Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
32. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
12. mája 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Koncepcia finančnej konsolidácie Slovenských elektrární, a.s.
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z.z.
Predkladá: minister vnútra

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Analýza efektívnosti vynaložených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 1998 na aktivity jednotlivých rezortov zastúpených vo Výbore ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a protidrogové úlohy
Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky - predseda Výboru ministrov
           pre drogové závislosti a kontrolu drog

Správa o priebehu a výsledkoch účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na summite NATO/EAPC vo Washingtone v USA a na sprievodných podujatiach /Investičná konferencia the East_West Institute/ v dňoch 22. až 25. apríla 1999
Predkladajú: minister zahraničných vecí
             a minister obrany

Návrh na uzavretie Šiesteho dodatkového protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o súčasnom stave riešenia problematiky elektronického obchodovania
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh na vypustenie úlohy "Návrh na využívanie nerastných energetických surovín pri zabezpečení potrieb SR" z Plánu práce vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti
Predkladajú: minister hospodárstva,
             predseda Úradu jadrového dozoru SR
             a minister zahraničných vecí

Správa zo siedmeho zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
Predkladá: minister hospodárstva - predseda Medzivládnej komisie
           pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu
           spoluprácu medzi SR a RF

Informácia o vyhodnotení zahraničného obchodu SR za rok 1998 so zameraním na podporu exportu
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh na realizáciu dodávok tovarov a technológií v celkovej hodnote 15 mil. USD pre dobudovanie Medzinárodného laserového centra za účelom zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike
Predkladá: minister školstva

Informácia o účinnosti prijatých opatrení v boji proti organizovanej trestnej činnosti v Slovenskej republike za rok 1998
Predkladá: minister vnútra

Informácia o uskutočnení letu prvého slovenského kozmonauta
Predkladá: minister obrany

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Tretej ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví, Londýn, 16. - 18. júna 1999
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh na ratifikáciu Zmluvy WIPO o autorskom práve a Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch, podpísaných v Ženeve dňa 29.12.1997
Predkladajú: minister kultúry
             a minister zahraničných vecí

Návrh štatútu Rady vlády SR pre masmédiá
Predkladá: minister kultúry - predseda Rady vlády SR pre masmédiá

Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Úradu priemyselného vlastníctva SR - Nové znenie
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Návrh na vymenovanie nového predstaviteľa Slovenskej republiky do Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu
Predkladajú: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR
             a minister zahraničných vecí

Návrh na vymenovanie nového vedúceho stálej delegácie Slovenskej republiky v Stálej medzinárodnej komisii na skúšky ručných palných zbraní - CIP
Predkladajú: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
             a skúšobníctvo SR,
             minister hospodárstva
             a minister zahraničných vecí

Správa o kontrole plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR /kontrolované obdobie október - december 1998/
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o súčasnej ekonomickej situácii v Nafta , a.s. Gbely a návrh na jej riešenie a ohľadom na zabezpečenie strategických záujmov štátu
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o plnení Projektu realizácie Zámerov na riešenie makroekonomickej nerovnováhy a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na odstránenie havarijného stavu v divadle Thália - Košice
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Odpočet plnenia úloh "Harmonogramu úloh vyplývajúcich z pravidelnej Správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii zo dňa 4.11.1998" termínovaných v I. štvrťroku 1999
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

O 11.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16. 00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 11.5.1999
     TIO Úradu vlády SR