Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
22. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
17. marca 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh na poverenie zúčastňovať sa rokovaní Bankovej rady Národnej banky Slovenska
Predkladá: predseda vlády

Návrh na zrušenie uznesení vlády SR č. 277/1997, 339/1997, 47/1998 uložených podpredsedovi vlády pre legislatívu
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Návrh Memoranda porozumenia o vytvorení nevyhnutných organizačných štruktúr pre Dvojstranný program cezhraničnej spolupráce Slovensko/Maďarsko
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Správa o stave siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí a návrh postupu na jej ďalší rozvoj s cieľom jej zosúladenia so zahranično-politickými a ekonomickými prioritami SR
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi zahraničných vecí SR
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh členstva Slovenskej republiky v organizácii Wetlands International /medzinárodnej organizácie pre mokrade/
Predkladá: minister životného prostredia

Analýza priebehu privatizácie a uplatňovania verejného záujmu
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Návrh na zrušenie úlohy D uznesenia vlády SR č. 643 z 29.9.1998 k návrhu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava
Predkladá: ministerka financií

Informácia o stave plnenia bodu 4. Harmonogramu postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava, schváleného uznesením vlády SR č. 923 z 23.12. 1998
Predkladá: ministerka financií

Informácia o služobnej ceste štátneho tajomníka Ing. Vladimíra Podstránskeho v dňoch 5.-7.1.1999 vo Washingtone
Predkladá: ministerka financií

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999
Predkladá: minister zahraničných stykov

Problém dátovej reprezentácie dátumu pri prechode do roku 2000
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 16. marca 1999
     TIO Úradu vlády SR