Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
40. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
16. júna 1999 o 16.00 hod. v zrkadlovej sienu Úradu vlády SR
za účasti prezidenta SR Rudolfa Schustera.

Komplexný program podpory exportu.
Predkladá minister hospodárstva SR Ľudovít Černák

Správa o realizácii štátnej rodinnej politiky.
Predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
          Peter Magvaši

Návrh na riešenie kritickej situácie menšinových kultúrnych zväzov v Slovenskej republike.
Predkladá podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
Predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
          Peter Magvaši

Návrh Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie.
Predkladajú minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.
            a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Správa o postupe prác zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
Predkladá predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Brífing o výsledkoch rokovania sa uskutoční po skončení schôdze.

 
     Bratislava 16. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR