Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
30. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
28. apríla 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia - Nové znenie
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov - Nové znenie
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh koncepcie odbornej prípravy slovenských frankofónnych špecialistov pre potreby štátnej správy s orientáciou na proces európskej integrácie
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Návrh Koncepcie komunikačnej stratégie vlády SR pre prípravu obyvateľstva na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Návrh Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Správa o ustanovujúcom zasadnutí zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Talianskej republike a návštevy Svätej stolice v dňoch 7. a 8. apríla 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na rozšírenie akreditácií mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov SR
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o príprave mechanizmu umožňujúceho kontrolu prírastku majetku vyplývajúceho z majetkových priznaní z pohľadu priznaných a zdanených príjmov a účinnej ochrane údajov
Predkladá: ministerka financií

Správa o prehodnotení inštitútu udeľovania výnimiek z daňových zákonov a colného zákona pre podnikateľské subjekty s cieľom ich efektívneho obmedzenia pri tvorbe návrhov a zmien daňových zákonov a colného zákona
Predkladá: ministerka financií

Správa o realizácii Programu rozvoja automobilového priemyslu v SR
Predkladá: minister hospodárstva

Informácia o účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 98 v Lisabone
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
Predkladajú: minister životného prostredia
            a minister zahraničných vecí

Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva
Predkladajú: minister životného prostredia
            a minister zahraničných vecí

Návrh na zmenu vo funkcii hlavného hraničného splnomocnenca SR a zmeny vo funkciách zástupcov hlavného hraničného splnomocnenca SR
Predkladá: minister vnútra

Návrh na vyslanie ženijnej jednotky Armády Slovenskej republiky do humanitnej podpornej operácie pod vedením NATO v Albánsku
Predkladajú: minister obrany
            a minister zahraničných vecí

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 87. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v dňoch 1. až 17. júna 1999 v Ženeve
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
            a minister zahraničných vecí

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR pre Národné centrum pre rovnoprávnosť žien a mužov n.o. na rok 1999
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 8/1999 - podpis Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Ukrajine
Predkladá: minister školstva

Návrh štatútu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia
Predkladá: minister kultúry

Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov a limitu bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly NKÚ SR na rok 1999
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac apríl 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania bude o 16.00 hod.

 
     Bratislava 27. apríla 1999
     TIO Úradu vlády SR