Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. decembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 74. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC Brusel/, ministerka financií SR Brigita Schmognerová /NR SR/, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Jozef Stahl, minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /NR SR/. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Požiadavky KOZ SR na elimináciu sociálnych dopadov.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2000.
Predkladá: ministerka financií SR

Správa k 15. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 8. 11. 1999 v Bratislave.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrhy na zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2000.
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník.
Predkladá: ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Návrh na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh na odvolanie Ing. Rozálie Molnárovej z funkcie vedúcej Úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na vymenovanie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh na zmenu prílohy uznesenia vlády SR č. 943/1999 z 3. novembra 1999 k návrhu podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v SR.
Predkladá: podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na zrušenie úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999.
Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Konsolidačnú banku Bratislava, štátny peňažný ústav.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh na použitie zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci obyvateľstva Kosova na humanitárnu pomoc pre slovenské gymnáziu v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike.
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Z programu boli odložené:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

* * *

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti technických požiadaviek na strojové zariadenia.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na strojové zariadenia.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupy posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupy posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia je vydávané ako jedno z prvých, nakoľko je v prioritnom záujme vlády SR, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu zdravia, prípadne ohrozeniu života osôb nabezpečnými elektrickými zariadeniami
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na plynové spotrebiče.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, najmä na zabránenie možnosti rušenia iných zariadení, ktoré sa nachádzajú v ich dosahu.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a v zmysle pripomienok Legislatívnej rady vlády schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na hračky , najmä na zabezpečenie ochrany života a zdravia detí.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky je vydávané ako jedno z prvých, nakoľko je v prioritnom záujme vlády SR, aby predovšetkým deti boli chránené pred nekvalitnými hračkami, ktoré by mohli spôsobiť svojim zložením alebo vyhotovením poškodenie zdravia detí.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o príprave na rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.
Cieľom predkladaného materiálu je načrtnúť predpokladaný priebeh rokovaní a východiská prístupu EÚ k rokovaniam, tak ako bol definovaný v súhrnnej správe Európskej komisie v októbri 1999. Zároveň na základe screeningového procesu sú v predkladanom dokumente predbežne identifikované oblasti, kde predpokladáme, že SR bude žiadať o prechodné obdobia. Otázka dĺžky prechodných období bude zároveň kľúčovým predmetom samotných negociácií s EÚ.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schvalila Návrh štatútu hlavného vyjednávača pre rokovania o vstupe SR do EÚ a Štatútu pracovných skupín pre rokovania o vstupe SR do EÚ.
Vláda SR zároveň zrušila Dočasný štatút hlavného vyjednávača Slovenskej republiky o vstupe SR do EÚ schválený uznesením vlády SR č. 768/1997 z 28. októbra 1997.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Súhrnný dokument pre vstupné rokovania s EÚ v oblasti pôdohospodárstva.
Materiál dáva základný obraz o režimoch uplatňovaných v EÚ v jednotlivých komoditách, v oblasti štrukturálnej politiky a organizácie vnútorného trhu. Porovnáva tieto s režimami, ktoré sa uplatňujú na Slovensku a vyvodzuje aké opatrenia, stratégia a postup bude potrebný na postupné zosúladenie zásadných rozdielov. Zároveň naznačuje oblasti, v ktorých bude pravdepodobne potrebné problémy riešiť vzájomnými rokovaniami s Európskou komisiou a s členskými krajinami EÚ, prípadne žiadať o prechodné opatrenia.
Materiál by mal byť jedným zo základných podkladových materiálov pre začatie rokovaní Slovenska o podmienkach vstupu do EÚ.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Aktulizáciu dopadov vstupu do Európskej únie na slovenské poľnohospodárstvo.
Predkladaná analýza a výhľad očakávaných dopadov poslúžia ako orientačný dokument pre expertov SR na rokovaniach v rámci prípadných negociácií v roku 2000. Periodická aktualizácia je potrebná aj vzhľadom na vnútorný programový vývoj v oblasti agrárnej, štrukturálnej a vidieckej politiky Európskej komisie v súlade so závermi Európskej rady z marca 1999, ktorá sa premietla do súčasnej podoby strategického dokumentu na obdobie 2000 - 2006 "Agenda 2000".
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informáciu o podpise Finančného memoranda 1999 a príprave programovania na rok 2000.
Cieľom predkladaného materiálu je informovať o súčasnom stave implementácie Finančných memoránd 1999, ako aj priebehu a príprave programovacieho procesu pre rok 2000, so zameraním na priority definované EK.
V rámci Finančných memoránd 1999 boli schválené finančné prostriedky v celkovej výške 99, 45 MEUR /miliónov EUR/. Na porovnanie, v roku 1996 nezískala Slovenská republika v rámci PHARE pomoci žiadne finančné prostriedky, v roku 1997 to bolo 44, 5 MEUR a v roku 1998 78,35 MEUR. V roku 2000 očakávame, že SR získa od Európskej únie finančné prostriedky vo výške 122 - 142 MEUR, vrátane ISPA a SAPARD.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Odpočet plnenia úloh Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. 11. 1999 - 3. štvrťrok 1999. Vláda SR uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR pokračovať v plnení úloh v zmysle stanoveného harmonogramu. Ďalší odpočet plnenia úloh Harmonogramu bude predložený v nasledovnom štvrťroku.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. - III. štvrťrok 1999.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR rokovala o Postupe realizácie úprav regulovaných cien v roku 2000 v súlade s kalendárom úprav cien v súlade s kalendárom úprav cien, prerokovaných vládou SR 31. mája 1999.
Na základe dohody, dosiahnutej na rokovaní Rady hospodárkej a sociálnej dohody dňa 13.12.1999 vláda SR súhlasila s vykonaním úpravy regulovaných cien nájomného a tepla od 1.1.2000.
Zostávajúce časť materiálu bude prerokovaná v januári, po opätovnom prerokovaní problematiky v Rade hospodárskej a sociálnej dohody a po podrobnom zhodnotení možností akceptovania pripomienok a návrhov sociálnych partnerov.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR preropkovala a vzala na vedomie Správu o procese racionalizácie siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v súlade s uznesením vlády SR č. 220/1999 a Návrh postupu na jej ďalší rozvoj s cieľom jej zosúladenia s aktuálnymi zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 32 sudcov Slovenskej republiky do funkcie sudcu bez časového obmedzenia, ktorí boli NR SR 1. februára 1996 zvolení do funkcie sudcu na štvorročné volebné obdobie.
Vláda schvaľuje návrh na voľbu:

  JUDr. Ľubice Adamčíkovej,
  JUDr. Martina Bargela,
  Mgr. Petra Bebeja,
  pplk. Mgr. Jána Bednára,
  JUDr. Evy Benčovej,
  Mgr. Vladimíra Bezáka,
  Mgr. Oľgy Bitalovej,
  JUDr. Beáty Bizoňovej,
  Mgr. Mariana Blahu,
  Mgr. Jany Coboriovej,
  kpt. Mgr. Pavla Dekánka,
  Mgr. Ivany Dufalovej,
  JUDr. Ľubice Filovej,
  Mgr. Petra Garaja,
  Mgr. Ivice Hanúskovej,
  Mgr. Emílie Horňákovej,
  Mgr. Kajetána Kičura,
  JUDr. Heleny Kosorínovej,
  JUDr. Stanislava Libanta,
  JUDr. Martina Lopucha,
  JUDr. Ľubice Medveckej, Ph. D.,
  JUDr. Denisy Meszárosovej,
  Mgr. Adriány Némethovej,
  JUDr. Anny Pohančeníkovej,
  Mgr. Ivana Rumana,
  Mgr. Gabriela Slobodníka,
  Mgr. Jána Šulaja,
  Mgr. Andrey Tomašovičovej,
  JUDr. Michala Trubana,
  JUDr. Jarmily Urbancovej,
  JUDr. Aleny Záhumenskej.
Vláda SR neodporúča zvoliť Mgr. Igora Schweighofera do funkcie sudcu bez časového obmedzenia.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh do Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR preropkovala a vzala na vedomie Správu o procese racionalizácie siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí v súlade s uznesením vlády SR č. 220/1999 a Návrh postupu na jej ďalší rozvoj s cieľom jej zosúladenia s aktuálnymi zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie s pripomienkami Návrh účinnejších postupov na odstránenie bariér stojacich v ceste ďalšiemu rozvoju malého a stredného podnikania a Vyhodnotenie účinnosti existujúcich foriem financovania a úverovania v oblasti malého a stredného podnikania v spolupráci so záujmovými združeniami a návrh postupov na získanie ďalších zdrojov na financovanie podporných programov rozvoja malého a stredného podnikania od zahraničných finančných inštitúcií.
Malé a stredné podnikanie je charakteristické svojou zraniteľnosťou a ťažkosťami pri prekonávaní rôznych administratívnych a finančných prekážkach.
V prerokovanom materiáli sú takéto prekážky - bariéry podnikania - identifikované na základe domácich i zahraničných poznatkov a sú navrhnuté opatrenia na ich odstránenie, resp. potlačenie.
Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k ďalšiemu pozitívnemu rozvoju malých a stredných podnikov a k zvyšovaniu ich konkurencieschopnosti.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za I. polrok 1999.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania .pripravila a spolu s vybranými komerčnými bankami realizuje Podporný úverový program. Tento program s limitom úverov do 5 mil. Sk, s dobou splácania úveru do 5 rokov a výhodnou úrokovou sadzbou je zaujímavý pre podnikateľov a napomáha ich rozvoju.
Celkovo bola za I. polrok 1999 realizovaná štátna podpora malého a stredného podnikania vo výške poskytnutých úverov 703,7 mil. Sk, v rámci zahraničných úverových liniek vo výške poskytnutých úverov 395,5 mil Sk., vo výške poskytnutých záruk na úvery 66,8 mil. Sk, v poskytnutí nenávratných príspevkov na úhradu časti úrokov vo výške 42,7 mil. Sk a v objeme kapitálového vstupu do spoločnosti vo výške 50,6 mil Sk.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Programu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva SR do roku 2010, pripravovaného v zmysle jej programového vyhlásenia v oblasti pôdohospodárstva.
V časovom horizonte do roku 2005 program nadväzuje na Strednodobú koncepciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR.
Projektované dlohodobejšie ciele, koncepčné zámery a riešenia vychádzajú zo súčasného stavu agropotravinárskeho komplexu, lesného a vodného hospodárstva a tiež zo súčasného stavu a predpokladaného vývoja ekonomiky SR pri rešpektovaní všetkých vnútorných faktorov, ktoré rozhodujúcou mierou budú ovplyvňovať a podmieňovať ďalší vývoj týchto odvetví.
Rámcová charakteristika podmienok a prostredia, v ktorom sa budú realizovať programové zámery, bude súčasne východiskom pre prípravu koncepcie agrárnej a potravinovej politiky, koncepcie lesníckej politiky a koncepcie vodohospodárskej politiky, ktoré sa pripravia a predložia vláde v prvom polroku 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložené ministrovi hospodárstva SR.
Ide o úlohy, ktoré sa stali neaktuálnymi, prípadne ich plnenie neumožňuje súčasná ekonomická situácia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Národného environmentálneho akčného programu Slovenskej republiky II.
Tento dokument obsahuje opatrenia na dosiahnutie schválenej Stratégie štátnej environmentálnej politiky, chronologicky nadväzuje na pôvodné znenie Národného environmentálneho akčného programu, ktoré vyhodnocuje, upresňuje a dopĺňa v časových horozontoch rokov 2000, 2002 a nad rok 2003. Zameriava sa predovšetkým na vytváranie podmienok a možností pre zlepšenie stavu životného prostredia v SR a na podporu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Ide o aktualizovanú verziu základného plánovacieho dokumentu tvoriaceho konkrétnu súčasť štátnej environmentálnej potiky SR, obsahujúcu aj väzby na medzinárodné záväzky v súlade s odporúčaniami OSN, OECD, EÚ a pod. Je významným príspevkom procesu vytvárania vyšších stupňov environmentálnej bezpečnosti v Európe a vo svete.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o účasti Slovenskej republiky na 22. Svetovom poštovom kongrese v Pekingu, záverečných dokumentoch 22. Svetového poštového kongresu a ich implementácii v podmienkach SR.
Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložiť Akty Svetovej poštovej únie schválené na 22. Svetovom poštovom kongrese po ich notifikácii Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie Vláde SR s návrhom na ďalšie opatrenia.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a zmenila uznesenie vlády SR číslo 84 zo dňa 27. januára 1999, týkajúce sa zriadenia a povolenia predajní typu Duty Free Shop na území Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou časti C.5 uznesenia vlády SR č. 264 z 31. marca 1999 k Správe o stave plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností takto: " použiť časť nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov zákonom NR SR č. 63/1999 o štátnom rozpočte na rok 1999 pôvodne účelovo určených na zabezpečenie projektov usporiadania pozemkového vlastníctva pre kapitolu krajského úradu v Trnave ( v rozsahu 2,5 mil. Sk) a pre kapitolu krajského úradu v Nitre ( v rozsahu 3,0 mil. Sk) pre potreby katastrálnych odborov okresných úradov.
Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zrušenie úlohy vypracovať návrh "Nariadenia vlády SR o poskytovaní dotácií z verejných prostriedkov na program rozvoja výstavby nájomných bytov."
Postup pri poskytovaní príspevkov na výstavbu nájomných bytov bude riešený v súlade s Koncepciou rozvoja bytovej výstavby interným predpisom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 10 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov.
V súvislosti s prebiehajúcou reformou rezortu ministerstva obrany bude potrebné do návrhu zákona zapracovať aj zmeny v štruktúre a organizácii riadiacich orgánov rezortu, ktoré si následne vyžadujú vytvorenie nových príkladov činností, ktoré v súčasnom platnom zákone nie sú obsiahnuté.
Na základe uvedeného bude potrebné prehodnotiť doterajší návrh novely zákona, ktorý už bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie a vypracovať nový návrh zákona, v ktorom už budú zapracované aj zmeny súvisiace s transformáciou Armády SR, na čo je potrebné vytvoriť určitý časový priestor
Návrh predložil minister obrany SR Pavol Kanis.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu 68.d/ uznesenia vlády SR číslo 90/1999 k Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.
Dotknutým uznesením bolo v predmetnej úlohe, v časti kapitálovy trh Projektu, uložené FNM SR a Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku SR, aby v procese privatizácie štátneho majetku zrovnoprávnili zahraničných investorov s domácimi, s cieľom riešiť kapitálovú poddimenzovanosť privatizovaných subjektov, v termíne po prijatí novely Obchodného zákonníka. Novela Obchodného zákonníka bola NR SR prijatá a uverejnená 3. júna 1999, v čiastke 61 Zbierky zákonov, pod číslom 127. Nadobudla účinnosť 1. júla 1999. Týmto sa podľa novelizovaného § 156 ods. 3 a 4 upravilo aj nodobúdanie a vedenie akcií zahraničných právnických a fyzických osôb (akcionárov) v už založených alebo v novozakladaných akciových spoločnostiach. Vo väzbe na uvedené a vzhľadom na to, že v procese ďalšieho postupu privatizácie, nesprivatizovaných trvalých alebo dočasných majetkových účastí (podielov) štátu sa priebežne rieši kapitálová poddimenzovanosť privatizovaných subjektov zapojením zahraničných investorov predmetnú úlohu je možné vypustiť z ďalšieho sledovania vládou.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a zrušila podľa § 10 ods. 17 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku SR č. 350/1995 o privatizácii priamym predajom 58 535 ks akcií spoločnosti Zvolenská mliekáreň, a. s. so sídlom vo Zvolene, čo predstavuje 87 % podiel na základnom imaní spoločnosti.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C.1 uznesenia vlády SR č. 671/1999 k návrhu východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2000.
Uznesením vlády SR číslo 671 bol generálny prokurátor SR požiadaný o predloženie návrhu na pozastavenie zákonnej valorizácie platov prokurátorov vyplývajúcej z priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva SR za rok 1999.
Obmedzenia prokurátorov v oblasti hospodárskeho, právneho i politického podnikania sú tak závažné, že ich nemožno ďalej umocňovať likvidáciou ich zákonných nárokov na valorizáciu základných platov. Z uvedených dôvodov vláda SR dňa 13. októbra 1999, pri prerokúvaní novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky rozhodla, že pozastavenie valorizácie platov v roku 2000 sa nebude týkať sudcov a prokurátorov.
Návrh predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu a doplnenie legislatívnych pravidiel vlády SR v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o hnojivách.
Návrh zákona má za cieľ zaviesť do praxe environmentálnu prevenciu v oblasti hnojenia a tým vylúčiť riziká plynúce z používania neoverených hnojív, neodborného hnojenia a z poškodzovania kvality poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu. Neodborná výživa rastlín má priamy dopad na poškodzovanie kvality podzemnej vody, kontamináciu rastlinnej produkcie, čo môže spôsobiť ohrozenie zdravia ľudí a zvierat.
Návrh zákona ustanovuje povinnosti podnikateľov zaoberajúcich sa výrobou a distribúciou hnojív a povinnosti podnikateľov v poľnohospodárstve, ktorí hnojivá používajú pri poľnohospodárskej výrobe. Ustanovuje povinnosti a oprávnenia štátneho odborného dozoru pri vykonávaní agrochemického skúšania pôdy ako nástroja pre zabezpečenie trvalej kvality poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR stiahla z rokovania odvolanie zástupcu štátu Ing. Vojtecha Mozgaya z Predstavenstva Národného úradu práce SR a návrh na zvolenie nového zástupcu.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Požiadavky Konfederácie odborových zväzov SR na elimináciu sociálnych dopadov a Stanovisko AZZZ SR k požiadavkám KOZ SR na elimináciu nepriaznivých sociálnych dopadov vyvolaných hospodárskymi opatreniami vlády SR.
Vláda SR schválila stanovisko vlády SR k požiadavkám Snemu KOZ SR na elimináciu nepriaznivých sociálnych dopadov vyvolaných hospodárskymi opatreniami vlády SR.
Vláda SR zároveň poverila podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša oboznámiť sociálnych partnerov dňa 17.12.1999 s prerokovaním predmetného materiálu vládou SR
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z 15. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky uskutočneného dňa 8. novembra 1999 v Bratislave. Vláda SR zároveň schválila rozhodnutie Rady colnej únie SR a ČR č. 19 z 8. novembra 1999. Vláda SR uložila ministrovi zahraničných vecí SR , ministrovi hospodárstva SR, ministerke financií SR a ministrovi pôdohospodárstva SR zabezpečiť realizáciu úloh uvedených v predmetnom rozhodnutí.
Správu predložila minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2000, v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády.
V tomto návrhu sú premietnuté úpravy, t.j. postupné znižovanie zmluvných colných sadzieb priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov počas prechodného obdobia, vyplývajúce pre Slovenskú republiku z prijatých záverov Uruguayského kola mnohostranných obchodných rokovaní GATT, podpísané v roku 1994 v Marakéši. Návrh nového colného sadzobníka obsahuje aj zmeny v kombinovanej nomenklatúre, ktoré zodpovedajú aktualizovanej nomenklatúre EÚ na rok 2000. V návrhu sú zapracované úpravy zmluvných colných sadzieb pri informačných technológiách a schválené colné kvóty a dočasnú úpravu zmluvných colných sadzieb na dovoz vybraného tovaru pri znížených colných sadzbách.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2000.
Vláda SR uložila vedúcemu Úradu vlády SR zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR a zároveň ho splnomocnila v odôvodnených prípadoch vykonať operatívne zmeny počas I. polroku v schválenom zameraní kontrolnej činnosti Úradu vlády SR.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. - 3. štvrťroku 1999 a prognózu vývoja na rok 1999 a 1. štvrťrok 2000.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o dialógu medzi SR a NATO v rámci zasadnutia Posilneného výboru NATO na vyššej úrovni (SPC(R)) o otázkach prípravy SR na členstvo v NATO (Brusel, 15. november 1999).
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch Hodnotiacej konferencie a Summitu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o realizácii uznesenia vlády SR č. 275 z 9.4.1999 k návrhu na poskytnutie dočasného útočiska odídencom z Kosova v súvislosti s jeho ukončením.
Informáciu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Nemeckej spolkovej republike dňa 10. 11. 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Bruseli dňa 25. novembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji hygienicko - epidemiologickej situácie v Slovenskej republike.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Tibor Šagát

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu z prieskumu verejnej mienky Spotrebiteľský barometer 4. štvrťrok 1999.
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady ministrov Západoeurópskej únie (RM ZEÚ) s asociovanými partnermi (AP), Luxemburg, 23. november 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala súhlasí s Návrhom na vymenovanie Ing. Eleny Kohútikovej, CSc., za viceguvernérku Národnej banky Slovenska.
Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť návrh na vymenovanie Ing. Eleny Kohútikovej, CSc., za viceguvernérku Národnej banky Slovenska predsedovi Národnej rady SR.
Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi SR vymenovať Ing. Eleny Kohútikovú, CSc., za viceguvernérku Národnej banky Slovenska po schválení Národnou radou SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na odvolanie Ing. Rozálie Molnárovej z funkcie vedúcej úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie Ing. Rozálie Molnárovej za predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie SR.
Ing. Rozália Molnárová sa narodila 1.1.1951 a doteraz pracovala ako vedúca úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999.
Vláda SR zrušila úlohy č. 9 a č. 12 na september 1999 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, a to návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zákona o verejnej službe, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a návrh nového Zákonníka práce.
Tieto návrhy budú zaradené do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu prílohy uznesenia vlády SR č. 943/1999 z 3. novembra 1999 k návrhu podpory inštitucionalizovania euroregionálnych aktivít v SR nasledovne: ruší sa čiastka bežné výdavky v sume 60 tis. Sk pre Krajský úrad Prešov, ktorá bola určená na uhradenie členského príspevku Karpatského euroregiónu (KER) do Asociácie európskych prihraničných regiónov a upraví sa časť bežné výdavky pre KÚ Prešov na 66O tis. Sk na sfunkčnenie sekretariátu KER a na činnosť slovenskej časti pracovnej komisie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie časti zostatku finančných prostriedkov z realizácie humanitárnej pomoci obyvateľstva Kosova na humanitárnu pomoc pre slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci v Juhoslovanskej zväzovej republike.
16.októbra 1999 požiadal predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec o zabezpečenie dodávky 200 ton uhlia a 50 ton mazutu na vykurovanie slovenského gymnázia. Odberateľom zásielky bude obecná organizácia Červeného Kríža v B. Petrovci.
Ministerstvo hospodárstva už dodávku zabezpečilo a odporučilo použiť na krytie nevyhnutných nákladov časť zostatku financií z realizácie humanitárnej pomoci obyvateľom Kosova.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na povolenie výnimky podľa par. 45 odst. 5 zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Konsolidačnú banku, Bratislava, štátny peňažný ústav.
Vláda SR súhlasí s výnimkou podľa par. 45 odst. 5 zákona č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov na peňažný vklad do spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. , Bratislava /agentúra pre riadenie pohľadávok/ pre Konsolidačnú banku, Bratislava, štátny peňažný ústav vo výške 190 000, - Sk, čím získa 19 % podiel na jej základnom imaní.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 16. decembra 1999
     Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR.