Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
14. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
20. januára 1999 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám.slobody 1

     Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 374/1996 Z.z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
     Predkladá: ministerka financií

     Návrh Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4. novembra 1998
     Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

     Návrh úloh v sociálnej oblasti na realizáciu zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v roku 1999
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Správa z 13. riadneho zasadnutia Rady colnej únie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 1998 v Bratislave
     Predkladá: minister hospodárstva

     Správa o projekte Rady Európy a Európskej komisie "Boj proti korupcii a organizovanému zločinu v krajinách prechádzajúcich transformačným obdobím" (OCTOPUS)
     Predkladajú: minister spravodlivosti
               a minister vnútra

     Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999 a Výhľadový plán legislatívnych úloh vlády SR na roky 2000 až 2002
     Návrh štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky
     Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

     Návrh na zrušenie určenia spoločnosti Slovenské aerolínie, a.s. Bratislava za národného leteckého dopravcu Slovenskej republiky (uznesenia vlády SR č. 42/1997 a č. 217/1998)
     Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

     Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 1999 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999
     Predkladá: prezident prezídia FNM SR

     Návrh Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 1999
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Projekt realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Východiská zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 1999
     Predkladá: ministerka financií

     Návrh delegácie na trilaterálny summit predsedov vlád Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky 25. januára 1999 v Soporni
     Predkladá: minister zahraničných vecí

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 19. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR