Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
12. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
7. januára 1999 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám. slobody 1

     Návrh opatrení na zabezpečenie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 69 z 2. decembra 1998 k Programovému vyhláseniu vlády SR
     Predkladá: predseda vlády

     Návrh zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Správa o zasadnutí Európskej rady, ktorá sa konala vo Viedni 11. - 12. decembra 1998
     Predkladá: minister zahraničných vecí

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti
     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení
     Predkladajú: minister vnútra
               a minister zahraničných vecí

     Návrh na zabezpečenie ochrany určených osôb, objektov a zahraničných predstaviteľov
     Predkladá: minister vnútra

     Súhrnná správa o príprave a priebehu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane vyčíslenia nákladov na ich prípravu a vykonanie
     Predkladajú: minister vnútra
               a predseda štatistického úradu

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vydaných v Slovenskej republike a v Ukrajine
     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike
     Predkladajú: minister školstva
               a minister zahraničných vecí

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
     Predkladajú: ministerka financií
               a minister zahraničných vecí

     Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
     Predkladajú: ministerka financií
               a minister zahraničných vecí

     Informácia o stave daňových a colných nedoplatkov k 30. septembru 1998
     Správa zo zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Vladimila Podstránskeho v Ruskej federácii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 4.-5. decembra 1998
     Predkladá: ministerka financií

     Správa o priebehu a výsledkoch 32. zasadnutia Valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva a Medzinárodnej konferencie o rovnako platnom čínskom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
     Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
               a minister zahraničných vecí

     Návrh na podpísanie Trestnoprávneho dohovoru o korupcii
     Predkladajú: minister spravodlivosti
               a minister zahraničných vecí

     Informatívna správa o priebežnom plnení opatrení vyplývajúcich zo Záverečnej správy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), z Odpovede vlády na Záverečnú správu CPT, ako aj z Následnej správy vlády SR
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Správa o priebehu 16. rokovania Výkonného orgánu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
     Predkladá: minister životného prostredia

     Návrh na uzavretie zmeny Protokolu B k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a EZVO a zmeny Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou
     Predkladajú: minister hospodárstva
               a minister zahraničných vecí

     Analýza konkurencieschopnosti odvetví priemyselnej výroby Slovenskej republiky
     Informácia o návrhu na zabezpečenie oficiálnych účastí Slovenskej republiky na výstavách a veľtrhoch v zahraničí v roku 1999
     Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z RF do SR
     Predkladá: minister hospodárstva

     Informácia o prijatých a pripravovaných programoch vzdelávania a výdviku príslušníkov Policajného zboru v oblasti ľudských práv
     Predkladá: minister vnútra

     Informácia o prijatých a pripravovaných programoch vzdelávania a výdviku príslušníkov väzenskej a justičnej stráže a sudcov v oblasti ľudských práv
     Predkladá: minister spravodlivosti

     Informácia o 59. zasadnutí Výboru pre ľudské sídla EHK OSN
     Predkladá: minister životného prostredia

     Informácia o zabezpečení Svetovej zimnej univerziády 1999 v Poprade-Tatrách
     Predkladá: minister školstva

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 5. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR