Infoservis
Program a komuniké vlády SR

P R O G R A M
44. schôdze vlády Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční
14. júla 1999 o 9.00 hod. na Úrade vlády SR

Strednodobá koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR /strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska/.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku

Návrh optrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 226/1999 k schválenému zákonu o štátnom rozpočte SR na rok 1999.
Predkladá: predseda vlády SR

Návrh zákona o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) - Nové znenie.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Súčasný stav riešenia problémov dátovej reprezentácie dátumu pri prechode do roku 2000.
Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Východisková, druhá a tretia periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Správa o priebehu prípravy Medzinárodného roka starších ľudí, jeho realizácii v podmienkach Slovenskej republiky a návrh na zmenu zloženia Slovenského výboru Medzinárodného roka starších ľudí.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví SR do roku 2003.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na vyčlenenie vojakov Armády SR na zabezpečenie verejného poriadku počas Majstrovstiev sveta v motokrose GRAND PRIX SLOVAKIA 1999.
Predkladá: minister obrany SR

Prehľad o vydaných zárukách štátneho rozpočtu a o potencionálnych rizikách plnenia za nesplácané úvery.
Predkladá: ministerka financií

Návrh na zrušenie úlohy "Finančné a vecné riešenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku"
Predkladá: minister školstva SR

Štatút Rady vlády SR pre informatiku.
Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Účtovná uzávierka k 31.12.1998, návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 1998 a návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na rok 1999.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Dodatok č.2 k plánu zahraničných stykov členov vlády SR, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o návšteve ministra zahraničného obchodu a európskych záležitostí Fínskej republiky Kimmo Sasiho v SR 9. júna 1999.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne.
Predkladajú: minister hospodárstva SR
             a predseda Úradu jadrového dozoru SR

Informácia o súčasnom stave prípravy vstupu strategického partnera do Slovenských telekomunikácií, a. s.
Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR

Správa o uskutočnených opatreniach na nápravu zistených nedostatkov pri zabezpečovaní ochrany majetku štátu.
Predkladá: predseda Štatistického úradu SR

Správa o uskutočnených opatreniach na nápravu nedostatkov zistených kontrolami vykonanými podľa uznesenia vlády SR č. 107 z 10.2.1999.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Správa o opatreniach uskutočnených na nápravu nedostatkov zistených na Ministerstve zahraničných vecí SR pri kontrole zabezpečenia ochrany majetku štátu.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Informácia o uskutočnených opatreniach na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole hospodárenia s majetkom štátu a dodržiavania zákonom stanoveného postupu pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a prác v organizáciách rezortu kultúry za rok 1998.
Predkladá: minister kultúry SR

O 12.00 hod. - brífing o priebežných výsledkoch rokovania
O 16.00 hod. - tlačová konferencia o výsledkoch rokovania

 
     Bratislava 13. júl 1999
     TIO Úradu vlády SR