Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 8. decembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 73. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zdravotníctva SR Tibor Šagát, generálny prokurátor SR Milan Hanzel, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /NR SR/, minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC - Ženeva/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené tieto body:

Návrh na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Návrh predkladá predseda vlády SR M. Dzurinda

Návrh na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Návrh predkladá podpredseda vlády SR Ľ. Fogaš

Návrh na riešenie kritickej situácie v niektorých kultúrnych inštitúciách.
Návrh predkladajú podpredseda vlády SR P. Csáky
             a minister kultúry SR M. Kňažko

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.
Návrh predkladá ministerka financií SR B. Schmognerová

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999.
Návrh predkladá ministerka financií SR B. Schmognerová

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Návrh predkladá minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Správa o procese racionalizácie siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí v súlade s uznesením vlády SR č. 220/1999 a návrh postupu na jej ďalší rozvoj s cieľom jej zosúladenia s aktuálnymi zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky.
Návrh predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh účasti delegácie SR vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v dňoch 10. - 11. 12. 1999.
Návrh predkladá minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Z programu boli odložené tieto body:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Správu o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

* * *

Vláda SR navrhla zvoliť Ing. Jozefa Kojdu za prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh na voľbu prezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky predsedovi NR SR.
Ing. Jozef Kojda sa narodil 27. 5. 1966, ukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave a v súčasnosti pracuje ako riaditeľ sekcie stratégie a koncepcií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Vláda SR prerokovala a navrhla zvoliť JUDr. Pavla Hulíka do funkcie viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh na voľbu viceprezidenta prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky predsedovi NR SR.
JUDR. Pavol Hulík sa narodil 6. 7. 1954 v Dolnej Krupej a ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala Správu o doterajšom postupe a ďalších krokoch pri audite štátnej správy.
Vláda SR uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR poskytnúť podpredsedovi vlády SR pre ekonomiku organizačné štruktúry a počty pracovníkov v jednotlivých organizačných útvaroch, organizačné poriadky a rozpočty ich inštitúcií a im podriadených organizácií.
Vláda SR ďalej uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR vypracovať predbežný audit súladu činnosti a financovania ústredných orgánov a organizácií v ich pôsobnosti s návrhom na zníženie počtu pracovníkov a zrušenie nepotrebných inštitúcií.
Správu predložil podpredseda vlády SR Ivan Mikloš

Vláda SR prerušila rokovanie o Postupe realizácie úprav regulovaných cien v roku 2000.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády.
Návrh zákona je aktuálny preto, že ochrana spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji nie je v našom právnom poriadku komplexne upravená. Právnu úpravu si tento spoločenský fenomén vyžaduje vzhľadom na určité osobitosti takéhoto predaja.
Tento predaj obsahuje z psychologického hľadiska moment prekvapenia, čo treba pri úprave právnych vzťahov kompenzovať právom spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, a to aj vtedy, ak je tovar bez vád.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zapožičanie štátnych vyznamenaní z príležitosti 7. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Vláda SR schválila zapožičanie štátnych vyznamenaní podľa nasledovného zoznamu:

Pribinov kríž I. triedy
Alexander Dubček - In Memoriam
Milan Šimečka - In Memoriam
biskup Peter Pavol Gojdič - In Memoriam

Pribinov kríž II. triedy
prof. Peter Danišovič
Alojz Habovštiak
prof. Lajos Turczel

Pribinov kríž III. triedy
prof. Vladimír Černušák
Štefan Paulíny
Kríž M. R. Štefánika
mjr. Emil Náter
Rudolf Tvaroška

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy
Benjamin A. Gillman

Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s ratifikáciou Trestnoprávneho dohovoru o korupcii, ktorý Slovenská republiky podpísala dňa 27. januára 1999.
Dohovor stanovuje štandardy pre účinné vnútroštátne zákony na kriminalizáciu korupcie rôznych kategórií verejných činiteľov a je základom pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v tejto oblasti. Pristúpením k Dohovoru Slovenská republiky jednoznačne preukáže a potvrdí úsilie účinne bojovať proti tomuto negatívnemu spoločenskému javu a stane sa súčasťou skupiny vyspelých krajín aktívne bojujúcich proti korupcii.
Materiál predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie týkajúcej sa prijatia textu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, ktorá sa uskutočnila v Haagu v dňoch 14. - 26. marca 1999.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Koncepciu zosúlaďovania vízovej politiky Slovenskej republiky s vízovou politikou Európskej únie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výstavbe preložky cesty II/426 a objektov spoločného cestného hraničného priechodu na území Slovenskej republiky a cesty I/70 na území Českej republiky v lokalite Skalica - Sudoměřice.
Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky.
Dohoda umožňuje občanom SR a občanom Chilskej republiky, držiteľom platných cestovných pasov, ako aj osobám uvedeným v pase držiteľa, na turistické účely vstúpiť na územie štátu druhej strany a zdržiavať sa na ňom po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa vstupu bez víz, pričom táto doba sa môže predĺžiť na základe platného pasu o ďalších deväťdesiatich (90) dní.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Austrálskeho zväzu a štátnych občanov Nového Zélandu, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky od 1. januára 2000.
Uvedený návrh zodpovedá koncepcii zahraničnej politiky SR. Jednostranné zrušenie vízovej povinnosti demonštruje blízkosť politicko - ekonomických systémov, potvrdzuje záujem o intenzívnu spoluprácu a podporuje rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Charty aktívnej rozvojovej pomoci a spolupráce Slovenskej republiky.
Charta aktívnej rozvojovej pomoci a spolupráce Slovenskej republiky je koncipovaná ako základný politický dokument, ktorý stanovuje základné princípy, ciele, formy a spôsoby poskytovania aktívnej rozvojovej pomoci do zahraničia.
Prijatím Charty na čo najširšom základe v NR SR, Slovensko vyšle pozitívnu správu nielen smerom k rozvinutým štátom OECD a EÚ ale i k množstvu štátov sveta, vo väčšej či menšej miere odkázaných na zahraničnú rozvojovú pomoc a spoluprácu.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu.
Návrh stanovením zámerov a cieľov obnovy budov a charakteristikou východiskového stavu, naznačuje postupové kroky k naplneniu Programového vyhlásenia vlády SR, ako aj rozvoja tejto oblasti v ďalších rokoch. Súčasťou materiálu je aj kvantifikácia potrieb a možnosti ich zdrojového krytia.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na určenie slovenskej mimovládnej organizácie, alebo mimovládnych organizácií, ktorým bude v súlade s podmienkami Medzinárodného fondu na pomoc obetiam nacistickej perzekúcie distribuovaný príspevok 1/4 speňaženého zlata v objeme 394 372, 87 USD.
Vláda SR určila, že príspevok v objeme 394 372, 87 USD bude , v súlade s podmienkami fondu distribuovaný Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike a Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čranogurský

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu "Koncepcia činnosti kultúrnych inštitúcií na regionálnej úrovni" na mesiac november z Plánu práce vlády SR na rok 1999.
Zámerom uvedeného materiálu bolo prezentovať vo väzbe na celkovú víziu štátnej podpory rozvoja kultúry v SR predstavy Ministerstva kultúry SR na ďalšiu činnosť a usporiadanie siete štátnych kultúrnych zariadení s regionálnou pôsobnosťou.
S prihliadnutím na skutočnosť, že koncepcia reformy verejnej správy a konkrétne opatrenia na jej realizáciu sú terminované na obdobie po roku 2000, obmedzujú sa aj možnosti na racionálne a reálne riešenie problematiky ďalšej existencie kultúrnych zariadení na regionálnej úrovni. Zároveň sa javí aj potreba neriešiť túto problematiku osobitne, ale zahrnúť ju do celkovej predstavy v oblasti kultúry na budúci vyšší stupeň územnej samosprávy.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR stiahla z rokovania Informatívnu správu o priebehu prípravy reformy verejnej správy.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu formy udeľovania víz Slovenskej republiky vízovou nálepkou.
Vláda SR zároveň schválila návrh opatrení na ich zabezpečenie od roku 2000.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o priebežnom hodnotení aktivít k Medzinárodnému roku starších ľudí v podmienkach Slovenskej republiky a návrh na zmenu zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala Návrh na ukončenie funkčného obdobia zástupcov štátu v Správnej rade Sociálnej poiťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť návrh predsedovi NR SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, aby návrh uviedol na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 11 na október 1999 z Plánu práce vlády SR na rok 1999 - Návrh legislatívneho zámeru dobudovania systému štátnej sociálnej podpory.
Vzhľadom na závažnosť danej problematiky, ktorej riešenie bude mať mimoriadny význam z hľadiska podpory rodín zo strany štátu v dlhodobom časovom horizonte vytvorila sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR skupiny expertov z rôznych spoločensko - vedných disciplín. Táto skupina expertov posúdila návrh legislatívneho zámeru.
Výsledky rokovaní skupiny expertov ako aj skutočnosť, že dobudovanie systému štátnej sociálnej podpory úzko súvisí s prijatím koncepcie sociálneho poistenia, ako aj so systémom sociálnej pomoci odôvodňujú návrh legislatívneho zámeru dopracovať tak, aby poskytoval komplexný obraz o zámeroch štátnej sociálnej podpory, jeho vecného a časového harmonogramu napĺňania a zohľadnil aj požiadavky na tento systém, vyplývajúce z úloh pre vstup SR do Európskej únie. Dopracovanie si vyžaduje určitý časový priestor
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o sociálnej situácii obyvateľstva SR v I. polroku 1999.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení stavu v plnení opatrení na zvýšenie finančnej a daňovej disciplíny.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy Svätej stolice a Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov, uskutočnenej prezidentom SR Rudolfom Schusterom a o rozhovore s prezidentom Talianskej republiky v dňoch 28. - 29. októbra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Spojených štátoch amerických v dňoch 7. - 9. novembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch summitu predsedov vlád štátov Stredoeurópskej iniciatívy za účasti ministrov zahraničných vecí v dňoch 5. a 6. novembra 1999 v Prahe, ČR.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch stretnutia vysokých predstaviteľov asociovaných krajín zodpovedných za oblasť európskej integrácie v Bratislave v dňoch 4. a 5. novembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o procese racionalizácie siete zastupiteľských úradov v súlade s uznesením vlády SR č. 220/1999 a návrh postupu na jej ďalší rozvoj s cieľom zosúladenia s aktuálnymi zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 63/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1999 a súhlasila s jeho predložením do Národnej rady SR.
Vláda SR súčasne požiadala o skrátené legislatívne konanie pri jeho prerokúvaní.
Cieľom predkladanej novely je vytvoriť priestor pre použitie zdrojov Národnej banky Slovenska na riešenie reštrukturalizácie bankového sektora s možnosťou využitia existujúcich zdrojov ešte v roku 1999.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1991 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a vyslovila s ním súhlas.
Vláda SR zároveň vyslovila súhlas so skráteným legislatívnym konaním.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na účasť delegácie SR vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom v sprievode ministra zahraničných vecí E. Kukana a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí J. Figeľa na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v dňoch 10. - 11. 12.1999
Návrh predložil predseda vlády SR M. Dzurinda

Vláda SR schválila Návrh na riešenie kritickej situácie v niektorých kultúrnych inštitúciách.
Vláda SR ukladá uvoľniť pre krajské úrady z výnosov získaných z lotérií z 1. štvrťroku 1999 finančné prostriedky v objeme 7 368 420, - Sk s účelovým určením.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky a minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala Návrh na zavedenie množstevného obmedzenia na dovoz cukru /položka colného sadzobníka HS 1701/ z Poľskej republiky a rozhodla o zavedení množstevného obmedzenia na dovoz cukru pôvodom z Poľskej republiky na rok 2000 vo výške 2500 ton.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na organizačno - technické zriadenie Úradu pre štátnu pomoc, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR a Protimonopolný úrad SR na základe uznesenia vlády SR č. 855 zo dňa 13. 10. 1999.
Úrad pre štátnu pomoc sa zriaďuje zákonom č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci, ako orgán štátnej správy pre posudzovanie, hodnotenie, schvaľovanie štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia a evidenciu štátnej pomoci.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský

Vláda SR navrhla Národnej rade SR zvoliť za riaditeľa Úradu pre štátnu pomoc JUDr. Andreja Huorku.
JUDr. Andrej Huorka sa narodil v roku 1952 v Bratislave. V súčasnosti pracuje v Poľnobanke, a.s. Bratislava vo funkcii vedúceho na odd. právnom a správy majetku centrály a zaoberá sa oblasťou kapitálového trhu a zahraničného platobného styku.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

     Koniec komuniké.
     Bratislava, 8. decembra 1999
     Hovorkyňa vlády SR Miriam Fiťmová.