Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
21. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. marca 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh na poverenie zúčastňovať sa rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Predkladá: predseda vlády

Správa zo zahraničnej služobnej cesty konanej v dňoch 3.-5.2.1999 v Bruseli
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
Predkladajú: ministerka financií
            a minister zahraničných vecí

Návrh na uzavretie Dohody medyi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Predkladajú: ministerka financií
            a minister zahraničných vecí

Stratégia podpory vstupu zahraničných investícií do Slovenskej republiky
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh štatútu Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o riešení čiastkového zníženia zadĺženosti bývalého ZSSR a RF voči SR dodávkami jadrového paliva a čierneho energetického uhlia pre Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, dodávkami zemného plynu nad objem dohodnutý v dlhodobých kontraktoch, dodávkami rýchloobrátkového tovaru z RF s možnosťou ich realizácie na tretích trhoch
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o čerpaní colných kvót v roku 1998, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o účasti SR na Konferencii vládnych splnomocnencov ITU 1998, Záverečných dokumentoch PP 98 a ich implementácie v podmienkach SR
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
            a minister zahraničných vecí

Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Informácia o súčasnej finančnej situácii štátneho podniku Vodohospodárska výstavba v súvislosti so splácaním bankových úverov so zárukou štátu v celkovom objeme 500 mil. USD poskytnutých na dostavbu vodných diel Gabčíkovo a Žilina
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Návrh na zrušenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 352/1995
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu
           národného majetku SR

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministerského predsedu Maďarskej republiky Viktora Orbána v Slovenskej republike dňa 12. februára 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o výsledkoch rokovaní so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a Írskou republikou o možnostiach liberalizácie dočasnej vízovej povinnosti pre občanov SR pri vstupe na územie a tranzit územím týchto krajín
Predkladá minister zahraničných vecí

Vyhodnotenie odstraňovania dôsledkov kalamít a návrh opatrenia na zabezpečenie súčinnosti rezortov pri riešení kalamitných situácií
Predkladá: minister vnútra

Informácia o novom zložení Dislokačnej komisie vlády SR pre umiestňovanie štátnych orgánov
Predkladá: minister vnútra

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov akreditačnej komisie
Predkladá: minister školstva

Informácia o výkone štátneho dohľadu nad plynulosťou súdnych konaní na odstránenie subjektívnych faktorov v postupe súdov, ktoré bránia bezprieťahovému vybavovaniu obchodnoprávnej agendy
Predkladá minister spravodlivosti

Správa z kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých vybranými subjektami k výsledkom kontroly, ktorú v roku 1997 vykonal Úrad vlády SR v oblasti dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Správa o previerke plnenia ohlasovacej povinnosti podľa Devízového zákona
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Dodatok č. 2 k Plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 8. marca 1999
     TIO Úradu vlády SR