Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
mimoriadnej schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
5. februára 1999 o 8.30 hod. v budove Úradu vlády SR

Na Úrade vlády SR sa stretne vláda Slovenskej republiky na mimoriadnom zasadaní, na ktorom prerokuje nasledujúci bod.

Správa o mimoriadnej epidemiologickej situácii vo výskyte chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení.
Predklada: minister zdravotnictva

Na začiatku zasadania - fototermín.
Po zasadnutí bude krátke pressfoyer.

 
     Bratislava 4. februára 1999
     TIO Úradu vlády SR