Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
24. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
31. marca 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov - Nové znenie
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky bez časového obmedzenia
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na zasadaní spoločného výboru SR - OECD /Liaison Committee/
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

Informácia o účasti vládnej delegácie vedenej podpredsedom vlády SR Pavlom Hamžíkom na Crans Montana Forum v Monaku v dňoch 25.-28. 2. 1999
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Informácia o priebehu a výsledkoch neoficiálnej návštevy podpredsedu vlády Slovenskej republiky v dňoch 13. - 18. februára 1999
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Správa o priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné podnikanie za II. polrok 1998
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o vecnom a časovom plnení prác na vyraďovaní Jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice za rok 1998
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta Slovenskej republiky 15. mája 1999
Predkladá: minister vnútra

Návrh na riešenie kritickej situácie prevádzkovania zimného štadióna v Martine
Predkladá: minister školstva

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov akreditačnej komisie
Predkladá: minister školstva

Informácia o stave plnenia medzinárodných zmlúv za rok 1998
Predkladá: minister zahraničných vecí

Dodatok č. 5 k Plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o priebehu a výsledkoch 20. zasadnutia Riadiacej rady UNEP
Predkladá: minister životného prostredia

Návrh na účasť delegácie SR na 13. svetovom meteorologickom kongrese v Ženeve v dňoch 4.- 26. 5. 1999
Predkladajú: minister životného prostredia
            a minister zahraničných vecí

Správa o záveroch medzinárodného posúdenia výkonu štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou v SR misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Správa o stave plnenia úloh štátu na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Správa o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 1998
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Štatistického úradu SR
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Predkladajú: minister vnútra
            a minister zahraničných vecí

Posúdenie alternatívnych možností opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia v roku 1999
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

16.00 h - Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania vlády SR

 
     Bratislava 30. marca 1999
     TIO Úradu vlády SR