Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
15. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
27. januára 1999 o 9.00 h v budove vlády SR, Nám.slobody 1

     Podklad na rokovanie vlády SR o privatizácii Československej obchodnej banky, a.s. Praha a predaji podielu Slovenskej republiky
     Predkladajú: podpredseda vlády I. Mikloš
               a guvernér NBS

     Návrh programu vojenských aktivít súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek armád iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej spolupráce plánovanej na rok 1999
     Predkladá: minister obrany

     Správa o pôsobení príslušníkov Armády SR v operáciách na podporu mieru v roku 1998
     Predkladá: minister obrany

     Správa o plnení záväzkov Slovenskej republiky, vyplývajúcich z medzinárodných odzbrojovacích zmlúv a dohôd
     Predkladá: minister obrany

     Správa o podpísaní Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami a orgánmi, doplnkového protokolu k dohovoru a návrh na ďalšie opatrenia
     Predkladá: minister vnútra

     Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o vojnových hroboch
     Predkladajú: minister vnútra
               a minister zahraničných vecí

     Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 1999 podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999
     Predkladá: prezident prezídia FNM SR

     Návrh Plánu práce vlády SR na rok 1999
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Návrh na vytvorenie Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj
     Predkladá: minister životného prostredia

     Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Slovenského výboru Medzinárodného roku starších ľudí v r. 1999 a na zmeny uznesení vlády SR č. 382/98, 634/98 a 98/98
     Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

     Informácia o príčinách ťažkých a smrteľných úrazov v hospodárstve Slovenskej republiky
     Predkladajú: minister hospodárstva
               a predseda Úradu bezpečnosti práce SR

     Správa o procese kandidatúry Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry
     Predkladá: minister školstva

     Správa o priebehu a výsledkoch rokovania medzivládnej Komisie pre dokončenie delenia majetku po bývalej ČSFR
     Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

     Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
     Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 26. januára 1999
     TIO Úradu vlády SR