Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
36. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
2. júna 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

     
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Nové znenie
Predkladajú: ministerka financií
             a guvernér Národnej banky Slovenska

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskzch poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister kultúry

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkch prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňazákon Národnej rady SR č. 314/1996 Z.z. o prokuratúre
Predkladá: minsterka pre správu a privatizáciu národného majetku

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 379/1996 Z.z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z.z. a mení sa zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorčích predpisov - Nové znenie
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch - Nové znenie
Predkladá: minister zdravotníctva

Informácia o personálnom a materiálnom zabezpečení legislatívnych útvarov v ústredných orgánoch štátnej správy
Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 196/1999 o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z prijmov a z majetku
Predkladá: ministerka financií

Návrh na postupné zbližovanie sadzieb dane z pridanej hodnoty s daňami v trhovom priestore Európskej únie
Predkladá: ministerka financií

Informácia o zhodnotení alternatávnych riešení krytia potrieb Slovenskej republiky ropou
Predkladá: minister hospodárstva

Informácia o návrhu riešenia situácie v podnikoch v krízovom stave
Predkladá: minister hospodárstva

Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy podpredsedu vlády Českej republiky Pavla Rychetského v Slovenskej republike v dňoch 14. až 16. aprála 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Rady ministrov ZEÚ s asociovanými partnermi v Brémach, Nemecko, 10.-11. mája 1999
Predkladajú: minister zahraničných vecí
             a minister obrany

Návrh na ďalšie opatrenia po podpise Európskej charty miestnej samosprávy
Predkladajú: minister vnútra
             a minister zahraničných vecí

Návrh na voľbu sudcov Slovenskej republiky na štvorročné volebné obdobie
Predkladá: minister spravodlivosti

Správa o spôsobe implementácie neratifikovaného článku Európskej sociálnej charty pre Radu Európy
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na zmenu štatútov kúpeľných miest Bardejov, Dudince, Korytnica, Kunerad, Kováčová, Liptovský Ján, Lučivná, Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry
Predkladá: minister zdravotníctva

Správa o priebehu a výsledkoch posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/ v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister spravodlivosti

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o spolupráci v oblasti kultúry a školstva
Predkladá: minister kultúry

O 11.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 1. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR