Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
39. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
9. júna 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony - Nové znenie
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave úzmených finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 3/1993 Z.z. o zriadení Armády SR v znení neskorších predpisov - Nové znenie
Predkladá: minister obrany

Správa o urýchlení prístupového procesu Slovenskej republiky do OECD - Nové znenie
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

Návrh opatrení na zníženie nákladov na správu štátnych fondov, zefektívnenie výdavkov a zabezpečenie transparentnosti ich hospodárenia
Predkladá: ministerka financií

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k medzinárodnému dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom yisťovaní a potláčaní colných deliktov
Predkladajú: ministerka financií
             a minister zahraničných vecí

Návrh opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov - Nové znenie
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Informácia o návrhu riešenia situácie v podnikoch v krízovom stave
Predkladá: minister hospodárstva

Návrh Programu zabezpečenia prípravy SR na členstvo v NATO
Predkladajú: minister zahraničných vecí
             a minister obrany

Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Návrh stratégie prevencie kriminality v SR - Nové znenie
Predkladá: minister vnútra - predseda Rady vlády SR pre prevenciu
           kriminality

Komplexný program boja so zločinnosťou
Predkladá: minister vnútra

Návrh na finančné zabezpečenie aktivít rezortu školstva Slovenskej republiky v roku 1999 z výťažku lotérií vyčlenených pre Ministerstvo školstva SR v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa
Predkladá: minister školstva

Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády SR na rok 1999
Predkladá: minister kultúry

Projekty na kultúrne aktivity na rok 1999
Predkladá: minister kultúry

Správa medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 1998
Predkladá: minister kultúry

Správa o priebehu Programu obnovy dediny na Slovensku od roku 1998
Predkladá: minister životného prostredia

Správa o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
Predkladá: minister životného prostredia

Návrh na ratifikáciu Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice
Predkladajú: minister životného prostredia
             a minister zahraničných vecí

Návrh na zrušenie úloh z Plánu práce vlády SR na rok 1999, schváleného uznesením vlády SR č. 74/1999
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Podmienky pre poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí proti riziku zamedzenia prevodu úhrad z investície, vyvlastnenia alebo politicky motivovaného násilného poškodenia
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Podpmienky úverového poistenia - podmienky pre poistenie potvrdeného neodvolateľného vývozného dokumentárneho akreditívu
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Podmienky úverového poistenia - Všeobecná a špecifická časť pre produkty A,B,C,D,E
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Programy úverového poistenia
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Správa o postupe prác zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Správa o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v Slovenskej republike za rok 1998
Predkladajú: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
             a minister pôdohospodárstva

Informácia o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v roku 1998
Predkladá: M. Rajčák - poverený vedením Úradu pre stratégiu
           rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

O 11.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 7. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR