Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
20. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
3. marca 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďalších zákonov - NOVÉ ZNENIE
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých ďalších zákonov
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na udelenie povolenia na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne - LIPA so sídlom v Bratislave - NOVÉ ZNENIE
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Správa o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 1998
Predkladá: minister vnútra

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o ochrane klasifikovaných informácií a materiálov
Predkladajú: minister vnútra
            a minister zahraničných vecí

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite NATO vo Washingtone v USA 24. a 25.4.1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii týkajúcej sa prijatia textu 2. Protokolu k Dohovoru na ochranu kultúrnych statkov počas ozbrojeného konfliktu /Haag, 14. až 26. marca 1999/
Predkladá: minister zahraničných vecí

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na uzavretie Dohovoru o právomoci, použiteľnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dietaťa z 19. októbra 1996.
Predkladajú: minister spravodlivosti
            a minister zahraničných vecí

Návrh na uzavretie Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29.5.1993.
Predkladajú: minister spravodlivosti
            a minister zahraničných vecí

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva SR.
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o činnosti Slovenského strediska OSN za rok 1998.
Predkladajú: minister hospodárstva
            a minister zahraničných vecí

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR, uložených ministrovi dopravy, pášt a telekomunikácií SR.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a€telekomunikácií

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper.
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
            a minister zahraničných vecí

Informácia o výsledkoch 5. Mimoriadneho zasadnutia Riadiacej rady Programu OSN pre životné prostredie.
Predkladá: minister životného prostredia

Informácia o výsledkoch 4. paneurópskej konferencie ministrov životného prostredia.
Predkladá: minister životného prostredia

Návrh na zmenu záväzných ukazovatel'ov, záväzných úloh a záväzných limitov, schválených na obdobie rozpočtového provizória pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR.
Predkladá: minister kultúry

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č.68 z 27.1.1999 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999, výhľadový plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2000-2002.
Predkladá: minister kultúry

Návrh na zabezpečenie oficiálnej účasti delegácie Ministerstva zdravotníctva SR na 6. konferencii európskych ministrov zdravotníctva v Aténach 22. a 23. 4. 1999.
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh rozhodnutia Asociačnej rady o prijatí podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných aktivít /1998 - -2002/ a na programoch výskumu a odbornej prípravy /1998 - 2002/.
Predkladajú: minister školstva
            a minister zahraničných vecí

Priebežná správa o stave a výsledkoch slovensko-mad'arského rokovania vládnych delegácií o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25.9.1997 vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku
           Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 2. marca 1999
     TIO Úradu vlády SR