Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
29. schôdze vlády SR dňa 21. apríla 1999

Komplexná súhrnná správa o realizácii Národného programu boja proti drogám za roky 1995-1998 a Národný program boja proti drogám do roku 2003 s výhľadom do roku 2008
Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky

Návrh na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy ministra pre európske záležitosti Francúzskej republiky Pierra Moscoviciho v Slovenskej republike v dňoch 29.-30. marca 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na podpis Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zabavení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti č. 141/1990
Predkladá: minister vnútra, minister spravodlivosti a minister zahraničných vecí

Návrh na uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o využívaní výcvikových priestorov ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na území Slovenskej republiky
Predkladá: minister obrany a minister zahraničných vecí

Správa o stave prác na postupnej rekonštrukcii JE V 1 Jaslovské Bohunice a zdôvodnenie jej ďalšej prevádzky
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR a podpredseda predstavenstva SE, a.s., Ladislav Lorinc

Návrh na zriadenie implementačnej agentúry na podporu obchodu a zahraničných investícií
Predkladá: minister hospodárstva

Schválenie delegácie SR na 22. Svetový poštový kongres v Pekingu
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister zahraničných vecí

Návrh kritérií pre program rozvoja bývania na poskytovanie dotácií z verejných prostriedkov na technickú infraštruktúru, podmieňujúcu rozvoj bytovej výstavby
Predkladá: minister výstavby a verejných prác

Návrh organizačno-technického zabezpečenia Valného zhromaždenia Medzinárodného úradu pre vinič a víno - O.I.V. a Svetového kongresu viniča a vína v Slovenskej republike v roku 2002
Predkladá: minister pôdohospodárstva a minister zahraničných vecí

Návrh na schválenie Dohovoru o vzájomnom uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne
Predkladá: minister školstva a minister zahraničných vecí

Informácia o postupe realizácie monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR za rok 1998
Predkladá: minister životného prostredia

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Zoznamy podnikov navrhnutých a nenavrhnutých na transformáciu a privatizáciu majetku štátu
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Medzinárodnej konferencii o modernizácii Varšavského systému /Montreal, 10.-29.5.1999/
Predkladá: Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister zahraničných vecí

     Tlačová konferencia bude o 16.00

     Bratislava 20. apríla 1999
     TIO Úradu vlády SR