legislatívnych úprav, ktoré vecne nahradia riešenia navrhované v zrušenej úlohe.
25.11.1999 prerokovala a schválila materiál Koncepcia rozvoja bytovej výstavby, pričom v uznesení uložila úlohy, vďaka ktorým sa úloha, navrhnutá dnes na zrušenie, stala nadbytočnou.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR I. Harna

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie dočasného ochranného opatrenia vo forme zvýšenia cla vo výške 43,7 percenta na dovoz bravčového mäsa (HS 0203) k aplikovanému clu na dovoz z tretích krajín, okrem Českej republiky.
Aplikáciou dočasného ochranného opatrenia sa zastavil nepriaznivý trend dovozu bravčového mäsa z tretích krajín. Vychádzajúc z aktuálneho stavu na trhu s bravčovým mäsom v SR a berúc do úvahy, že uplatňované zvýšené clo v priebehu predchádzajúcich 200 dní splnilo svoj účel, navrhuje sa zrušenie nariadenia vlády SR č. 109 zo dňa 21. mája 1999.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľ. Harach a minister pôdohospodárstva SR P. Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie prechodu do roku 2000 a ich rozpis na pokrytie požiadaviek rezortov.
Materiál sa predkladá na základe uznesenia vlády SR zo 17. novembra 1999, ktorým sa ukladá ministerke financií a ministrovi školstva vyriešiť problém vyčlenenia mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie prechodu do roku 2000 a predložiť potrebný návrh na rokovanie vlády.
Z dôvodu nutnosti zabezpečenia bezproblémového prechodu do roku 2000 strategických rezortov , resp. ich informačných systémov, bolo potrebné takéto požiadavky prehodnotiť a jednoznačne definovať nevyhnutný objem finančných prostriedkov.
Na základe posúdenia požiadaviek rezortov a v súlade so stanovenými prioritami bol spracovaný návrh rozdelenia 80 mil. Sk, ktoré boli Ministerstvom financií SR na tento účel vyčlenené.
Návrh predložil minister školstva SR M. Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov. Vláda SR schválila návrh na zrušenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz podložky HS 0203 - Bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené z tretích krajín okrem Českej republiky po uplynutí obdobia 200 dní.
Slovenská republika uplatňuje od 21. mája 1999 pri dovoze bravčového mäsa, čerstvého, chladeného alebo mrazeného (HS 0203) zvýšenú colnú sadzbu o 43,7%. Tento postup SR uplatňuje v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie, v súlade so zákonom č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, ktorý upravuje konanie v prípadoch, ak sa uskutočňuje nadmerný dovoz. Dočasné ochranné opatrenie, ktoré bolo zavedené nariadením vlády SR č. 109/1999 Z. Z. mohlo byž uplatnené iba po dobu 200 dní, z čoho vyplýva, že od 7. decembra 1999 by už toto opatrenie nemalo platiť.
Návrh predložila ministerka financií SR B. Schmognerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o kontrole výkonu štátnej správy a hospodárnosti v Správe štátnych hmotných rezerv SR vrátane stavu pohľadávok.
Informáciu predložil vedúci Úradu vlády SR T. Tóth

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zabezpečení úloh v zmysle uznesenia vlády SR č. 713 z 18. 8. 1999 k návrhu organizačného zabezpečenia prieskumu územnej štruktúty zamestnancov uvoľňovaných v zmysle opatrení na zníženie výdavkov štátneho rozpočtu v oblasti štátnej správy.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR P. Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informatívnu správu "Sympatie občanov k politickým subjektom v Slovenskej republike, dôvera k politikom, názory občanov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a na aktuálne udalosti".
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR P. Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu zo stretnutia predsedov vlád krajín Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode v Budapešti v dňoch 19. - 20. októbra 1999.
Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľ. Harach a minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na veodmie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy komisára Európskej komisie pre rozširovanie Gűntera Verheugena v Slovenskej republike v dňoch 1. - 2. novembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Vláda SR prerokova a vzala na vedomie Informáciu o účasti delegácie SR na 54. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a výsledku volieb na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR E. Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 43. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni a opatrenia na zabezpečenie výkonu funkcie guvernéra SR v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Informáciu predložil predseda Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár

VládaSR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návšteve podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj v Ženeve a Štrasburgu (25. a 26. 10. 1999).
Informáciu predložil podpredseda vlády SR P. Csáky

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 1999.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR P. Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o 60. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR L. Miklós

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu termínu úlohy uvedenej pod poradivým číslom 67 z Harmonogramu úloh vyplývajúcej z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4.11.1998.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR T. Šagát

Vedúci pracovnej skupiny pre riešenie problému roku 2000 pri Rade vlády SR pre informatiku predseda Štatistického úradu SR Peter Mach informoval vládu, že od 1. decembra 1999 je v prevádzke zelená linka, na ktorej občania môžu získať informácie o pripravenosti Slovenska na prechod do roku 2000. Zelená linka má číslo 0820 12 2000 a je v prevádzke v pracovné dni od 9.00 do 15.00.

     KONIEC KOMUNIKÉ.
     Bratislava, 1. decembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.