Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
23. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
24. marca 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu Rady vlády SR pre informatiku
Predkladá. predseda vlády

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy vicekancelára a spolkového ministra zahraničných vecí Rakúskej republiky Wolfganga Schussela v Slovenskej republike dňa 25.2.1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na zrušenie C.18 z uznesenia vlády č. 254/1997 zo dňa 8. apríla 1997 k návrhu opatrení na riešenie deficitu zahraničného obchodu
Predkladajú: minister zahraničných vecí
             a minister hospodárstva

Návrh na zrušenie neaktuálnych úloh vyplývajúcich pre ministra vnútra z uznesení vlády Slovenskej republiky
Predkladá: minister vnútra

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi spravodlivosti SR
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Štatistického úradu SR
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Návrh Koncepcie rozvoja diaľničnej infraštruktúry
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 57. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční v Budapešti v dňoch 3. až 22. apríla 1999
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
             a minister zahraničných vecí

Správa o vodnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Návrh opatrení k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 1998, Správe o lesnom hospodárstve v SR 1998, a Správe o vodnom hospodárstve v SR 1998
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Dodatok č. 4 k Plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na obsahovo-koncepčné a organizačné zabezpečenie inaugurácie prezidenta SR
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 1998 a prognóza vývoja na 1. polrok 1999
Predkladá: predseda Štatistická úradu SR

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 23. marca 1999
     TIO Úradu vlády SR