Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
19. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
24. februára 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 229/1995 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 200/1998 Z.z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďaľších zákonov - NOVÉ ZNENIE
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých ďaľších zákonov - NOVÉ ZNENIE
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
Predkladá: minister vnútra

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície
Predkladá: minister vnútra

Návrh na doplnenie personálneho obsadenia Rady banky Exportno-importnej banky SR
Predkladá: ministerka financií
           a guvernér EXIMBANKY

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou ČR o Štatúte Komisie na dokončenie vysporiadania majetku ČSFR po zániku ČSFR
Predkladajú: podpredseda vlády SR I. Mikloš
            a minister zahraničných vecí

Návrh Akčného plánu zintenzívnenia procesu integrácie SR do Európskej únie v roku 1999
Predkladajú: podpredseda vlády SR P. Hamžík
            a minister zahraničných vecí

Informácia o priebehu a výsledkoch 53. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Nemeckej spolkovej republike 2. a 3. februára 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na prijatie a finančné ocenenie najúspešnejších športových reprezentantov Slovenskej republiky v roku 1998 predsedom a členmi vlády SR
Predkladá: minister školstva

Návrh na ratifikáciu Dodatku Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, prijatého na Deviatom stretnutí strán v Montreale
Predkladajú: minister životného prostredia
            a minister zahraničných vecí

Informácia o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v 2. polroku 1998
Predkladá: minister životného prostredia

Projekt na organizačné zabezpečenie IV. Európskych olympijských dní mládeže Poprad - Tatry 1999
Predkladá: minister školstva

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov n.o. na obdobie rozpočtového provizória v 1. štvrťroku 1999
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 541 z 18. augusta 1998
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov - Nové znenie
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 23. februára 1999
     TIO Úradu vlády SR