Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
13. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
13. januára 1999 o 9.00 h v budove vlády SR

     Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SRJ č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona
     Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov a návrh na jeho skrátené legislatívne konanie
     Predkladá: minister zdravotníctva

     Daňové a motivačné opatrenia a podpora zahraničných investícií v zákonodarstve Slovenskej republiky
     Návrh na predloženie žiadosti Slovenskej republiky Spoločnému výboru EZVO a SR o predĺženie uplatňovania článku 19 o štátnej pomoci podľa Dohody o zóne voľného obchodu medzi členskými štátmi EZVO a SR
     Predkladá: ministerka financií

     Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o colnom vybavovaní kontajnerov Spoločného fondu (POOL) používaných v medzinárodnej preprave, podpísaný 21. januára 1994 v Ženeve
     Predkladajú: ministerka financií a minister zahraničných vecí

     Návrh na zmeny v diplomatickom a konzulárnom zastúpení Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike
     Predkladá: minister zahraničných vecí

     Správa o procese kandidatúry Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry
     Predkladá: minister školstva

     Návrh na udelenie povolenia na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne - VŽP so sídlom v Prievidzi
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Informácia o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu politickým stranám a politickým hnutiam v roku 1998 a o záväzkoch politických strán a politických hnutí voči štátnemu rozpočtu
     Predkladá: ministerka financií

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 12. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR