Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
43. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
7. júla 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR /strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska/;
Predkladá: podpredseda vlády SR I.Mikloš

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších prepisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Nové znenie;
Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Predkladá: ministerka financií SR
           a guvernér NBS

Návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom - Nové znenie;
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 46/1993 Z.z. o SIS v znení zákona NR SR č. 72/1995 Z.z.;
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov-Nové znenie;
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Bieloruskej republiky o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku;
Predkladá: ministerka financií SR
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi SR a Bulharskou republikou o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúcej sa na dane z príjmov a z majetku;
Predkladá: ministerka financií SR
           a minister zahraničných vecí SR

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1997;
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o stave nedoplatkov na daniach a cle k 31. 12. 1998;
Predkladá: ministerka financií SR

Správa o prijatých rezortných opatreniach na hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 1999 v nadväznosti na Program hospodárnosti schválený uznesením vlády č. 852/1998;
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi vládou SR a Rakúskou republikou o vodohospodárskej spolupráci na hraničných vodách;
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na schválenie Protokolu o rovnako platnom šesťjazyčnom texte Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve /Montreal, 1.10.1998/;
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na ratifikáciu Protokolu o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve /Montreal, 1.10.1998/;
Predkladajú: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh realizácie projektov financovania nákladov Ministerstva zahraničných vecí SR v celkovej hodnote 2,2 mil. USD na investičné akcie v objekte Zastupiteľského úradu SR v Moskve a Spoločenského domu pri ZÚ SR v Moskve a na prenájom objektu Generálneho konzulátu SR v St. Peterburgu;
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh koncepcie rozvoja pomoci poskytovanej Slovenskou republikou do zahraničia;
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov do hodnosti generálmajora;
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na voľbu sudcov SR bez časového obmedzenia;
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh na zabezpečenie účasti delegácie SR na 3. konferencii OSN o mierovom využití vesmíru - UNISPACE II, ktorá sa uskutoční vo Viedni v dňoch 19. - 30. júla 1999;
Predkladajú: minister školstva SR
             a minister zahraničných vecí SR

Návrh na usporiadanie 9. konferencie európskych ministrov zodpovedných za šport v roku 2000 v SR;
Predkladá: minister školstva SR

Návrh Dohody medzi SR a Španielskym kráľovstvom o spolupráci v oblasti kultúry a školstva - Nové znenie;
Predkladá: minister kultúry SR
           a minister zahraničných vecí SR

Návrh na vypovedanie Dohody medzi vládou ČSSR a vládou štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, podpísanej v Kuvajte dňa 18. 12. 1979;
Predkladá: minister zdravotníctva SR
           a minister zahraničných vecí SR

Záznam o vývoji v oblasti privatizácie ("track record");
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu            národného majetku SR

Návrh na zmenu znenia úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 401 z 9. 6.1998 ku koncepcii kolektívnej ochrany obyvateľstva SR ukrytím do roku 2010;
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 1999;
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 1999;
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na zrušenie úlohy: Finančné a vecné riešenie úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku;
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 1999;
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Návrh na zrušenie úlohy z Plánu práce vlády SR na rok 1999, schváleného uznesením vlády SR č. 74/1999 a na zrušenie bodu E.6 uznesenia vlády SR č. 217/1998;
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na zrušenie bodu A.1, C.2 a C.3 uznesenia vlády SR č. 320/1998 k návrhu na zriadenie stálej divadelnej scény v meste Trenčín;
Predkladá: ministerka financií SR

Nárh na zmenu úlohy stanovenú MH SR Plánom práce vlády SR na rok 1999;
Predkladá: minister hospodárstva SR

Priebežná správa o stave a výsledkoch slovensko-maďarského rokovania vládnych delegácií o vykonaní rozsudku Medzinárodného súdneho dvora z 25. 9. 1997 vo veci SVD Gabčíkovo-Nagymaros;
Predkladá: splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD
           Gabčíkovo-Nagymaros

Návrh postupu delegácie SR na zasadnutí 21. Generálnej konferencie pre váhy a miery-CGPM (Paríž,11.-15.októbra 1999);
Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
            a skúšobníctvo SR
           a minister zahraničných vecí

Návrh na zriadenie Rady vlády SR pre regionálnu politiku - Nové znenie;
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Správa o stave legislatívneho a inštitucionálneho zabezpečenia systému regionálnej politiky Slovenskej republiky Zriadenie Národnej agentúry pre regionálny rozvoj;
Predkladá: podpredseda vlády SR P. Csáky

Výročná správa za rok 1998 a plán činnosti na rok 1999 Fondu detí a mládeže;
Predkladá: minister školstva SR

Návrh na riešenie krízovej situácie v školstve, úhrada neuhradených faktúr v kapitolách krajských úradov;
Predkladá: minister školstva SR

Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 1999;
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia z Ministerskej konferencie k Paktu stability pre juhovýchodnú Európu dňa 10. júna 1999 v Kolíne;
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o stave majetkového vyrovnania vo voj.obvode Javorina;
Predkladá: minister obrany SR

Zabezpečenie certifikácie eradikácie detskej obrny v Slovenskej republike ako súčasť certifikácie eradikácie detskej obrny v Európskom regióne SZO;
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Informácia o účasti Slovenskej republiky v programoch Európskych spoločenstiev v oblasti kultúry;
Predkladá: minister kultúry SR

Informácia o priebehu a záveroch zahraničnej pracovnej cesty ministra zdravotníctva SR T. Šagáta na 6. konferencii európskych ministrov zdravotníctva v dňoch 21. - 24. apríla 1999 v Aténach;
Predkladá: minister zdravotníctva SR

Správy o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov na základe uznesenia vlády SR č. 107/1999 k návrhu opatrení na zbezpečenie ochrany majetku štátu;
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             minister pôdohospodárstva SR
             minister vnútra SR
             minister obrany SR
             minister školstva SR
             minister zdravotníctva SR
             ministerka pre správu a privatizáciu NM SR
             predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
             predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu
              a skúšobníctvo SR
             predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
             M. Rajčák, poverený vedením Úradu pre stratégiu
              rozvoja spoločnosti , vedy a techniky SR
             predseda Protimonopolného úradu SR
             predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

O 11.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 6. júla 1999
     TIO Úradu vlády SR