Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
34. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
26. mája 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 316/1993 Z.z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR

Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na dostavbu komplexu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave
Predkladá: predseda vlády

Návrh Národného programu pre prijatie acquis communautaire /NPAA/
Predkladá: podpredseda vlády P. Hamžík

Informácia o personálnom a materiálnom zabezpečení legislatívnych útvarov v ústredných orgánoch štátnej správy
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu vo Francúzskej republike v dňoch 4.-5.5.1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na vyslovenie súhlasu s Protokolom o zákaze alebo obmedzení použitia mín, nástražných a iných zariadení, pozmeneným 3.5.1996 /Protokol II pozmenený 3. mája 1996/ a s Dodatkovým protokolom o oslepujúcich laserových zbraniach /protokol IV/ k Dohovoru o zákaze použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky
Predkladajú: minister zahraničných vecí
             a minister obrany

Návrh na podpis a ratifikáciu Dohody o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na podpis a ratifikáciu Protokolu o výsadách a imunitách Medzinárodnej organizácie pre morské dno
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh Štátneho záverečného účtu
Predkladá: ministerka financií

Priebežná správa o dosiahnutých cieľoch a plnení úloh stanovených v Koncepcii rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike za rok 1998
Predkladá: ministerka financií

Návrh na uzatvorenie Memoranda o porozumení na vytvorenie mnohonárodného plánovacieho štátu CENCOOP
Predkladajú: minister obrany
             a minister zahraničných vecí

Návrh stratégie prevencie kriminality v Slovenskej republike
Predkladá: minister vnútra - predseda Rady vlády SR
           pre prevenciu kriminality

Informácia o vývoji platobnej bilancie Slovenskej republiky za rok 1998
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh Výročnej správyo činnosti Fondu národného majetku SR za rok 1998
Predkladá: prezident prezídia FNM SR

Návrh Ročnej účtovnej závierky FNM SR za rok 1998
Predkladá: prezident prezídia FNM SR

Informácia o cene Jána Bahýľa
Predkladá: predseda Úradu priemzselného vlastníctva SR

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii na prijatie nového znenia Haagskej dohody o medzinárodnej registrácii priemyselných vzorov v Ženeve v dňoch 16.6.1999 - 6.7.1999
Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

Stratégia rozvoja katastra nehnuteľností na najbližšie obdobie
Predkladá: Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Správa o činnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
           a skúšobníctvo

Návrh programu inaugurácie prezidenta SR a sprievodných akcií
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh vyhodnotenia 1-ročných stáží absolventov VŠ a univerzít na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 1998 a organizačné zabezpečenie prijímania absolventov VŠ a univerzít v roku 1999 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh finančného zabezpečenia zmeny sídla Fakulty ekológie a enviromentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene do Banskej Štiavnice na rok 1999
Predkladá: minister školstva

Návrh foriem podpory orientácie dopytu na domáce výrobky
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o medzinárodnej cestnej preprave osôb a nákladov
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
           a minister zahraničných vecí

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy spolkového kancelára Rakúskej republiky Viktora Klimu v Slovenskej republike dňa 30.4.1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády Českej republiky Pavla Rychetského v Slovenskej republike v dňoch 14.-16.4.1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

O 11.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 24. mája 1999
     TIO Úradu vlády SR