Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
16. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. februára 1999 o 9.00 hod. v budove Úradu vlády SR

Návrh zákona o Železničnom vojsku
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácii

Návrh zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/199 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník
Predkladá: ministerka financií

Správa o stave rozostavanosti objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti realizovaných v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby s návrhom potreby finančných prostriedkov v rokoch 1999 - 2002
Predkladá: minister školstva

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 382 z 27.mája +997 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
Predkladajú: minister vnútra
             a minister zahraničných vecí

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 9 zo 7.1.1999 - podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky
Predkladá: minister školstva

Informácia o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 1. decembra 1999
Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh inštitucionálneho zabezpečenia realizácie projektu STRATÉGIA REFORMY A DECENTRALIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - Nové znenie
Predkladá: predseda vlády

Návrh na uzatvorenie Ďalšieho dodatkového protokolu k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na inštitút ich ozbrojených síl
Predkladajú: minister obrany
             a minister zahraničných vecí

Návrh na zmenu koordinačnej rady na ochranu a podporu zdravia
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh projjektu prezentácie SR na zvýšenie prílevu priamych zahraničných investícií
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh na zmenu termínu splnenia úlohy uvedenej v uznesení vlády SR č. 455 zo 7. júla 1998
Predkladá: ministerka financií

Návrh Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia v SR
Predkladajú: minister životného prostredia
             a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Návrh na vymenovanie Ing. Štefana Schilla do funkcie podpredsedu Štatistického úradu SR
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o príprave koncepcie zabezpečenia posilnenia nezávislosti súdnictva a harmonogram prijímania príslušnej legislatívy
Predkladá: minister spravodlivosti

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 2.2.1999
     TIO Úradu vlády SR