Materiály Úradu vlády SR
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
41.schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
23.júna 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá: ministerka financií

Návrh zákona o štátnej pomoci
Predkladá: ministerka financií

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o štátnej pomoci
Predkladá: ministerka financií

Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister kultúry

Návrh - obranné plánovanie SR
Predkladá: minister obrany

Zhodnotenie finančných náhrad za riešenie likvidácie snehovej kalamity s návrhom na riešenie spôsobu ich zaplatenia
Predkladá: minister vnútra

Návrh na riešenie havarijného stavu skalného brala v katastrálnom území Vyhne
Predkladá: minister vnútra

Harmonogram implementácie predvstupového paktu o organizovanom zločine
Predkladá: minister vnútra

Návrh účasti oficiálnej delegácie SR vedenej predsedom vlády SR M. Dzurindom na Hospodárskom summite krajín strednej a východnej Európy v Salzburgu v dňoch 30. 6. 1999 - 2. 7. 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na prijatie zmeny článku 43 odseku 2 Dohovoru o právach dieťaťa
Predkladá: minister zahraničných vecí

Správa zo 4. stretnutia pracovnej skupiny na vysokej úrovni medzi SR a Európskou komisiou dňa 1.6.1999 v Bruseli
Predkladá: minister zahraničných vecí

Návrh na voľbu JUDr. Márie Poláčkovej do funkcie sudkyne bez časového obmedzenia
Predkladá: minister spravodlivosti

Návrh opatrení na zabezpečenie vymáhania nedoplatkov vrátane prehľadu doteraz prijatých opatrení
Predkladá: ministerka financií

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládov SR a vládou ČR o spolupráci na hraničných vodách
Predkladajú: minister pôdohospodárstva
             a minister zahraničných vecí

Správa o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v zmysle uznesenia vlády SR č. 107/1999 k návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Správa o plnení Národného programu znižovania emisií prchavých nemetánových organických zlúčenín
Predkladajú: minister životného prostredia
             a minister zahraničných vecí

Návrh na poskytovanie návratnej finančnej výpomoci na riešenie platobnej schopnosti pre zdravotné poisťovne zo Všeobecnej pokladničnej správy
Predkladá: minister zdravotníctva

Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády SR pre otázky prípravy mládeže na povolania v stredných odborných učilištiach a zariadeniach praktického vyučovania
Predkladá: minister školstva

Projekty na kultúrne aktivity na rok 1999
Predkladá: minister kultúry

Návrh rozpracovania opatrení v oblasti ozdravenia, reštrukturalizácie a privatizácie podnikového sektora a bánk
Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš

Správa o vývoji poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu v SR za rok 1998
Predkladajú: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
             a minister pôdohospodárstva

Návrh na odvolanie a vymenovanie členov Slovenskej štatistickej rady
Predkladá: predseda Štatistického úradu

Dodatok č.4 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 1999
Predkladá: minister zahraničnách vecí

Ročná správa o výsledku hospodárenia EXIMBANKY SR za rok 1998
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Návrh Stanov Exportno - importnej banky SR
Predkladá: guvernér EXIMBANKY SR

Návrh postupu riešenia situácie v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. Bratislava
Predkladá: ministerka financií

Informácia o priebežnom hodnotení bilaterálnej časti analytického porovnávania acquis communautaire
Predkladá: minister zahraničných vecí

Informácia o postupe orgánov prokuratúry pri uplatňovaní zákonom zverených oprávnení pri prevode alebo prechode majetku štátu na iné osoby
Predkladá: generálny prokurátor

Spotrebiteľský barometer /Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky/
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 1999 a prognóza vývoja na rok 1999
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Informácia o vyhodnotení financovania projektov podporujúcich regionálny rozvoj v roku 1998
Predkladá: M. Rajčák - poverený vedením Úradu pre stratégiu
           rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

O 11.30 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 22. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR