Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
27. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
14. apríla 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Posúdenie alternatívnych možností opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia v roku 1999
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

Správa o činnosti agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva od marca 1998
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh na transformáciu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality, návrh štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Predkladá: minister vnútra - predseda Rady vlády SR pre prevenciu
           kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Návrh na usporiadanie a finančné zabezpečenie IX. kongresu Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry - MAPRJAL v roku 1999 v Bratislave
Predkladá: minister školstva

Správa o činnosti súkromných bezpečnostných služieb za rok 1998
Predkladá: minister vnútra

Informácia o výkone štátneho dohľadu nad plynulosťou súdnych konaní na odstránenie subjektívnych faktorov v postupe súdov, ktoré bránia bezprieťahovému vybavovaniu obchodnoprávnej agendy
Predkladá: minister spravodlivosti

Informácia o právomoci vojenských súdov nad civilnými osobami
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácia o priebehu a výsledkoch mimoriadneho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite
Predkladá: minister životného prostredia

Správa o príprave a zabezpečení postupu SR na Tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví Londýn, 16.-18. júna 1999
Predkladá: minister zdravotníctva

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Nemeckej spolkovej republike v dňoch 10. a 11. marca 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 220/1996 Z.z. o reklame
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh upravených "Kritérií pre posudzovanie, schvaľovanie a financovanie projektov podporujúcich regionálny rozvoj pre rok 1999"
Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky

Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou v Bruseli
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na zmenu člena slovenskej časti medzivládnej Komisie na dokončenie vyrovnania majetku po bývalej ČSFR a odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR na doriešenie delenia majetku Federálneho ministerstva obrany ČSFR a vyrovnania majetku ČS. armády
Predkladá: minister obrany

Návrh na zriadenie implementačnej agentúry na podporu obchodu a zahraničných investícií
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 52. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve v dňoch 17.-25.mája 1999
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR vo veciach vysporiadania predmetov a hodnôt kultúrneho dedičstva na rokovanie s českou republikou - NOVÉ ZNENIE
Predkladá: minister kultúry

Dodatok k správe o príprave a zabezpečení postupu SR na Tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví Londýn, 16.-18. júna 1999
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh upravených "Kritérií pre posudzovanie, schvaľovanie a financovanie projektov podporujúcich regionálny rozvoj pre rok 1999" - NOVÉ ZNENIE
Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky

Tlačová beseda o výsledkoch rokovania bude o 16.00 hod.

 
     Bratislava 13. apríla 1999
     TIO Úradu vlády SR