Infosevis
Program a komuniké vlády SR

K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 22. decembra 1999

Bratislava - Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 75. schôdzi a rokuje pod vedením svojho predsedu Mikuláša Dzurindu.
Na zasadnutí nie sú prítomní: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, minister obrany SR Pavol Kanis, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši. Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh urýchleného postupu privatizácie majetku štátu alebo Fondu národného majetku SR.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného
           majetku SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh použitia finančných prostriedkov získaných z predaja akcií Československej obchodnej banky, a.s.Praha vo vlastníctve Národnej banky Slovenska.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zmenu gestora úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 1047 zo dňa 25. novembra 1999.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na zmenu účelového určenia časti finančných prostriedkov a jedného z garantov podujatí projektu Rok kresťanskej kultúry 1999 na Slovensku a príprava na veľlé jubileum roka 2000.
Predkladá: minister kultúry SR

Návrh na vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Dohoda o urovnaní uzatvorená podľa par. 585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi FNM SR a spoločnosťou Slovintegra, a.s. a postup riešenia súvisiacich právnych vzťahov.
Predkladá: prezident prezídia FNM SR Jozef Kojda

Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy vlády SR.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Doplnok k správam o povodňových situáciách v rokoch 1998 - 1999.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov v kategórii miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a čiastočného uvoľnenia výdavkov v kategórii bežných transferov v odvetví školstva v rozpočtových kapitolách krajských úradov v roku 1999
Predkladá: minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh opatrenia na dokončenie výstavby diaľničného hraničného priechodu Rusovce - Rajka
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
           Jozef Macejko

Z programu boli odložené:

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

* * *

Vláda SR prerokovala a schválila materiál Návrh na inštitucionálne riešenie pre riadenie presunutých úverov.
Vláda SR schválila Návrh na poskytnutie osobitných záruk vlády SR za úvery Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava, Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava a Investičnej a rozvojovej banky, a.s. Bratislava na účely financovania postúpenia klasifikovaných úverov.
Vláda SR zároveň schválila Rozčlenenie úverových pohľadávok postupovaných zo Všeobecnej úverovej banky, a.s. , Slovenskej sporiteľne, a.s. a Investičnej a rozvojovej banky, a.s. na pohľadávky postupované Konsolidačnej banke, š.p.ú. a pohľadávky postupované Slovenskej konsolidačnej, a.s.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh použitia finančných prostriedkov získaných z predaja akcií Československej obchodnej banky, a.s. Praha vo vlastníctve Národnej banky Slovenska.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Touto novelou sa umožní použiť časť prostriedkov získaných z privatizácie na krytie štátnych záruk na poskytnuté bankové úvery, na financovanie istín časti splátok štátneho dlhu, na zabezpečenie dofinancovania zdrojov v systéme zdravotníctva a na splatenie časti záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva z minulého obdobia.
Ďalej novela zákona umožní použiť dlhopisy fondu na zabezpečenie záväzkov ich majiteľov, a ich umorovanie Fondom národného majetku Slovenskej republiky, zároveň rozšíri liberalizáciu a zefektívni nakladanie s dlhopismi, ktoré budú môcť nadobúdať do vlastníctva všetky fyzické a právnické osoby, bez obmedzenia.
Taktiež sa novelou zákona zabezpečí vykonanie zmien alebo zrušenie už vydaných rozhodnutí o privatizácii a pôvodne schválených privatizačných projektov a to na návrh Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, vládou Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerušila rokovanie o Správe o spôsobe a časovom postupe vyplácania dlhopisov.
Správu predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu koncepcie privatizácie majetku štátu na ďalšie obdobie.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh urýchleného postupu privatizácie majetku štátu alebo Fondu národného majetku SR.
Vláda SR zároveň uložila všetkým príslušným orgánom štátnej správy, aby pre urýchlenie procesu privatizácie pri jej ďalšom priebehu dôsledne dodržiavali schválený harmonogram realizácie postupu privatizácie majetku štátu alebo fondu národného majetku SR. K tomu je potrebná úzka súčinnosť zakladateľských a zriaďovateľských rezortov a Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR s Fondom národného majetku SR.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o odmenách pri zastupovaní majetkových práv štátu v orgánoch právnických osôb.
Predloženým návrhom zákona sa sleduje zamedziť neopodstatnenému vyplácaniu vysokých odmien pre členov orgánov právnických osôb. Z návrhu zákona nie je zrejmé čo možno považovať za neprimerané odmeny, a prečo sa hranica primeranosti stotožňuje s výškou minimálnej mzdy. Z hľadiska vecného obsahu je návrh zákona strohý a nie je zosúladený s niektorými zákonmi (Obchodným zákonníkom, zákonomo štátnom podniku, zákonom o Najvyššom kontrolnom úrade, zákonom o dani z príjmov).
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR odložila z rokovania Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na váhy s neautomatickou činnosťou.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických púožiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na pyrotechnické výrobky, ktoré svojím charakterom môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia alebo majetku.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na strelné zbrane a strelivo.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technickýcxh požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.
Toto nariadenie vlády SR nadväzuje na NR SR schválený zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nariadení sú riešené niektoré podrobnosti, ktoré dopĺňajú technické požiadavky na ostatné určené výrobky.
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky spolu s ďalšími nariadeniami, ktoré upravujú podrobnosti o technických požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov budú znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov a tiež životného prostredia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Navrhovaná zákonná úprava meracích jednotiek, používania meradiel, ich metrologickej kontroly a úradných meraní nahrádza právnu úpravu, ktorá už nezodpovedá súčasným požiadavkám. Novým prvkom navrhovanej úpravy sú spotrebiteľsky balené výrobky a ich kontrola. Zákon o metrológii je ďalšou právnou úpravou, ktorou sa harmonizuje právny poriadok SR s právnym poriadkom EÚ.
Vláda SR uložila predsedovi vlády SR, aby vládny návrh zákona o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil na ďalšie ústavné konanie.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády ČSFR č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov.
V predloženom materiáli sa navrhuje primerane zvýšeniu minimálnej mzdy upraviť aj sadzby minimálnych mzdových taríf, ktoré predstavujú minimálnu úroveň mzdy zamestnanca u zamestnávateľa, ktorý nemá odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Navrhovanou úpravou sa sadzby minimálnych mzdových taríf zvyšujú v priemere o cca 11%, pričom navrhovaná výška minimálnej mzdovej tarify pre prvú platovú triedu je zhodná s novou výškou minimálnej mzdy v zmysle zásady, ktorá sa uplatňovala pri všetkých doterajších postupných úpravách výšky oboch minimálnych mzdových kategórií.
V nadväznosti na novelu zákona NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde s účinnosťou od 1. januára 2000 je potrebné, aby aj navrhovaná novela nariadenia vlády SR nadobudla účinnosť týmto dňom Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Legislatívneho zámeru na vypracovanie poštového zákona.
Predkladaný návrh legislatívneho zámeru vychádza zo zásad Európskej dohody o pridružení, ktorej dôležitou súčasťou je aj aproximácia právnych predpisov asociovaných krajín s právom Európskej únie, najmä Smernice č. 97/67/EC Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre rozvoj vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality složby.
Na základe toho bude vypracovaný nový poštový zákon, ktorý nahradí súčasný zákon č. 222/1946 Zb. , ktorým sa vykonáva poštový zákon.
Návrh predložil minister pôšt, dopravy a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Estónskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Lotyšskou republikou, zmeny Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Litovskou republikou, zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou a zmeny Protokolu B k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Európskym združením voľného obchodu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k 12. doplneniu zdrojov Medzinárodného rozvojového združenia (IDA).
Tento krok je v súlade s integračným úsilím Slovenskej republiky o vstup do OECD, ako aj z dlhodobého hľadiska o vstup do Európskej únie. Účasť SR na 12 doplnení zdrojov IDA bude mať pozitívny dopad aj pre naše podnikateľské subjekty, ktoré sa v rámci pravidiel medzinárodného obstarávania tovarov a služieb budú môcť uchádztať o ich financovanie z prostriedkov IDA.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu Protokolu č. 4 k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane.
Pravidlá o pôvode tovaru sú podstatné pre správne vykonávanie dohôd o voľnom obchode. Menia sa v závislosti od politických a hospodárskych požiadaviek oblasti voľného obchodu. Od roku 1997 sa zaviedli rovnaké preferenčné pravidlá, vyplývajúce z dohôd o voľnom obchode, alebo z podobných dohôd uzavretých navzájom medzo členskými krajinami Európskej únie, krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, krajinami Stredoeurópskej dohody o voľnom a pobaltskými krajinami. Tým sa vytvorili podmienky pre zavedenie paneurópskej kumulácie pôvodu tovaru, ktorá bola od 1. januára 1999 rozšírená aj na priemyselné výrobky Turecka. Aj keď štandardný protokol o pravidlách pôvodu a jeho doplnok nadobudli platnosť v roku 1999, už sú potrebné ďalšie doplnky k Prílohe II, tieto sú predmetom predkladaného materiálu. Týkajú sa najmä výrobkov, ktorých surovinové zásoby sú v obchode nedostatočné. Účelom je umožniť kumuláciu opracovania a spracovania v rovnakom čase.
Navrhovaná zmluvná úprava je v súlade so všeobecne záväznými zásadami medzinárodného práva a so záväzkami z iných platných dohôd.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál "Posúdenie možnosti zriadenia katolíckej univerzity".
Vláda SR zároveň podporila zriadenia katolíckej univerzity ako neštátnej vysokej školy s garantovaným finančným príspevkom štátu.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala materiál Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške tarifného platu zamestnancom školstva - "13. plat".
Vláda SR odložila rozhodnutie o návrhu na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške tarifného platu zamestnancom školstva - 13. platu do 31. 1. 2000 z dôvodu nedostatočného finančného krytia.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh transformácie systému zabezpečenia vzťahov Slovenskej republiky k zahraničným Slovákom.
Účelom predloženého materiálu je vytvoriť možnosti na komplexné a systémové riešenie zabezpečenia krajanskej problematiky na úrovni štátu. Cieľom je rekonštrukcia súčasného modelu inštitucionálneho zabezpečenia politiky štátu vo vzťahu k zahraničným Slovákom tak, aby sa odstránili hlavné nedostatky jeho fungovania. Zároveň sa ním sleduje zvýšenie efektivity a racionalizácia práce v tejto oblasti s primeraným organizačným zázemím.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania "Rad Bieleho dvojkríža III. triedy" insitnej maliarke Zuzane Chalupovej pri príležitosti jej 75. narodenín, ktoré oslávi 5. februára 2000. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády predložiť uvedený návrh prezidentovi Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zrušením úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, týkajúcej sa legislatívneho zámeru na osobitné úverovanie poľnohospodárstva a zároveň uložila ministrovi pôdohospodárstva SR predložiť vláde SR Návrh na osobitné úverovanie a financovanie pôdohospodárstva po roku 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy č. 14 vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 1999, na zrušenie úlohy uvedenej v bode C.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 74 zo dňa 27. januára 1999 - Návrh na prehodnotenie obranného priemyslu v súlade s bezpečnostnou politikou štátu.
Uznesením 34. schôdze Rady obrany štátu zo dňa 5.10.1999 bol materiál "Analýza bezpečnostnej situácie na konci 90 - tych rokov a stratégie postupu Slovenskej republiky v integračnom procese do západoerópskych a transatlantických štruktúr", vypustený z plánu rokovania, nakoľko je neaktuálny a bol by duplicitným materiálom vo vzťahu k Národnému programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME), schválenému uznesením vlády SR č. 852 zo dňa 6. 10. 1999.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na X. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) v dňoch 12. - 19. februára 2000 v Thajsku. Vláda zároveň vyjadrila súhlas s návrhom smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na X. Konferencii OSN o obchode a rozvoji.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Nemeckej spolkovej republike - v Slobodnom štáte Bavorsko dňa 22. novembra 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Českej republiky Miloša Zemana v Slovenskej republike dňa 24. novembra 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zavedenie množstevného obmedzenia na dovoz piva pôvodom z Českej republiky na rok 2000 a návrh riešenia voči zavedeniu množstevného obmedzenia na vývoz izoglukózy pôvodom zo Slovenskej republiky do Českej republiky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zmenu uznesenia vlády SR č. 264/1999 z 31. marca 1999 k Správe plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra.
Návrh vychádza z potreby optimálneho využitia účelovo vyčlenených finančných prostriedkov na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov v roku 1999, ktoré Krajský úrad Trnava a Krajský úrad Nitra nevyčerpajú. Vláda súhlasila s požitím týchto finančných prostriedkov pre potreby katastrálnych odborov okresných úradov.
Návrh predložil predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Imrich Horňanský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2000.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na Európskej komisii v Bruseli dňa 23. novembra 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o navrhovanom postupe pri ďalšom využívaní komplexu obchodno-technického strediska Čertanovo v Moskve.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerky zahraničných vecí Spojených štátov amerických Madelaine K. Albrightovej v Slovenskej republike dňa 22. 11. 1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzal na vedomie Informáciu o hospodárení s rozpočtovými prostridkami kapitol krajských úradov za I. - III. štvrťrok 1999.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brogita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu účelového určenia časti finančných prostriedkov a jedného z garantov podujatí Projektu Rok kresťanskej kultúry 1999 na Slovensku a príprava na Veľké jubileum roka 2000.
Vláda SR tak akceptovala, že niektoré podujatia projektu sa nerealizovali z dôvodu časovej tiesne alebo iných objektívnych príčin. Zároveň súhlasila s využitím finančných prostriedkov, ktoré sa z uvedených dôvodov nevyužili, na iné podujatia Roka kresťanskej kultúry 1999 na Slovensku.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou gestora úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 1047 zo dňa 25. novembra 1999.
Vláda SR dňa 25. novembra 1999 prerokovala správu o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád krajín Visegradskej skupiny v Tatranskej Javorine v dňoch 15. - 16. októbra 1999. Na stretnutí predsedovia vlád V4 okrem iného potvrdili vzájomnú dohodu o založení Visegrádskeho fondu z májového stretnutia, ktoré sa konalo v Bratislave.
Ako vyplýva z návrhu štatútu Visegradského fondu, ktorý v 51. kalendárnom týždni Ministerstvu kultúry poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí SR Visegrádsky fond bude fungovat na iných princípoch, ako očakávali ministri kultúry, a budú sa z neho financovať nielen kultúrne, lae ja vzdelávacie, školské a mládežnícke aktivity, ale aj projekty v rámci cezhraničnej spolupráce. Vzhľadom na to žiada Ministerstvo kultúry SR o zmenu gestora úlohy.
Materiál predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Vláda SR vymenovala do tejto funkcie Dipl. Ing. Alexandra Csibu, ktorý sa narodil 12. decembra 1948 a je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
Návrh predložil minister výstvby a regionálneho rozvoja SR István Harna.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Doplnok k správam o povodňových situáciách v rokoch 1998 - 1999.
Ide o iniciatívny materiál, preložený na základe požiadaviek prednostov krajských úradov, okresných úradov, primátorov miest a starostov obcí. Miestne a okresné úrady nemajú dostatok zdrojov, aby mohli uhradiť náklady na realizáciu záchranných a zabezpečovacích prác, vykonaných na príkaz svojich povodňových orgánov. Faktúry za použitie mechanizmov, pohonné hmoty a energiu, zásobovanie pitnou vodou, za poskytnutie prechodného ubytovania a iné služby poskytnuté v rámci povodňovej aktivity zostávajú neuhradené. V budúcnosti by sa to mohlo nepriaznivo prejaviť na ochote poskytovať podobnú pomoc.
Doplnok predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom opatrenia na dokončenie výstavby diaľničného hraničného priechodu Rusovce - Rajka.
Vláda SR prijala opatrenie na dokončenie výstavby diaľničného hraničného priechodu Bratislava Rusovce - Rajka. Opatrenie spočíva v poskytnutí finančnej výpomoci na dostavbu verejnej kanalizácie Rusovce - Rajka - čistička odpadových vôd v čiastke 47 mil. Sk. Táto kanalizácia podmieňuje užívanie objektov colného priechodu. Týmto opatrením sa vytvoria podmienky na dokončenie hraničného priechodu v júni 2000.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy vlády SR.
V súlade s bodom C.5 uznesenia vlády č. 50/98 boli z rezervy vlády Ministerstva hospodárstva SR poukázané finančné prostriedky vo výške 12 018 tis. Sk. Tieto prostriedky mali byť použité na úhradu tretej splátky kontraktu uzavretého medzi Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou Nomura Research Institute Ltd. vo výške 300 tis. USD.
Vzhľadom na nedostatočné plnenie kontraktu zo strany Nomury podarilo sa zástupcom Ministerstva hospodárstva SR presvedčiť japonskú stranu, aby sa formou dodatku k pôvodnej zmluve vzdala nároku na uvedenú sumu, ktorá bola do konca novembra 1999 účelovo viazaná na účte NBS.
Na základe toho vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR predkladaný iniciatívny materiál, ktorým žiada o zmenu účelu použitia vyššie uvedených prostriedkov na financovanie projektu Reštrukturalizácia energetického sektora.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na uvoľnenie viazania výdavkov v kategórii miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a čiastočného uvoľnenia výdavkov v kategórii bežných transferov v odvetví školstva v rozpočtových kapitolách krajských úradov v roku 1999.
Návrh predložil minister školstva SR Ľubomír Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy, uvedenej v bode 11 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999 o predložení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, úlohy uvedenej v bode 8 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na november 1999 o predložení návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia záväzkov úpadcu, týkajúcich sa dopadu na životné prostredie, úlohy uvedenej v bode 12 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiac december o predložení návrhu zákona o odpadoch a úlohy uvedenej v bode 13 z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na mesiac december 1999 o predložení návrhu nariadenia vlády SR o nakladaní s odpadmi.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

     KONIEC KOMUNIKÉ
     Bratislava 22. decembra 1999
     TIO Úradu vlády SR