Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
33. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
19. mája 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov
Predkladá: minister obrany

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z.z. o sociálnom zabezpečení vojakov
Predkladá: minister obrany

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z.z.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z.z.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 77/1998 Z.z.
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 388/1998 Z.z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh Národného programu pre prijatie acquis communautaire
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Hamžík

Správa o výsledkoch rokovaní medzivládnej Komisie pre dokončenie delenia majetku po bývalej ČSFR
Predkladá: podpredseda vlády SR I. Mikloš

Návrh na zamedzenie nelegálnych transferov zbraní, nebezpečného vojenského materiálu, vojenského zariadenia a transferov, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami SR
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh účasti a postupu delegácie Slovenskej republiky na 5. Valnom zhromaždení Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu /OTIF/ v dňoch 26.5. až 4.6.1999 vo Viľňuse
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
             a minister zahraničných vecí

Analýza a vyhodnotenie prínosov programov podpory malého a stredného podnikania za obdobie poskytovania príslušnej štátnej podpory s návrhom na zvýšenie jej efektívnosti
Predkladá: minister hospodárstva

Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej E. Kukanom, ministrom zahraničných vecí SR, na 5. zasadaní Asociačnej rady SR - EÚ v Luxemburgu 27. apríla 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy komisára Európskej komisie pre vzťahy s krajinami strednej a východnej Európy Hansa van den Broeka v Slovenskej republike 19. - 20. 4. 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Bulharskej republiky Ivana Kostova v Slovenskej republike v dňoch 6.-7. apríla 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o plnení zámerov koncepcie štátnej bytovej politiky
Predkladá: minister výstavby a verejných prác

Správa o povodniach na vodných tokoch v Slovenskej republike v marci a apríli 1999 s návrhom na riešenie nákladov a spôsobených škôd
Predkladá: minister pôdohospodárstva

Správa o stave budovania úradov miestnej štátnej správy
Predkladá: minister vnútra

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a inej organizovanej trestnej činnosti
Predkladajú: minister vnútra
             a minister zahraničných vecí

Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na rok 1999
Predkladá: minister školstva

Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov obciam na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby na roky 2000 - 2002
Predkladá: minister školstva

Návrh na komplexné dobudovanie Cyklotrónového centra SR
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
           a skúšobníctvo SR

Správa o investičnej výstavbe Cyklotrónového laboratória pri Slovenskom metrologickom ústave UNMS SR
Predkladajú: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
               a skúšobníctvo SR,
             minister zdravotníctva,
             minister obrany,
             minister školstva,
             minister výstavby a verejných prác,
             minister životného prostredia,
             predseda Úradu jadrového dozoru SR
             a predseda SAV

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na zabezpečenie summitu predsedov vlády krajín V4 14.5.1999 v Bratislave
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

O 11.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania O 16. 00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 18. mája 1999
     TIO Úradu vlády SR