Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
31. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
6. mája 1999 o 9. 00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia - Nové znenie
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh foriem podpory orientácie dopytu na domáce výrobky
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov - Nové znenie
Predkladajú: minister hospodárstva
            a minister životného prostredia

Správa o stave aproximácie práva v Slovenskej republike v roku 1998
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Návrh Memoranda porozumenia o vytvorení nevyhnutných organizačných štruktúr pre Dvojstanný program cezhraničnej spolupráce - Slovenská republika / Česká republika
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovinskej republiky Janeza Drnovšeka v Slovenskej republike dňa 19. marca 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Harmonogram zahraničných pracovných ciest a zahraničných prijatí ústavných činiteľov Slovenskej republiky na obdobie máj 1999 - december 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na zmenu uznesenia vlády č. 615/1998 k návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maltskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Predkladá: ministerka financií

Správa o prevode časti výnosu z privatizácie prevádzkových jednotiek, ktorých zakladateľom boli obce a mestá do ich majetku
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o leteckých dopravných službách
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
            a minister zahraničných vecí

Návrh poštovej politiky
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Návrh zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na rok 1999 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železnicami SR
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Projekt Rok kresťanskej kultúry 1999 na Slovensku a príprava na Veľké jubileum roka 2000
Predkladá: minister kultúry

Správa o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pre Európu III
Predkladá: minister školstva

Návrh na usporiadanie a finančné zabezpečenie IX. kongresu Medzinárodnej asociácie učiteľov ruského jazyka a literatúry - MAPRJAL v roku 1999 v Bratislave
Predkladá: minister školstva

Návrh na zvýšenie počtu zamestnancov a limitu bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR na rok 1999
Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Správa o výsledkoch činnosti Úradu jadrového dozoru SR o bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike za rok 1999
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Správa o výsledkoch štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou technických zariadení, bezpečnosťou práce a dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok v jadrovej energetike za rok 1998
Predkladá: predseda Úradu bezpečnosti práce

Správa o vybavovaní petícií a sťažností za rok 1998 Úradom vlády SR, ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR a orgánmi miestnej štátnej správy
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Ideový zámer projektu Informačného systému o petíciách a sťažnostiach - Nové znenie
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Krátky brífing bude o 11.00 hod.
Tlačová konferencia o výsledkoch rokovania bude o 16.00 hod

 
     Bratislava 4. mája 1999
     TIO Úradu vlády SR