Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
17. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
10. februára 1999 o 9.00 h v budove Úradu vlády SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana v Spojených štátoch amerických v dňoch 20. až 23. januára 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o účasti delegácie Slovenskej republiky na Washingtonskej konferencii o majetkových otázkach Holocaustu
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na zabezpečenie podujatí k Pamätnému roku M.R. Štefánika vo Francúzsku
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o procese kandidatúry Zimných olympijských hier 2006 Poprad - Tatry
Predkladá: minister školstva

Správa o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich rizík štátneho rozpočtu
Predkladá: ministerka financií

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Vládneho výboru pre posudzovanie a navrhovanie štátnych záruk na financovanie a poisťovanie vývozných úverov so štátnou podporou
Predkladá: ministerka financií

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Správa z kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých vybranými subjektami k výsledkom kontroly, ktoré v roku 1997 vykonal Úrad vlády SR v oblasti dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Ideový zámer projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh na použitie majetku FNM SR v roku 1999 podľa § 28 ods. 3 písm.b/ č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 1999
Predkladá: prezident prezídia FNM SR

Návrh na vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou v Bratislave
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Japonska o udelení grantu japonskej vlády pre Slovenské národné divadlo, uzatvorenej vo forme výmeny nót
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severského Írska v dňoch 26. a 27. januára 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na zriadenie Slovenského výboru pre prípravu osláv 50. výročia založenia Rady Európy
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na menovanie splnomocnenca vlády SR na rokovanie s ČR vo veci nárokov na vrátenie kultúrneho dedičstva
Predkladá: minister kultúry

Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov, úloh a limitov platných počas rozpočtového provizória
Predkladá: predseda poverený vedením Úradu pre stratégiu rozvoja
           spoločnosti, vedy a techniky SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
           a minister zahraničných vecí

Návrh štátneho rozpočtu na rok 1999
Predkladá: ministerka financií

Informácia o výsledkoch kontrol štátneho dozoru nad použitím finančných prostriedkov v zdravotných poisťovniach
Predkladá: minister zdravotníctva

Informácia o postupe a výsledkoch riešenia krízovej situácie v zdravotníctve
Predkladá: minister zdravotníctva

16.00 hod. - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

     Bratislava 9. februára 1999
     TIO Úradu vlády SR