Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
42. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
30. júna 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Návrh zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

ŽSR - ekonomická stabilizácia a transformácia
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Správa o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii v období od augusta 1998 do júna 1999
Predkladá: podpredseda vlády pre európsku integráciu SR

Návrh nariadenia vlády SR o rozdelení niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády SR č. 258/1996 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na riešenie úhrady sanačných opatrení pri havarijných zosuvoch v okrese Prievidza
Predkladajú: minister vnútra
             a minister životného prostredia SR

Správa o činnosti krajských a okresných úradov za rok 1998
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o leteckých dopravných službách
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na ratifikáciu Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (Montreal, 1. 10. 1998)
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie Protokolu o rovnako platnom šesťjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
(Montreal, 1.10.1998)
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu a výsledkoch stretnutia predsedov vlád Visegrádskej skupiny v Bratislave 14. mája 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Analýza efektívnosti využitia finančných prostriedkov získaných na podporu malého a stredného podnikania
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael
v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a Tureckou republikou
v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a Estónskou republikou
v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a Lotyšskou republikou
v Spoločnom výbore Dohody o voľnom obchode medzi vládou Slovenskej republiky a Litovskou republikou
Predkladá: minister hospodárstva SR

Správa o priebehu a výsledkoch pracovného stretnutia predstaviteľov hospodárskych rezortov vlády SR a vlády Poľskej republiky JAVORINA IV v Poľskej republike v dňoch 22. - 23. 4. 1999
Predkladá: minister hospodárstva SR

Zhodnotenie súčasnej odpisovej politiky vlády Slovenskej republiky a návrhy na zmenu
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava - Petržalka
Predkladajú: ministerka financií
             a minister zahraničných vecí SR

Správa o realizácii programu PHARE v Slovenskej republike v roku 1998
Predkladá: podpredseda vlády pre ekonomiku SR

Návrh ďalšieho postupu privatizácie zdravotníckych zariadení
Predkladajú: minister zdravotníctva SR
             a ministerka pre správu a privatizáciu národného
             majetku SR

Systém akreditácie a certifikácie organizácií a pracoviska výskumu a vývoja na základe systému kvality so získaním certifikátu pre poskytovanie vedeckých služieb v rámci Slovenského národného akreditačného systému
Predkladá: minister školstva SR

Prehodnotenie opatrení na zabezpečenie plnenia záverov z pracovného rokovania vlády SR s rektormi vysokých škôl, schválených uznesením vlád SR č. 786/1997
Predkladá: minister školstva SR

Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 1999
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy na júl 1999
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov z kontroly na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Úrade vlády SR
Predkladá: vedúci Úradu vlády SR

Správa o plnení opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Ministerstve výstavby a verejných prác
Predkladá: minister výstavby a verejných prác SR

Informácia o plnení opatrení na zabezpečenie ochrany majetku štátu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácia o obnovení právnej subjektivity menšinových diavadiel a umeleckých súborov rozvíjajúcich kultúru osôb patriacich ku maďarskej národnostnej menšine
Predkladá: minister kultúry SR

Správa o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami kapitol krajských úradov za I. štvrťrok 1999
Predkladá: ministerka financií SR

O 12.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 28. júna 1999
     TIO Úradu vlády SR